Učíme na diaľku

Obsah a organizácia vzdelávania

Aktualizované k 24.10.2020

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE ŠKOLY OD 26.OKTÓBRA 2020

ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA z 23.10.2020

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci, prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávaie prostredníctvom digitálnych technológií.

Manuály pre školy a školské zariadenia (pripravuje sa aktualizácia)

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Metodické pokyny k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ v červenej fáze semaforu (pripravuje sa aktualizácia)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencovanejšie pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Tieto pravidlá sú viazané na takzvaný semafor, ktorý určuje rozhodnutia o prevádzke škôl a školských zariadení vo vzťahu k zabezpečovaniu výchovy a vzdelávania a ich dostupnosti pre všetkých žiakov. Opatrenia, ktoré sa uplatňujú pre prevádzku škôl v červenej fáze a ktoré určujú prechod na dištančné vzdelávanie, musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť vzdelávacie príležitosti pre všetkých žiakov, vrátane tých, ktorí nemajú podmienky na prístup k on-line vzdelávaniu, ako aj tých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), u ktorých miera špeciálno-pedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy vzdelávania. Štátny pedagogický ústav preto pripravil materiál s metodickými pokynmi k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách počas červenej fázy semaforu.

10 krokov ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Manuál v podobe štruktúrovaného zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu.

Ďalšou pomocou pre školy sú materiály vytvorené v Národnom projekte IT akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie, týkajúce sa podpory on-line vzdelávania a jeho úspěšného zvládnutia.

Materiály sú zverejnené na webovej stránke http://itakademia.sk/sme-pripraveni-na-novy-skolsky-rok/. Zároveň IT akadémia na stránke národného projektu realizuje webináre na podporu dištančného vzdelávania http://itakademia.sk/webinare/.

Často kladené otázky o aktuálnej situácii

Príklady dobrej praxe k príprave začiatku školského roka

Vytvorte si systém, ktorý funguje u vás v škole. Každá škola je iná, vedenie školy najlepšie vie, čo škola potrebuje. Ak si však škola nie je celkom istá a privíta radu či odporúčanie – dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, uvádza možnosti riešení, uplatnenie ktorých nie je záväzné.