Učíme na diaľku

Obsah a organizácia vzdelávania

Aktualizované k 20.01.2021

Rozhodnutia ministra školstva (aktualizované 8.1.2021)

Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (platné od 11.1.2021)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencovanejšie pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Pravidlá sú zhrnuté v manuáli pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semafor), ktorý vydalo a pravidelne aktualizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň sa prevádzka ZŠ riadi podľa aktuálnych rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré nadväzujú na uznesenia vlády SR a na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Pravidlá pre zabezpečovanie prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania, platné od 11. januára 2021 sú zhrnuté v manuáli Návrat do škôl 2021, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 25. januára 2021 (po zrušení zákazu vychádzania, ktorý platí do 24.1.2021) sa očakáva prechod na pravidlá, zadefinované v COVID AUTOMATE, vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR.

Štátny pedagogický ústav pripravil metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách platné od 11.1.2021. V prípade, že dôjde k úprave záväzných rozhodnutí či uznesení, budú aktualizované aj metodické usmernenia.

Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia

Materské školy počas vianočného obdobia (v čase od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021) postupujú ako obvykle podľa právnych predpisov. Riaditeľ materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom na základe požiadaviek a prieskumu medzi zákonnými zástupcami rozhodne o prevádzke počas vianočného obdobia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin pre základné a stredné školy, a to v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci počas vianočného obdobia čerpali dovolenku.

Manuály pre školy a školské zariadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

10 krokov ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Manuál v podobe štruktúrovaného zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu.

Ďalšou pomocou pre školy sú materiály vytvorené v Národnom projekte IT akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie, týkajúce sa podpory on-line vzdelávania a jeho úspěšného zvládnutia.

Materiály sú zverejnené na webovej stránke http://itakademia.sk/sme-pripraveni-na-novy-skolsky-rok/. Zároveň IT akadémia na stránke národného projektu realizuje webináre na podporu dištančného vzdelávania http://itakademia.sk/webinare/.