Učíme na diaľku

Obsah a organizácia vzdelávania

Aktualizované k 08.05.2021

Rozhodnutia ministra školstva (aktualizované 12.4.2021)

Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (platné od 19.4.2021)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencované pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Pravidlá sú zhrnuté v manuáli pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semafor),ktorý vydalo a pravidelne aktualizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR).

Pravidlá pre zabezpečovanie prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania, platné od 19. apríla 2021 sú zhrnuté v manuáli Návrat do škôl 2021, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR.

Od 26. apríla 2021 sa prevádzka škôl riadi pravidlami zadefinovanými v COVID AUTOMATE, vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR. Školy a školské zariadenia bez ohľadu na fázu varovania na národnej úrovni postupujú podľa regionáleho Covid automatu.

Manuály pre školy a školské zariadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

10 krokov ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Manuál v podobe štruktúrovaného zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu.

Ďalšou pomocou pre školy sú materiály vytvorené v Národnom projekte IT akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie, týkajúce sa podpory on-line vzdelávania a jeho úspěšného zvládnutia.

Materiály sú zverejnené na webovej stránke http://itakademia.sk/sme-pripraveni-na-novy-skolsky-rok/. Zároveň IT akadémia na stránke národného projektu realizuje webináre na podporu dištančného vzdelávania http://itakademia.sk/webinare/.