Učíme na diaľku

Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít

ŠPÚ v spolupráci s pedagógmi vypracoval Zápisníky na každý deň pre žiakov ZŠ, ktoré majú pomôcť učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID-19.

Zápisníky majú charakter pracovných zošitov a sú vypracované samostatne pre prvý stupeň a pre druhý stupeň, nie pre jednotlivé ročníky.

Zápisníky na každý deň sú určené pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít, ktorí sa vzdelávajú v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským.

Výber úloh v pracovných zošitoch sa riadi Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 4. 2020. Nachádzajú sa v ňom obsahovo integrované témy zo vzdelávacích oblastí inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie.

Metodická informácia k pracovnému zošitu pre žiakov prvého stupňa ZŠ

Pracovný zošit pre I. stupeň ZŠ - Príroda: Fauna

Pracovný zošit pre I. stupeň ZŠ - Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra

Pracovný zošit pre I. stupeň ZŠ - Matematika, Jazyk a komunikácia

Pracovný zošit pre I. stupeň ZŠ - Environmentálna výchova, Človek a hodnoty

Pracovný zošit pre I. stupeň ZŠ – Rómovia a svet, Človek a svet práce

Pracovný zošit pre II. stupeň ZŠ - Príroda: Fauna

Pracovný zošit pre II. stupeň ZŠ - Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra

Pracovný zošit pre II. stupeň ZŠ - Matematika, Jazyk a komunikácia

Pracovný zošit pre II. stupeň ZŠ - Človek a príroda, Človek a hodnoty

Pracovný zošit pre II. stupeň ZŠ - Človek a svet práce, Rómovia a svet

Tento zápisník dávame do rúk učiteľom a všetkým šikovným deťom a ich rodičom. Na každý deň tu nájdete zaujímavé úlohy, ktoré si môžete vyriešiť, či už niečo napísať, alebo nakresliť či vyfarbiť, alebo vypočítať. A keď si celý tento zápisník vyplníte, odtrhnite si zadnú stranu s motýlikmi, zhodnoťte, ako ste úlohy zvládli a zaveste si ju niekde v izbe na pamiatku. Školy zároveň cez okresné úrady môžu požiadať o financie na tlač a distribúciu vzdelávacích materiálov pre deti bez internetu.

PRIDAJTE VAŠU VLASTNÚ SKÚSENOSŤ A INŠPIRUJTE OSTATNÉ ŠKOLY