Učíme na diaľku

Zápis a prijímanie do 1. ročníka ZŠ

Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Termín

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Základná škola vyžaduje pri zápise

 1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

  • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
  • dátum a miesto narodenia,
  • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  • rodné číslo,
  • štátna príslušnosť,
  • národnosť
 2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
  • kontakt na účely komunikácie.

Odporúčané spôsoby zápisu

Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „prihláška“), vyplnená zákonným zástupcom, ktorá obsahuje informáciu, kto podáva podnet (zákonný zástupca), čoho sa týka a čo navrhuje (prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky).

Zápis prostredníctvom elektronického formulára

Základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému (napr. asc agenda, e-škola) alebo formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy.

Zákonný zástupca môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, ktorý doručí vybranej základnej škole (napr. aj e-mailom).

Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zápis papierovou formou

Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Nultý ročník a prípravný ročník v základnej škole

Do nultého ročníka a prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno zaradiť deti najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022.

Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, bude môcť byť prijaté do nultého ročníka základnej školy, ale len ak pôjde o dieťa:

 • ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021,
 • nedosiahne školskú spôsobilosť,
 • pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

Ak ide o prijatie do nultého ročníka zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia priloží k žiadosti (t.j. prihláške):

 • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Upozornenie: Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ak po vydaní rozhodnutia o neprijatí žiaka do školy zákonný zástupca zmení svoje pôvodné rozhodnutie o pokračovaní jeho dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, a rozhodne sa, že trvá na tom, aby dieťa začalo plniť povinnú školskú dochádzku, riaditeľ základnej školy bude v danej veci postupovať podľa § 62 Správneho poriadku.

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. Riaditeľ školy do 30. júna 2021 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja postupuje podľa Správneho poriadku.

Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

Aj v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, je vhodné, aby mala škola k dispozícii aj súhlas druhého zákonného zástupcu. Zápis na základe súhlasu len jedného zákonného zástupcu neznamená sám o sebe automaticky neplatnosť.

Vzhľadom na to, že rodičovské práva majú obaja zákonní zástupcovia, odporúčame doručiť rozhodnutie o prijatí obom zákonným zástupcom. Ak zákonný zástupca, ktorý sa zúčastní zápisu, nemá k dispozícii doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja ako správny orgán má možnosť požadovať súčinnosť v rozsahu podľa § 32 ods. 3 Správneho poriadku. Ak riaditeľ základnej školy doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu nemá, resp. ani ju nezíska, rozhodnutie o prijatí sa doručí tomu zákonnému zástupcovi, ktorý sa s dieťaťom zúčastnil zápisu.

Oznamovanie rozhodnutia obom zákonným zástupcom má význam aj z toho hľadiska, že každý individuálne môže proti rozhodnutiu o prijatí podať odvolanie, prípadne následne podať správnu žalobu. Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá, ani nepodá návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého zákonného zástupcu (s výberom školy).

Usmernenie v pdf formáte

Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 20212022).pdf