Učíme na diaľku

Webináre

Aktualizované k 24.10.2020

Vitajte na podstránke "Webináre", ktorá chce učiacej sa komunite pomôcť zvládnuť druhú vlnu pandémie COVID 19.

Aktuálna situácia spojená s prerušením vyučovania na stredných školách prinútila školy rýchlo sa adaptovať na dištančné vzdelávanie. Na tejto podstránke nájdete mnoho webinárov z dielne rôznych organizácií a inštitúcií, ktoré majú spoločný cieľ - pomôcť rozvíjať zručnosti učiteľov, ostatných pedagogických a odborných zamestnancov, žiakov, študentov či rodičov, ktoré si nová forma vzdelávania vyžaduje.

Vyberte si, čo aktuálne potrebujete alebo pridajte webinár, ktorý pomôže alebo inšpiruje iných.
Ďakujeme!


Nové metodiky pre výučbu biológie nové aplikácie pre on-line výučbu

22/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Čo sa osvedčilo vo výučbe on-line.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Vybrané metodiky anorganickej chémie - prvky s1 a s2

22/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na predstavenie inovatívnych metodík k téme prvky s1 a s2

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


EduPage: Domáce úlohy a testy. Hodnotenie. (začiatočníci)

22/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Riešenie domácich úloh a testov zdieľanie nápadov ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


EduPage: Domáce úlohy a testy. Hodnotenie. (pokročilí)

22/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Riešenie domácich úloh a testov zdieľanie nápadov ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0 - sieťová automatizácia

22/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom je oboznámiť sa s témou sieťovej automatizácie (network automation) so zameraním na RESTful APIs a nástroje pre manažment konfigurácií (configuration management tools). Toto je jedna z nových tém ktoré pribudli ako úplne nové v CCNA curricule v 7.0 preto je vhodná pre všetkých ktorí chcú učiť od najbližšieho školského roka podľa nových Cisco materiálov alebo ich téma automatizácie v sieťach zaujíma.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Excel pokročilí

22/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

  1. Overovanie vstupných údajov 2. Spájanie reťazcov a hodnôt vo vzorci 3. Pokročilé funkcie (INDEX MATCH CELL ...) a ich zreťazenie 4. Kontingenčné tabuľky a grafy 5. Nahrávanie opakujúcich sa činností do makra (úvod) CVTI SR-ŠVS BB Informatika pre učiteľov ZŠSŠ

Kontakt: vzdelavaniesvs@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Programovanie robotických modelov

22/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Základná škola (2.stupeň)
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár bude zameraný na konštruovanie a programovanie robotických modelov ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


MS Teams 2 - Videohovor a jeho možnosti

22/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Základy práce s MS Teams ako nástrojom na uskutočňovanie videohovorov a jeho možností pre synchrónnu online výučbu.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Tvorba dynamických webových stránok v jazyku Python

22/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Hovorí sa že Python je univerzálny programovací jazyk v ktorom sa dá naprogramovať (skoro) všetko. A áno - aj webové stránky. Otázkou už len je ktorý rámec na tvorbu dynamických webových stránok je ten pravý. Flask? Django? Bottle? CherryPy? Tornado? Alebo nejaký iný? V tomto webinári sa pozrieme na ten nejaký iný - na vychádzajúcu hviezdu na poli webových rámcov v jazyku Python s názvom FastAPI. Ukážeme si základy práce a hlavne to čo ho odlišuje od mnohých ostatných webových rámcov.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Využitie stolových hier v procese vzdelávania

22/10/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
Vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje možnosti ako vniesť do učenia radosť ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu spoluprácu samostatné rozhodovanie ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Kontakt: andrea.makisova@mpc-edu.sk


MS Teams 3 - Hodnotenie a spätná väzba

23/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Základy práce s MS Teams ako nástrojom na zadávanie zbieranie a hodnotenie žiackych riešení.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


MS Teams - konzultačný webinár

23/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Riešenie vašich konkrétnych problémov s MS Teams. Je potrebné prísť s konkrétnymi otázkami.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Formatívne hodnotenie v bádateľsky orientovanej výučbe (Chémia)

26/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na vybrané témy z existujúcich programov (týka sa to aj predmetov)

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


VoIP - Voice over Internet Protocol a PBX Asterisk

26/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom je zoznámiť sa so základnými princípmi VoIP technológie založenej na protokole SIP a následne konfigurácia pobočkovej ústredne Asterisk v Linux prostredí. Voliteľne je možné teoreticky prejsť konfiguráciou IP telefónov Cisco rady 7900. Účasť na webinároch: Základy Linuxu a DNS - Domain Name System ktoré prebehnú predošlé dva týždne odporúčame pre lepšie pochopenie a zvládnutie webináru VoIP nie je to však nutná prerekvizita takže prihlásiť sa môže ktokoľvek.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Ako využiť potenciál Google Classroom

26/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár zameraný na nastavenia a využívanie Google Classroom ukážka nástrojov vhodných pri výučbe on-line.

Kontakt: vzdelavaniesvs@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

26/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentácia rôznych spôsobov pedagogickej diagnostiky zameranej na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu nielen v teoretickej ale aj v praktickej podobe ktoré sú využiteľné v školskej praxi ale aj pri dištančnom vyučovaní.

Kontakt: olga.nestorova@mpc-edu.sk


Tradičné netradične netradičné tradične

26/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
Učitelia ZŠ a SŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na pojmy kultúra folklór folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Kontakt: jan.husar@mpc-edu.sk


QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

26/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár predstaví učiteľom zaujímavé a netradičné možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách – pri príprave didaktických hier pracovných listov a na podporu aktivizujúcich vyučovacích metód

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Učíme online - pohyby II. (Fyzika)

27/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Ako sa dá učiť o pohyboch online - pochopenie II. Newtonovho zákona

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Dokumenty tabuľky prezentácie a formuláre v cloudovom prostredí

27/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Tvorba zdielanie dokumentov a formulárov v cloudovom prostredí

Kontakt: vzdelavaniesvs@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

27/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Kontakt: maria.onuskova@mpc-edu.sk


Grafomotorika a výtvarná výchova

27/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • Materská škola
Učitelia MŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Kontakt: jan.husar@mpc-edu.sk


Nové metodiky pre výučbu geografie - Urbanizácia sveta

28/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

"Webinár je zameraný na predstavenie inovatívnej metodiky s názvom ""Urbanizácia sveta"" určenej pre stredné školy"

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: VPNs a IPSec

28/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

V CCNA curricule 7.0 vo vetve “Smerovanie a prepínanie” pribudli nové témy ktoré v staršej verzii 6 neboli obsiahnuté. Webinár sa bude venovať dvom novým témam: Virtuálne privátne siete a množina protokolov IPSec ktorá je obsiahnutá v curricule.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese

28/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na prezentovanie spracovanie videa pre edukačný proces.

Kontakt: vzdelavaniesvs@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Tím(s)ovosť 1. stupňa

28/10/2020 • Podporné nástroje online výučby • Základná škola (1.stupeň)
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Stáva sa vám že bojujete s tým či deti a rodičia zvládnu učenie pomocou technológii? Čo na to povedia rodičia a naopak čo deti? Zvlášť na 1. stupni základnej školy kde sa to zdá častokrát nemožné. Ukážeme Vám ako sa to zvládnuť dá Ako sa nebáť neexistujúceho protivníka. Deti sú hnacím motorom a náš vnútorný boj sa skonči tam kde uvidíme spokojné a šťastné deti a aj rodičov. Takže už žiaden iný komunikačný kanál. Jeden nástroj na všetko. Na učenie na spokojnosť rodičov na šťastie detí.

Kontakt: skolstvo@microsoft.com


Vaše skúsenosti s dištančnou výučbou - radíme si a diskutujeme (Geografia)

29/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na postrehy z dištančnej výučby. Diskutujeme a radíme si navzájom

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Základy Linuxu

29/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár bude zameraný na oboznámenie sa so základným nasadením a ovládaním Linuxu. Na začiatku sa zoznámime s filozofiou a históriou OS Linux a predstavíme si najpoužívanejšie distribúcie. Následne si vo virtuálnom prostredí nainštalujeme distribúciu Debian 10 a vyskúšame si na nej základné ovládanie pomocou príkazového riadku administráciu a predstavíme si nástroje a príkazy na vykonanie jednoduchých úloh. Taktiež si ukážeme kde a ako hľadať informácie o spôsobe nasadenie rôznych služieb a dokumentáciu k nim.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Excel pokročilí

29/10/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

  1. Overovanie vstupných údajov 2. Spájanie reťazcov a hodnôt vo vzorci 3. Pokročilé funkcie (INDEX MATCH CELL ...) a ich zreťazenie 4. Kontingenčné tabuľky a grafy 5. Nahrávanie opakujúcich sa činností do makra (úvod) CVTI SR-ŠVS BB Informatika pre učiteľov ZŠSŠ

Kontakt: vzdelavaniesvs@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Využitie emulačného nástroja GNS3 pre výučbu počítačových sietí

02/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Využitie emulátora GNS3 pre precvičovanie konfigurácie zariadení v sieťových topológiách a troubleshooting. Možnosti tvorby topológie z prvkov od viacerých výrobcov (Cisco Mikrotik Juniper ..).

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Virtuálne biologické exkurzie

03/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Čo sa osvedčilo vo výučbe on-line.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Mediálna výchova v praxi

03/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje rôzne aktivity na zaradenie mediálnej výchovy do edukačného procesu prostredníctvom využitia metód a postupov.

Kontakt: maria.onuskova@mpc-edu.sk


Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

3.11.2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností. Matematickej - schopnosť využiť matematické operácie čítanie a interpretovanie máp tabuliek a grafov priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie ovládať techniku vyhľadávania spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie. Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

04/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 2. stupeň ZŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom workshopu je oboznámiť učiteľov s možnosťami minipočítača Micro:bit v prepojení na programovacie prostredie Scratch čo umožní využívať v programoch a hrách Micro:bit ako jednoduchú hernú konzolu.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


EduPage: Domáce úlohy a testy. Hodnotenie. (začiatočníci)

05/11/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Riešenie domácich úloh a testov zdieľanie nápadov ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


EduPage: Domáce úlohy a testy. Hodnotenie. (pokročilí)

05/11/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Riešenie domácich úloh a testov zdieľanie nápadov ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ

05/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Základná škola (1.stupeň)
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár sa v prvom rade zamerá na rozvoj základov školskej informatiky a elementárneho programovania ale zároveň aj na rozvoj digitálnej gramotnosti ktorú bude učiteľ pri práci s novými metodickými materiálmi potrebovať

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Budovanie infraštruktúry na SŠ (resp. vylepšenie existujúcej) jej správa a zabezpečenie

05/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár bude zameraný na vylepšenie školskej infraštruktúry o služby filtrovania nežiadúceho obsahu pomocou manipulácie s DNS záznamami (nástroj Pi-hole). Taktiež sa pozrieme na spôsob ako pripraviť školské počítače s OS Windows pomocou klonovania (s nástrojom FOG). Webinár predpokladá základnú znalosť Linuxu (budeme pracovať s Debian 10) na ktorom budeme jednotlivé služby inštalovať a konfigurovať. Každý účastník webináru dostane prístup k virtuálnemu prostrediu (vlastný počítač nie je potrebný).

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

05/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"uč iteľ učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy • pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec začínajúci pedagogický zamestnanec" • [prihlásiť sa](0 €)

Webinár zameraný na rozvíjanie vybraných kompetencií účastníkov potrebných na aplikáciu finančnej gramotnosti v škole. Zohľadňuje výsledky medzinárodného merania PISA 2018 a reaguje na aktuálne problémy školskej praxe. Zahrňuje výmenu skúsenosti účastníkov z aplikácie FG vo vlastnom vyučovaní.

Kontakt: https://mpc-edu.sk/rozvijanie-financnej-gramotnosti-ziakov Poznámka: vladimir.lassak@mpc-edu.sk


Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

05/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ SŠ
Učiteľ majster odborného výcviku • bezplatný • prihlásiť sa

"Odborný seminár je venovaný problematike zlepšovania prípravy žiakov na trh práce poukazuje na globálne trendy pri výbere zamestnancov a možnostiam vyhľadávania a výberu pracovných miest."

Kontakt: miroslava.jakubekova@mpc-edu.sk Poznámka: určené pre VPZ výchovných poradcov triednych učiteľov


DNS - Domain Name System

09/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom je oboznámenie sa s protokolom DNS ako na strane klientov tak na strane servera. V praktickej časti bude konfigurácia DNS servera BIND v Linux prostredí. Účasť na webinári: Základy Linuxu ktorý prebehne predošlý týždeň odporúčame pre lepšie pochopenie a zvládnutie webináru o DNS nie je to však nutná prerekvizita takže prihlásiť sa môže ktokoľvek.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Využitie stolových hier v procese vzdelávania

09/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
Vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je príležitosťou ako vniesť do učenia radosť ako žiaka motivovať a zaujať. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu spoluprácu samostatné rozhodovanie ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Kontakt: andrea.makisova@mpcedu.sk


Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

09/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v prvej časti oboznámia s ukážkami rôznych zaujímavých realizovaných projektov a dostupných grantových schém naučia sa vytvoriť vlastný projektový návrh a spracovať projektovú žiadosť.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Tvorba bodovaných zadaní v programe PacketTracer pomocou rozšírenia Activity Wizard best practice.

10/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Tvorba bodovaných zadaní v programe PT nie je úplne triviálna a je dobré sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe ktoré sa budeme snažiť na tomto webinári poskytnúť a ukázať efektívnu metodiku pre tvorbu takýchto zadaní.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

10/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ matematiky • bezplatný • prihlásiť sa

Účastník seminára bude poznať vyučovacie metódy podporujúce aktívne učenie sa žiaka

Kontakt: luboslava.fercikova@mpc-edu.sk


Artefiletika

10/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ základné umelecké školy
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár zameraný na využitie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - tvorba dialógu.

Kontakt: slavka.gecova@mpc-edu.sk


Grafomotorika a výtvarná výchova

10/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • materské školy
Učitelia MŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Kontakt: jan.husar@mpc-edu.sk


Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: WLAN bezpečnosť (zraniteľnosti hrozby útoky)

11/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

V CCNA curricule 7.0 vo vetve “Smerovanie a prepínanie” pribudli nové témy ktoré v staršej verzii 6 neboli obsiahnuté. Webinár sa bude venovať dvom novým témam: Wireless LAN a kybernetickej bezpečnosti ktorá je obsiahnutá v curricule.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


„Urobí sa to samo“

11/11/2020 • Podporné nástroje online výučby • Základná škola (2.stupeň)
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Počuli ste už vetu“ Urobí sa to samo.“ ? Asi každý z nás. No počuli sme aj odpoveď že nič sa samo neurobí. A predsa Vám ukážeme že sa to dá. Ako? Predstavte si kopu písomiek na stole čakajú Vás hodiny a hodiny práce s červeným perom. Prečo si to nezjednodušiť práve cez nástroj Microsoft Forms. Rýchla spätná väzba jednoduchá písomka čí zistenie názoru na konkrétnu otázku. Namiesto hodín opravovania len správne nastavenie otázok zadať písomku žiakom a potom už len čakať. Tak predsa sa to opraví samo.

Kontakt: skolstvo@microsoft.com


Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

RP MPC Bratislava • 11/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO

  1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy • učiteľ • [prihlásiť sa](0 €)

"Prehĺbiť a rozširovať vedomostí o štýloch učenia sa žiakov rozvíjať kompetencie efektívne využívať vhodné vyučovacie a učebné stratégie a metódy na dosahovanie edukačných cieľov vzdelávania rešpek-tujúc učebné štýly žiakov

Kontakt: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=672 Poznámka: olga.nestorova@mpc-edu.sk


Ako objektívne hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov

11/11/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
"Učitelia 1. stupňna • • [prihlásiť sa]()

"Odborný seminár je zameraný na hodnotenie žiackych výkonov prostredníctvom hodnotiacich kritérií ktoré sa môžu stať vodítkom pri učení žiakov. Súčasťou odborného seminára je tvorba hodnotiacich kritérií žiackych výkonov."

Kontakt:


Učitelia 2.stupňa"

https://mpc-edu.sk/ako-objektivne-hodnotit-vzdelavacie-vysledky-ziakov • adriana.gondova@mpc-edu.sk •
• • [prihlásiť sa]()

bezplatný

Kontakt:


Formatívne hodnotenie tvorba kritérií a indikátorov

11/11/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy jazykové školy
učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ učiteľ SŠ učiteľ JŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Séria dvoch na seba nadväzujúcich webinárov zamerané na formatívne hodnotenie žiakov výber a tvorbu kritérií a tvorbu indikátorov hodnotenia.

Kontakt: anna.pavova@mpc-edu.sk


Inovatívne metodiky pre chémiu 8. ročníka ZŠ

12/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Základná škola (2.stupeň)
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na vybrané témy z existujúcich programov (týka sa to aj predmetov)

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: VPNs a IPSec

12/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

V CCNA curricule 7.0 vo vetve “Smerovanie a prepínanie” pribudli nové témy ktoré v staršej verzii 6 neboli obsiahnuté. Webinár sa bude venovať dvom novým témam: Virtuálne privátne siete a množina protokolov IPSec ktorá je obsiahnutá v curricule.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Učíme vedu - počítačové meracie senzory webinár pre učiteľov biológie

12/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Meracie systémy vo vyučovaní biológie. Práca s meracím systémom Vernier predstavenie vybraných senzorov a ich využitie pre výučbu biológie. Spirometra - ukážka bádateľskej aktivity s meraním a analýzou nameraných dát.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka

12/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ anglického jazyka • bezplatný • prihlásiť sa

Informácie o vyučovaní gramatiky komunikatívnym štýlom s dôrazom na formu význam a využitie gramatických štruktúr. Využitie gramatických cvičení v učebnici tak aby zohľadňovali špecifiká komunikatívneho prístupu.

Kontakt: monika.popluharova@mpc-edu.sk


Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijiných štandardov

12/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy
učiteľ • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Odborný seminár(webinár) realizovaný online formou zameraný na skvalitnenie pedagogickej diagnostiky v materskej škole v súlade s profesijným štandardom .Rozvoj vedomostíspôsobilostí a preukázateľností kompetencií.

Kontakt: silvia.minarikova@mpc-edu.sk Poznámka: link bude zaslaný dodatočne


Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ

12/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • učiteľ majster odbornej výchovy
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ jazykovej školy učiteľ materskej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

"Odborný seminár je zameraný na možnosti využitia hospitačného pozorovania na identifikáciu a posudzovanie profesijných kompetencií PZ. Získané poznatky môžu využiť VPZ pre plánovanie profesijného rozvoja PZ školy."

Kontakt: maria.snidlova@mpc-edu.sk


Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

18/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Kontakt: maria.onuskova@mpc-edu.sk


Manažment malých školských projektov pre učiteľov II.

18/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v druhej časti oboznámia s tipmi ako realizovať samotný projekt po jeho schválení až do záverečného vyhodnotenia a uzavretia.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Práca s biologickými 3D modelmi

19/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Čo sa osvedčilo vo výučbe on-line.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Budovanie infraštruktúry na SŠ (resp. vylepšenie existujúcej) jej správa a zabezpečenie

19/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár bude zameraný na vylepšenie školskej infraštruktúry o služby filtrovania nežiadúceho obsahu pomocou manipulácie s DNS záznamami (nástroj Pi-hole). Taktiež sa pozrieme na spôsob ako pripraviť školské počítače s OS Windows pomocou klonovania (s nástrojom FOG). Webinár predpokladá základnú znalosť Linuxu (budeme pracovať s Debian 10) na ktorom budeme jednotlivé služby inštalovať a konfigurovať. Každý účastník webináru dostane prístup k virtuálnemu prostrediu (vlastný počítač nie je potrebný).

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

19/11/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ telesnej a športovej výchovy školský tréner • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentovanie ukážok a infomácie o využívanie digitálnych technológii vo vyučovaní TŠV pri plánovaní a projektovaní vyučovania realizácii vyučovania a hodnotení žiaka.

Kontakt: monika.popluharova@mpc-edu.sk


Využitie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese

19/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • meterské školy
"učitelia MŠ" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsahom odborného seminára budú modelové aktivity a ich metodické postupy zamerané na využívanie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese. "

Kontakt: adriana.gondova@mpc-edu.sk


Grafomotorika a výtvarná výchova

19/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • materské školy
Učitelia MŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Kontakt: jan.husar@mpc-edu.sk


Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v rôznych vzdelávacích oblastiach

19/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ SŠ
učiteľ pedagogický asistent • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Odborný seminár je zameraný na problematiku vybraných čitateľských stratégií ktoré pri práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov. Účastníci získajú prehľad o možnostiach výberu čitateľských stratégií v pedagogickej praxi pri práci s rôznymi druhmi textov.

Kontakt: jana.tomaskova@mpc-edu.sk Poznámka: link bude zaslaný dodatočne


Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie

19/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • materské školy 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie.

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Využitie stolových hier v procese vzdelávania

20/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
Vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje možnosti ako vniesť do učenia radosť ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu spoluprácu samostatné rozhodovanie ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Kontakt: andrea.makisova@mpc-edu.sk


Učíme sa hravo

23/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
učiteľ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na využitie hry ako možného prostriedku ktorý vnesie do tradičného i dištančného výchovno-vzdelávacieho procesu radosť motivováciu a zvýši záujem deti a žiakov.

Kontakt: "dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Ako si začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu.

24/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Účastníkov webinára prevedieme tým čo hovorí zákon o kybernetickej bezpečnosti a vyhláška národného bezpečnostného úradu ako pomáhajú framework-y a štandardy o bezpečnosti a čo možno aplikovať z CCNA security a Cybersecurity Operate.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Artefiletika

24/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ základné umelecké školy
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár zameraný na využitie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - tvorba dialógu.

Kontakt: slavka.gecova@mpc-edu.sk


Tradičné netradične netradičné tradične

24/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
Učitela ZŠ SŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na pojmy kultúra folklór folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Kontakt: jan.husar@mpc-edu.sk


Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy ktorej základom je atmosféra dôvery bezpečia istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

24/11/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
Učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

"Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov ktorí majú záujem o vytváranie a rozvoj pozitívnej sociálnej klímy v škole ktorá vychádza z podpory zdravie neohrozujúceho životného štýlu a zároveň je základom pre garantovanie bezpečného prostredia a efektívneho na žiaka orientovaného procesu výchovy a vzdelávania"

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku extrémizmu

24/11/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • 2. stupeň ZŠ SŠ
učiteľ pedagogický asistent • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Odborný seminár sa venuje problematike ľudských práv detí v oblasti boja proti predsudkom stereotypom a prejavom extrémizmu.

Kontakt: jana.tomaskova@mpc-edu.sk Poznámka: link bude zaslaný dodatočne


Quo vadis žiak na ZŠ ?

25/11/2020 • Podporné nástroje online výučby • Základná škola (2.stupeň)
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

V modernom svete sa čoraz viac stretávame s rôznymi technológiami a nemôžeme sa čudovať že začínajú prenikať aj do životov našich študentov ktorí bojujú s tradičnými spôsobmi výuky alebo písaním poznámok. Ako technológie ovplyvňujú dnešných študentov ako sa dajú zmysluplne použiť na každej jednej hodine a ako sa vyhnúť písaniu poznámok a ako rozvíjať digitálne kompetencie u žiakov na ZŠ využitím Microsoft aplikácii ako Word Sway OneNote Office Lens a i. sa dozviete prostredníctvom tohto webinára.

Kontakt: skolstvo@microsoft.com


Motivácia vo výchove mimo vyučovania

25/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ vychovávateľ stredné školy"
učiteľ vychovávateľ • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Webinár je zameraný na problematiku motivácie metódy a formy ovplyvňujúce motiváciu prehlbuje zručnosti z techník verbálnej a neverbálnej komunikácie v súvislosti s motiváciou žiaka a rozširuje spektrum nástrojov pozitívnej motivácie.

Kontakt: adriana.lancaricova@mpc-edu.sk Poznámka: link bude zaslaný dodatočne


Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

25/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentácia rôznych spôsobov pedagogickej diagnostiky zameranej na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu nielen v teoretickej ale aj v praktickej podobe ktoré sú využiteľné v školskej praxi ale aj pri dištančnom vyučovaní.

Kontakt: olga.nestorova@mpc-edu.sk


Marketing školy a školského zariadenia

25/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
vedúci pedagogickí zamestnanci • bezplatný • prihlásiť sa

Informačný seminár je zameraný na prezentovanie informácií v oblasti profesijného štandardu cieľovej skupiny . Tvorba portfólia pedagogického zamestnanca je významným krokom autoevalvácie a podpory kvality profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.

Kontakt: lubomir.verbovanec@mpc-edu.sk


Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

25/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Workshop sa zameriava na zvládnutie základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Využitie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese

26/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
"učitelia 1. stupňna Učitelia 2.stupňa" • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom odborného seminára bude prezentovanie ukážok aktivít a metodických postupov zameraných na využívanie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese základnej školy.

Kontakt: adriana.gondova@mpc-edu.sk


Formatívne hodnotenie tvorba kritérií a indikátorov

26/11/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy jazykové školy
učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ učiteľ SŠ učiteľ JŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Séria dvoch na seba nadväzujúcich webinárov zamerané na formatívne hodnotenie žiakov výber a tvorbu kritérií a tvorbu indikátorov hodnotenia.

Kontakt: anna.pavova@mpc-edu.sk


Využitie stolových hier v procese vzdelávania

27/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
Učiteľ 1. stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje možnosti ako vniesť do učenia radosť ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu spoluprácu samostatné rozhodovanie ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Kontakt: andrea.makisova@mpc-edu.sk


Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy ktorej základom je atmosféra dôvery bezpečia istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

27/11/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
Učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

"Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov ktorí majú záujem o vytváranie a rozvoj pozitívnej sociálnej klímy v škole ktorá vychádza z podpory zdravie neohrozujúceho životného štýlu a zároveň je základom pre garantovanie bezpečného prostredia a efektívneho na žiaka orientovaného procesu výchovy a vzdelávania"

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Tetivové a dotyčnicové štvoruholníky

30/11/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na predstavenie metodiky a na možnosti využitia programu GeoGebra pri skúmaní vlastností štvoruholníkov

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

30/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časťobsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (diagnostika pomocou kresebných metód pohybové aktivity).

Kontakt: darina.gogolova@mpc-edu.sk


Tradičné netradične netradičné tradične

30/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
Učitela ZŠ SŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na pojmy kultúra folklór folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Kontakt: jan.husar@mpc-edu.sk


Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy ktorej základom je atmosféra dôvery bezpečia istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

30/11/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
Učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

"Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov ktorí majú záujem o vytváranie a rozvoj pozitívnej sociálnej klímy v škole ktorá vychádza z podpory zdravie neohrozujúceho životného štýlu a zároveň je základom pre garantovanie bezpečného prostredia a efektívneho na žiaka orientovaného procesu výchovy a vzdelávania"

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Učíme sa hravo

30/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
učiteľ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na využitie hry ako možného prostriedku ktorý vnesie do tradičného i dištančného výchovno-vzdelávacieho procesu radosť motivováciu a zvýši záujem deti a žiakov.

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Predstavenie nových metodík pre SŠ a ZŠ (biológia)

01/12/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Čo sa osvedčilo vo výučbe on-line.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk Poznámka: zúčastniť sa môžu aj učitelia základných škôl


Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

1.12.2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností. Matematickej - schopnosť využiť matematické operácie čítanie a interpretovanie máp tabuliek a grafov priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie ovládať techniku vyhľadávania spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie. Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy ktorej základom je atmosféra dôvery bezpečia istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

02/12/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
Učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

"Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov ktorí majú záujem o vytváranie a rozvoj pozitívnej sociálnej klímy v škole ktorá vychádza z podpory zdravie neohrozujúceho životného štýlu a zároveň je základom pre garantovanie bezpečného prostredia a efektívneho na žiaka orientovaného procesu výchovy a vzdelávania"

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

02/12/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ pedagogický asistent • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Webinár dáva priestor na vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Vymedzuje problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Kontakt: jana.tomaskova@mpc-edu.sk Poznámka: link bude zaslaný dodatočne


Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov

03/12/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • "materské školy 1.stupeň ZŠ"
učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií spolupráce školy s rodičmi detí a žiakov

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

04/12/2020 • ŠVVP MRK SZP • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ majster odbornej výchovy vychovávateľ školský špeciálny pedagóg pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Metodická podpora na realizáciu slovného hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav alebo ich špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu.

Kontakt: jana.veresova@mpc-edu.sk


Problémové správanie detí a žiakov - predchádzanie šikanovaniu

04/12/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ"
Učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov ktorí majú záujem o vytváranie a podporu bezpečného a neohrozujúceho školského prostredia

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Využitie emulačného nástroja GNS3 pre výučbu počítačových sietí

07/12/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Využitie emulátora GNS3 pre precvičovanie konfigurácie zariadení v sieťových topológiách a troubleshooting. Možnosti tvorby topológie z prvkov od viacerých výrobcov (Cisco Mikrotik Juniper ..).

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Využitie stolových hier v procese vzdelávania

07/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
Učiteľ 1. stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje možnosti ako vniesť do učenia radosť ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu spoluprácu samostatné rozhodovanie ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Kontakt: andrea.makisova@mpc-edu.sk


Využitie hospitačnej činnosti v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov

07/12/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"riaditeľ školy zástupca riaditeľa školy vedúci metodických orgánov (MZPKVO)" • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný na možnosti využitia hospitačnej činnosti v oblasti kontinuálneho zlepšovania výchovno-vzdelávacieho procesu a inšpirácie pre ďalší rozvoj školy.Súčasťou obsahu vzdelávacieho podujatia je sledovanie podnetov a možnosti ich posunu smerom k profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov vytváranie pozitívnej klímy v procese hospitačnej činnosti (komunikácia podávanie spätnej väzby podávanie a prijímanie kritiky a pod)"

Kontakt: "adriana.gondova@mpc-edu.sk edita.pavurova@mpc-edu.sk"


Učíme sa hravo

08/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
učiteľ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na využitie hry ako možného prostriedku ktorý vnesie do tradičného i dištančného výchovno-vzdelávacieho procesu radosť motivováciu a zvýši záujem deti a žiakov.

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka

08/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ anglického jazyka • bezplatný • prihlásiť sa

Informácie o vyučovaní gramatiky komunikatívnym štýlom s dôrazom na formu význam a využitie gramatických štruktúr. Využitie gramatických cvičení v učebnici tak aby zohľadňovali špecifiká komunikatívneho prístupu.

Kontakt: monika.popluharova@mpc-edu.sk


Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

08/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Kontakt: maria.onuskova@mpc-edu.sk


Sociálne a emocionálne učenie s Microsoft nástrojmi

09/12/2020 • Podporné nástroje online výučby • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Vieš čo je SEL? Prečo je dôležité uplatňovať SEL na školách? Pretože sociálne a emocionálne učenie (SEL) vedie u žiakov k zlepšeniu pohody sebaúcty empatie správania a k vyššiemu výkonu. Dobrou správou je že aj Microsoft technológie podporujú SEL a preto sa počas tohto webinára dozviete aké sú oblasti SEL a ako implementovať aktivity a nástroje na rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie.

Kontakt: skolstvo@microsoft.com


Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

09/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentácia rôznych spôsobov pedagogickej diagnostiky zameranej na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu nielen v teoretickej ale aj v praktickej podobe ktoré sú využiteľné v školskej praxi ale aj pri dištančnom vyučovaní.

Kontakt: olga.nestorova@mpc-edu.sk


Učíme sa hravo

09/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ
učiteľ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na využitie hry ako možného prostriedku ktorý vnesie do tradičného i dištančného výchovno-vzdelávacieho procesu radosť motivováciu a zvýši záujem deti a žiakov.

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Triedne projekty vo vzdelávacom procese materskej školy

10/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • materské školy
"učitelia MŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom odborného seminára je využitie projektovania edukačného procesu v nadväznosti na vzdelávacie oblasti predprimárneho vzdelávania

Kontakt: adriana.gondova@mpc-edu.sk


Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit

10/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 2. stupeň ZŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom workshopu je oboznámiť učiteľov s možnosťami minipočítača Micro:bit v prepojení na programovacie prostredie Scratch čo umožní využívať v programoch a hrách Micro:bit ako jednoduchú hernú konzolu.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


DNS - Domain Name System

14/12/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom je oboznámenie sa s protokolom DNS ako na strane klientov tak na strane servera. V praktickej časti bude konfigurácia DNS servera BIND v Linux prostredí. Účasť na webinári: Základy Linuxu ktorý prebehne predošlý týždeň odporúčame pre lepšie pochopenie a zvládnutie webináru o DNS nie je to však nutná prerekvizita takže prihlásiť sa môže ktokoľvek.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: VPNs a IPSec

16/12/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

V CCNA curricule 7.0 vo vetve “Smerovanie a prepínanie” pribudli nové témy ktoré v staršej verzii 6 neboli obsiahnuté. Webinár sa bude venovať dvom novým témam: Virtuálne privátne siete a množina protokolov IPSec ktorá je obsiahnutá v curricule.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


VoIP - Voice over Internet Protocol a PBX Asterisk

21/12/2020 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov • Stredná škola
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom je zoznámiť sa so základnými princípmi VoIP technológie založenej na protokole SIP a následne konfigurácia pobočkovej ústredne Asterisk v Linux prostredí. Voliteľne je možné teoreticky prejsť konfiguráciou IP telefónov Cisco rady 7900. Účasť na webinároch: Základy Linuxu a DNS - Domain Name System ktoré prebehnú predošlé dva týždne odporúčame pre lepšie pochopenie a zvládnutie webináru VoIP nie je to však nutná prerekvizita takže prihlásiť sa môže ktokoľvek.

Kontakt: Mgr. Beáta Fecková vzdelavanie@itakademia.sk


micro:bit wearables – nositeľná elektronika

20/01/2021 • Podporné nástroje online výučby • Základná škola (2.stupeň)
Učitelia • Bezplatný • prihlásiť sa

Wearables asi poznáme skoro všetci ale wearables ako nositeľná elektronika je prepojenie BBC micro:bitu naprogramovaného v Microsoft MakeCode doplneného o elektronické súčiastky stavané na nosenie. Ukážeme si rôzne ukážky projektov ktoré prepájajú šitie elektrovodivú niť a blokové programovanie.

Kontakt: skolstvo@microsoft.com


Problémové správanie detí a žiakov - predchádzanie šikanovaniu

22/01/2021 • ĽUDSKÉ PRÁVA • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ"
Učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

"Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov ktorí majú záujem o vytváranie a podporu bezpečného a neohrozujúceho školského prostredia"

Kontakt: dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk Poznámka: určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl


Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

01/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

01/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ druhého stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - projektovanie vyučovania - tvorba projektov vyučovania s využitím úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti"

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD

01/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií vychovávateľov ŠKD v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí ŠKD. Seminár ponúkne vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

01/12/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • 1.stupeň ZŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

"Odborný seminár bude zameraný na aktualizovanie infomácií o kompetenčnom profile vedúceho MZ a výzanme metodického zruženia v kontexte participácie na pedagogickom riadení školy.Súčasťou seminára budú aktivity zameraná na tvorbu plánov profesijného rozvoja členov MZ. Na seminári budú prezentované zásady tvorby pedagogického portfólia učiteľa prvého stupňa. Účastníci budú mať priestor v rámci panelovej diskusie na výmenu skúseností z tvorby plánov profesijného rozvoja a pedagogického portfólia. Účastníci odborného seminára budú mať priestor aj na výmenu skúseností z realizácie testovania žiakov."

Kontakt: tatiana.komanova@mpc-edu.sk


Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

02/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
"učiteľ druhého stupňa základnej školy predmet: fyzika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky - vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov - tvorba bádateľských aktivít."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

02/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ SŠ
učiteľ druhého stupňa základnej školy - prírodovedné predmety • bezplatný • prihlásiť sa

Cyklus webinárov v kombinácii s dištančným vzdelávaním je zameraný na tvorbu učebných úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti a podporu aktívneho učenia sa aj v domácom prostredí.

Kontakt: janka.strniskova@mpc-edu.sk


Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

02/12/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • "materské školy 1.stupeň ZŠ"
učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike postavenia poslania a funkcií metodického združenia v systéme riadenia školy pojednáva o obsahu formách a metódach činnosti metodického združenia.

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

02/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ ŠZŠ"
"Kategória PZ: pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ vychovávateľ vedúci MZ a PK Podkategória PZ: učiteľ prvého a druhého stupňa základnej školy Kategória OZ: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár oboznamuje ako úspešne zvládať medziľudskú komunikáciu v školskom prostredí v priebehu vyučovacieho procesu u žiakov (vrátane žiakov so ŠVVP).

Kontakt: maria.pirkovska@mpc-edu.sk


Formatívne hodnotenie vo výučbe

03/11/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
" učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Séria štyroch online webinárov s aktívnym učením sa účastníkov včítane praktických cvičení v oblasti formatívneho hodnotenia zameraných na výhody/nevýhody metódy formatívneho hodnotenia kritériá spätnú väzbu a využitie vo výučbe ap.

Kontakt: dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk


Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

03/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učitelia biológie a geografie 2. stupňa ZŠ a strednej školy • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom vzdelávania sú informácie a námety na aktivity ktoré môžu učitelia biológie a geografie v ZŠ a SŠ využiť pri preberaní geologických a paleontologických tém.

Kontakt: erika.frykova@mpc-edu.sk


Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov

03/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1.stupeň ZŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsahom odborného seminára bude prezentovanie matematických hier so zameraním na podporu a rozvoj matematického myslenia žiakov prvého stupňa. Súčasťou seminára budú aktivity s využitím matematickej hry vo vyučovaní nie len predmetu matematika. Účastníci odborného seminára budú mať priestor aj na výmenu skúseností z praxe."

Kontakt: tatiana.komanova@mpc-edu.sk


Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

03/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • materské školy
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Informovať učiteľky materských škôl o možnostiach rozvoja elementárnych poznatkov o prírode ako aj podpory procesov poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí. Snahou seminára je objasniť zmeny vo vzdelávacích cieľoch zdôvodniť ich a vysvetliť možné spôsoby ich efektívneho dosahovania.

Kontakt: eva.brutenicova@mpc-edu.sk


Výtvarná výchova 2 Figurálny motív

03/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • MŠ ZŠ ZUŠ
učiteľ MŠ učiteľ ZŠ 1. stupeň učiteľ ZŠ 2. stupeň učiteľ ZUŠ vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár umožňuje rozvoj kompetencií v oblasti projektovania a realizácie vyučovania výtvarnej výchovy (MŠ a ZŠ) so zameraním na výtvarné činnosti s plochou a farbou vyjadrenie fantázie rozvoj tvorivosti a individuálne vyjadrenie sa dieťaťa (MŠ) a žiaka (1. a 2. st. ZŠ). Seminár poskytuje námety na výtvarné aktivity a ich metodické spracovanie pre aktívne a priame využitie v praxi učiteľa. Námety sú volené ako figurálne motívy (ako stvárniť ľudskú figúru – postavu poznávanie ľudského tela základov anatómie vyjadrenie pohybu atď.).

Kontakt: edita.pavurova@mpc-edu.sk


Finančná matematika

03/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1.stupeň ZŠ ŠZŠ
"Kategória PZ:pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ vychovávateľ vedúci MZ a PK Podkategória PZ: učiteľ prvého základnej školy Kategória OZ: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár predstaví možnosti získať kompetencie potrebné k zodpovednému finančnému rozhodovaniu a potrebu využitia matematiky v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov vzdelávaných vo variante AB.

Kontakt: maria.pirkovska@mpc-edu.sk


Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

04/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ druhého stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - projektovanie vyučovania - tvorba projektov vyučovania s využitím úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti"

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

04/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
učiteľ • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnost: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543)

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk


Strátégie a metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy

04/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom webinára bude prezentovanie stratégií a metód so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy. Účastníci webinára budú mať priestor aj na výmenu skúseností z praxe.

Kontakt: jozef.bernat@mpc-edu.sk


Renesancia metódy skúsenostného učenia

04/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "vychovávatelia materské školy I.stupeň ZŠ II.stupeň ZŠ"
vychovávatelia učiteľ predprimárneho vzdelávaniaučiteľ primárneho vzdelávania • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár umožní účastníkom zoznámiť sa so siedmimi krokmi myslenia Leonarda da Vinci. Účastníci webinára si rozvinú stratégie kreatívneho myslenia a nové prístupy k sebavyjadreniu. Naučia sa overené techniky na využívanie zmyslového vnímania a využívania techník opytovania sa a hľadania odpovedí na vlastné otázky v kontexte kritického myslenia.

Kontakt: gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk


Prokrastinácia a jej zvládanie v edukácii 2

05/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnost: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=623)

Druhá časť webinára Prokrastinácia a jej zvládanie v edukácii je zameraná na prezentovanie metód a foriem práce ktoré môžu PZ zamestnanci využiť v edukačnej praxi prípadne ich prezentovať pre rodičov ako možný spôsob zvládania prokrastinácie v rámci domácej prípravy žiakov. Súčasťou seminára je diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov zo seminára do vlastnej praxe.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk


Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.

05/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v prvej časti oboznámia s ukážkami rôznych zaujímavých realizovaných projektov a dostupných grantových schém naučia sa vytvoriť vlastný projektový návrh a spracovať projektovú žiadosť.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Bádateľsky orientované vyučovanie

05/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
"Kategória PZ: učiteľ Podkategória PZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na zmenu prístupu k prírodovednému vzdelávaniu a budovaniu vedeckej gramotnosti žiaka. Je zameraný na potrebu širšej podpory interaktívnej výučby na rozvíjanie bádateľských zručností a na dôsledné porozumenie kľúčových pojmov a javov. Venuje sa porozumeniu problematiky bádateľsky orientovanej výučby (BOV) ktorá si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk oboznámenie sa so zásadami jej realizácie. Zámerom je previesť účastníkov vzdelávania touto pomerne širokou problematikou nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu. Bádateľsky orientovaná výučba otvára priestor na využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia hodnotenia porozumenia bádateľských zručností skupinovej práce žiakov a reflexiu.

Kontakt: jana.medvecova@mpc-edu.sk


Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti

06/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • materské školy
učiteľ materskej školy • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentácia významu uplatňovania predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole v súvislosti s požiadavkami čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy. Realizácia príkladov vzdelávacích aktivít s uplatňovaním konkrétnych vzdelávacích štandardov.

Kontakt: emilia.petrovska@mpc-edu.sk


Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

07/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
"učiteľ druhého stupňa základnej školy predmet: fyzika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky - vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov - tvorba bádateľských aktivít."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

07/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ druhého stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - projektovanie vyučovania - tvorba projektov vyučovania s využitím úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti"

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Renesancia metódy skúsenostného učenia

07/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "vychovávatelia materské školy I.stupeň ZŠ II.stupeň ZŠ"
vychovávatelia učiteľ predprimárneho vzdelávaniaučiteľ primárneho vzdelávania • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár umožní účastníkom zoznámiť sa so siedmimi krokmi myslenia Leonarda da Vinci. Účastníci webinára si rozvinú stratégie kreatívneho myslenia a nové prístupy k sebavyjadreniu. Naučia sa overené techniky na využívanie zmyslového vnímania a využívania techník opytovania sa a hľadania odpovedí na vlastné otázky v kontexte kritického myslenia.

Kontakt: gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk


Ako spracovať svoje portfóliá pre atestačný proces v podmienkach SŠ

08/12/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec začínajúci pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja. Výstupom účastníka je vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Renesancia metódy skúsenostného učenia

08/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "vychovávatelia materské školy I.stupeň ZŠ II.stupeň ZŠ"
vychovávatelia učiteľ predprimárneho vzdelávaniaučiteľ primárneho vzdelávania • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár umožní účastníkom zoznámiť sa so siedmimi krokmi myslenia Leonarda da Vinci. Účastníci webinára si rozvinú stratégie kreatívneho myslenia a nové prístupy k sebavyjadreniu. Naučia sa overené techniky na využívanie zmyslového vnímania a využívania techník opytovania sa a hľadania odpovedí na vlastné otázky v kontexte kritického myslenia.

Kontakt: gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk


Tvorba maturitného zadania v cudzom jazyku

08/12/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • stredná škola
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný na štruktúru obsah a technickú stránku maturitného zadania z cudzieho jazyka. V aplikačnej časti budú mať účastníci priestor na vzájomnú výmenu skúsenosti s tvorbou maturitného zadania.

Kontakt: lubica.koreckova@mpc-edu.sk


Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

09/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
"učiteľ druhého stupňa základnej školy predmet: fyzika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky - vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov - tvorba bádateľských aktivít."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

09/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • "1.stupeň ZŠ2.stupeň ZŠ stredné školy "
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na princíp tvorby profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom ktorí už absolvovali atestačnú skúšku nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií.

Kontakt: anna.surinova@mpc-edu.sk


Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny

09/11/2020 • ŠVVP MRK SZP • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ
učiteľ, vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom seminára bude poukázať na traumatické zážitky dieťaťa/žiaka a ich dopad na kognitívnum afektívnu stránku osobnosti. Získať profesijné kompetencie práce s takýmto dieťaťom/žiakom

Kontakt: jarmila.verbovska@mpc-edu.sk


Projektové vyučovanie v geografii

09/12/2020 • ENVIRONMENTÁLNE TÉMY • "2.stupeň ZŠ stredné školy"
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný na získanie inšpirujúcich námetov projektového vyučovania vo výučbe geografie na ZŠ..Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností s projektovým vyučovaním v geografii.

Kontakt: alica.dragulova@mpc-edu.sk


Využitie aktivít a online nástrojov na podporu mnohopočetných inteligencií žiakov

09/12/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Teória mnohopočetných inteligencií žiakov a jej využitie pri vyučovaní umožňuje reflektovať individuálne špecifiká žiaka skvalitniť spôsob sprístupnenia vzdelávacieho obsahu a zvýšiť motiváciu a angažovanosť žiakov v učebných aktivitách na hodine. Webinár predstaví základné východiská pre prácu s mnohopočetnými inteligenciami vhodné aktivity pre jednotlivé typy inteligencií a možnosti využitia dostupných digitálnych nástrojov pri týchto aktivitách.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

10/11/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na podporu zručností účastníka vhodne (vzhľadom k vývinovým a individuálnym charakteristikám žiakov obsahu učiva a cieľom hodiny) zvoliť didakticky pripraviť a efektívne uplatniť vybrané metódy kooperatívneho vyučovania prostredníctvom realizácie troch aktivít v predmetoch rôznych vzdelávacích oblastí. Výstupom využiteľným v pedagogickej praxi budú pracovné listy k aktivitám.

Kontakt: anna.vrablova@mpc-edu.sk


E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

10/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach využitím e-gramotnosti - schopnosť vhodne používať moderné technológie ovládať techniku vyhľadávania spracovania i produkcie informácií kritické hodnotenie zdroja a obsahu poznať riziká digitálneho sveta. Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky s využitím moderných technológií pre prácu s informáciami.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

10/11/2020 • ENVIRONMENTÁLNE TÉMY • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
učiteľ • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnost:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624)

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk


Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka

10/11/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • stredná škola
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

"Odborný seminár je zameraný na nácvik hodnotenia ústneho prejavu v rámci IČ MS z cudzieho jazyka. Na seminári budú prezentované zásady a kritériá na hodnotenie ústneho prejavu žiakov v cudzom jazyku podľa SERR pre jazyky. V aplikačnej časti bude kladený dôraz na formuláciu úloh v maturitnom zadaní tvorbu otázok pri vedení rozhovoru a na vystupovanie skúšajúceho pri ústnej skúške."

Kontakt: lubica.koreckova@mpc-edu.sk


Uplatňovanie sebahodnotenia žiakov - efektívny nástroj plnenia cieľov vyučovacej jednotky

10/12/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na podporu zručností účastníka efektívne (vzhľadom k cieľom hodiny a vývinovým a individuálnym charakteristikám žiakov) pripraviť a využiť kvalitný pravidelne uplatňovaný proces sebahodnotenia žiakov na vyučovacích hodinách.

Kontakt: maria.pappova@mpc-edu.sk


Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

10/12/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ"
všetky kategórie PZ • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom stretnutí budú námety na zmenu postojov učiteľa a vychovávateľa k svojej práci zamerané na podporu vytvárania dobrej klímy na vyučovaní. V programe sú zaradené aplikačné úlohy zacielené na osvojenie si potrebných hodnôt a postojov. Obsahovo budú stretnutia smerované aj k analýze pojmu „dedičstvo otcov“ a identifikácii jeho obsahu. Účastníci v rámci seminára v skupinách vytvoria príklady vhodných aktivít pre žiakov na rozvoj ich vlastných postojov k učeniu sa na vyučovaní alebo svojich vlastných aktivít vhodných pre podporu zlepšenia klímy v škole.

Kontakt: vladimir.vyboh@mpc-edu.sk


Čitateľská gramotnosť a metakognitívne čitateľské stratégie

10/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ "
"začínajúci pedagogický zamestnanec/ samostatný pedagogický zamestnanec/pedagogický zamestnanec s 1.AT/pedagogický zamestnanec s 2. AT" • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Webinár je zameraný na explikáciu použitia čitateľskej gramotnosti a pricípov metakognície v edukačnom procese (stratégie K-W-L štruktúrované čítanie a stratégia Porovnaj a rozlíš Ja a text Vennov diagram).

Kontakt: ingrid.noskova@mpc-edu.sk Poznámka: link bude zaslaný dodatočne


Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

10/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "materské školy 1.stupeň ZŠ"
učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky detí a žiakov a možnosti ich využitia v pedagogickej praxi aby sa žiaci mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku

Kontakt: marcel.kurty@mpc-edu.sk


PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

10/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "1. stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy"
PZ- učiteľ vychovávateľ majster OV asistent • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnost: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543)

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk


Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

11/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ druhého stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára:- projektovanie vyučovania - tvorba projektov vyučovania s využitím úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti"

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

11/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach využitím e-gramotnosti - schopnosť vhodne používať moderné technológie ovládať techniku vyhľadávania spracovania i produkcie informácií kritické hodnotenie zdroja a obsahu poznať riziká digitálneho sveta. Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky s využitím moderných technológií pre prácu s informáciami.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Vytváranie a využívanie elektronických testov

11/11/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ"
všetky kategórie PZ • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

Kontakt: vladimir.vyboh@mpc-edu.sk


Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov

11/11/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
všetci PZ • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný na podporu tímovej spolupráce v prostredí pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Tím podnecuje a rozvíja spoločné hľadanie riešení poskytuje väčšiu možnosť pre rozvoj kreativity zamestnancov podnecuje k vyšším výkonom využívaniu silných stránok zamestnancov a ich rozvoju. Odborný seminár pracuje s pozitívami: budovanie vzťahov na pracovisku zlepšuje komunikáciu a pracovnú atmosféru. Stimulácia tímovej spolupráce eliminuje možné negatívne efekty v rámci pracovného kolektívu (konflikty na pracovisku). Seminár pracuje s využitím silných a slabých stránok a ich diagnostikou v rámci možných rolí v tíme.

Kontakt: edita.pavurova@mpc-edu.sk Poznámka: webinár je realizovaný v rozsahu 6 hodín - s delením do dvoch dní (2x3 hod.)


Riadenie procesov plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

11/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • "materské školy 1.stupeň ZŠ"
učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií zlepšovania procesov riadenia činností metodického združenia v súčinnosti s riadiacou prácou vedenia školy presadzovanie a uplatňovanie progresívnych metód edukácie na škole.

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Výchova k finačnej a matematickej gramotnosti II

11/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2.stupeň ZŠ ŠZŠ
"Kategória PZ: pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ vychovávateľ Podkategória PZ: učiteľ druhého stupňa základnej školy Kategória OZ: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár predstaví možnosti získať kompetencie potrebné k zodpovednému finančnému rozhodovaniu a potrebu využitia matematiky v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov (vrátane žiakov so ŠVVP) aj v čase domáceho vzdelávania.

Kontakt: maria.pirkovska@mpc-edu.sk


Manažment malých školských projektov pre učiteľov II.

11/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v druhej časti oboznámia s tipmi ako realizovať samotný projekt po jeho schválení až do záverečného vyhodnotenia a uzavretia.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

12/11/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • stredné školy
"učiteľ strednej školy predmet: matematika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - inštalácia SW GeoGebra - tvorba jednoduchých výkresov v SW GeoGebra zameraných na riešenie úloh z analytickej geometrie - tvorba učebných úloh v SW GeoGebra."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Webinár je už realizovaný od 8. 10. 2020. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšie skupiny.


Manažment triedy oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

12/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • vychovávatelia MŠ I.stupeň ZŠ II.stupeň ZŠ
vychovávatelia učiteľ predprimárneho vzdelávaniaučiteľ primárneho vzdelávania • bezplatný • prihlásiť sa

Správne zvolené rituály v školskom a mimoškolskom prostredí je možné považovať za zdroj istoty a bezpečia. Rituály sú chápané ako pedagogické prostriedky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania s cieľom meniť ho spoločensky očakávaným smerom. Odborný seminár je zameraný na rituály v edukácii z hľadiska vytvárania učiacej sa komunity učenie sa ktoré čerpá z praktických skúseností teda učenie sa v konaní a orientovanosť učenia sa aj na estetickú dimenziu a dôležitú komunikatívnu funkciu rituálov.

Kontakt: gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk


Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

12/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"začínajúci pedagogický zamestnanec/ samostatný pedagogický zamestnanec/ pedagogický zamestnanec s 1.AT/ pedagogický zamestnanec s 2. AT" • bezplatný • prihlásiť sa

Funkčným zacielením webinára bude zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandarný výkon pedagogickej činnosti v oblasti sociálnej interakcie utvárania interpersonálnych vzťahov a v oblasti komunikácie. Webinár sprostredkúva techniky osobnostného rozvoja učiteľa a vychovávateľa a je zameraný na duševnú hygienu.

Kontakt: ingrid.noskova@mpc-edu.sk


Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

12/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "materské školy 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na Identifikáciu a charakteristiku aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2020/2021

12/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • stredné školy (gymnáziá)
učitelia biológie na gymnáziách • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike maturitnej skúšky z biológie v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Zameriava sa na metodiku tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní.

Kontakt: erika.frykova@mpc-edu.sk


Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

12/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "materské školy
• • [prihlásiť sa]()

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky detí a žiakov a možnosti ich využitia v pedagogickej praxi aby sa žiaci mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku

Kontakt:


1.stupeň ZŠ"

0 € • https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=411 • marcel.kurty@mpc-edu.sk
• • [prihlásiť sa]()

učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa

Kontakt:


Vzdelávanie žiakov z MRK počas COVID 19

12/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
učiteľ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na oboznámenie účastníkov so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Kontakt: elena.cinova@mpc-edu.sk


Výučba geografie trochu inak

12/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "2.stupeň ZŠ stredné školy"
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný na získanie inšpirujúcich námetov na výučbu geografie na ZŠ a SŠ.Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností s inovatívnou výučbou geografie a získajú námety na učebné zdroje.

Kontakt: alica.dragulova@mpc-edu.sk


Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

13/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"začínajúci pedagogický zamestnanec/ samostatný pedagogický zamestnanec/ pedagogický zamestnanec s 1.AT/ pedagogický zamestnanec s 2. AT" • bezplatný • prihlásiť sa

Funkčným zacielením webinára bude zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandarný výkon pedagogickej činnosti v oblasti sociálnej interakcie utvárania interpersonálnych vzťahov a v oblasti komunikácie. Webinár sprostredkúva techniky osobnostného rozvoja učiteľa a vychovávateľa a je zameraný na duševnú hygienu.

Kontakt: ingrid.noskova@mpc-edu.sk


Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

14/12/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ druhého stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - projektovanie vyučovania - tvorba projektov vyučovania s využitím úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti"

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

14/12/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár/ Webinár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk historicko-filozofickou reflexiou dielach Karola Wojtylu - Jána Pavla II.

Kontakt: martin.jurasek@mpc-edu.sk


Ako zostaviť portfólio na 2 atestáciu

15/10/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
PZ s 1. atestáciou • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný na možnosti tvorby atestačného portfólia v súlase s profesijným štandardom.

Kontakt: maria.snidlova@mpc-edu.sk


Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

15/10/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "materské školy
• • [prihlásiť sa]()

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky detí a žiakov a možnosti ich využitia v pedagogickej praxi aby sa žiaci mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku

Kontakt:


1.stupeň ZŠ"

0 € • https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=411 • marcel.kurty@mpc-edu.sk
• • [prihlásiť sa]()

učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa

Kontakt:


Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

15/10/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je určený pre ucitelov 1. a 2. stupna ZŠ a pedagogických asistentov ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho učenia a ich aktívneho učenia praktické ukážky vyučby s aplikáciou kooperatívneho vyučovania.

Kontakt: eva.suchozova@mpc-edu.sk


Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

15/10/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • stredná škola
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

"Odborný seminár je zameraný na nácvik hodnotenia písomného prejavu v rámci PFIČ MS z cudzieho jazyka. Na seminári budú prezentované zásady a kritériá na hodnotenie (PFIČ MS) z cudzieho jazyka. V aplikačnej časti pri riešení konkrétnych prípadov (tréningu zručností hodnotiteľa PFIČ MS) pôjde o zjednotenie prístupov pri vyznačovaní jednotlivých druhov chýb rozlišovaním druhu chýb a hodnotení neštandardných situácií ktoré sa v písomných prácach vyskytujú. Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností s hodnotením PFIČ MS z cudzieho jazyka a na prezentovanie konkrétnych problematických javov vyskytujúcich sa pri hodnotení PFIČ MS."

Kontakt: lubica.koreckova@mpc-edu.sk


Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

15/10/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • "materské školy 1.stupeň ZŠ"
učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

16/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na princíp tvorby profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom ktorí už absolvovali atestačnú skúšku nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií.

Kontakt: anna.surinova@mpc-edu.sk


Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

18/11/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • "materské školy 1.stupeň ZŠ"
učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Ako spracovať svoje portfóliá pre atestačný proces v podmienkach SŠ

18/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec začínajúci pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja. Výstupom účastníka je vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Internet a sociálne siete pod kontrolou

18/11/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ ZŠ 1. stupeň učiteľ ZŠ 2. stupeň učiteľ SŠ vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný na oblasť prevencie a eliminácie nežiaducich javov u žiakov spojených s využívaním internetu a sociálnych sietí (ľudské práva šikanovanie kyberšikanovanie netolerancia nelátková závislosť na internete). Poznávanie bezpečného užívateľského prostredia je spojené s rozvojom schopností a zručností žiakov zhodnocovať internetové obsahy (rozlišovanie a hodnotenie dôveryhodnosti zdroja – využitie pre ochranu pred uvedenými javmi i pre učenie sa s využitím internetových zdrojov – napr. spracovanie školských projektov). Tematické zameranie je využiteľné v širokom spektre vyučovacích predmetov pri práci triedneho učiteľa vychovávateľa výchovného poradcu.

Kontakt: edita.pavurova@mpc-edu.sk


Manažment triedy oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

18/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • vychovávatelia MŠ I.stupeň ZŠ II.stupeň ZŠ
vychovávatelia učiteľ predprimárneho vzdelávaniaučiteľ primárneho vzdelávania • bezplatný • prihlásiť sa

Správne zvolené rituály v školskom a mimoškolskom prostredí je možné považovať za zdroj istoty a bezpečia. Rituály sú chápané ako pedagogické prostriedky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania s cieľom meniť ho spoločensky očakávaným smerom. Odborný seminár je zameraný na rituály v edukácii z hľadiska vytvárania učiacej sa komunity učenie sa ktoré čerpá z praktických skúseností teda učenie sa v konaní a orientovanosť učenia sa aj na estetickú dimenziu a dôležitú komunikatívnu funkciu rituálov.

Kontakt: gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk


Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

18/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy
učiteľ materskej školy • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentácia uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s atestačným procesom tvorbou portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Kontakt: emilia.petrovska@mpc-edu.sk


Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

18/11/2020 • ENVIRONMENTÁLNE TÉMY • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
učiteľ vychovávateľ majster OV pedagogický asistent • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnost: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624)

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk


Mixed médiá I

18/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ stredné školy 1. a 2. stupeň ZUŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kombinovaných výtvarných techník a ich aplikácia do edukačného procesu.

Kontakt: szilard.fecso@mpc-edu.sk


Rozvoj školy/školského zariadenia s indexom inklúzie

18/11/2020 • ŠVVP MRK SZP • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
"Kategória PZ: korepetítor majster odbornej výchovy pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg školský tréner učiteľ vychovávateľ zahraničný lektor Podkategória PZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ jazykovej školy učiteľ materskej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy Kategória OZ: kariérový poradca liečebný pedagóg logopéd a školský logopéd psychológ a školský psychológ psychológ školský psychológ sociálny pedagóg špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Kontakt: jana.medvecova@mpc-edu.sk


Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

19/10/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Funkčným zacielením seminára bude zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti sociálnej interakcie utvárania interpersonálnych vzťahov a v oblasti komunikácie. Seminár sprostredkúva techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie zmena myšlienkových vzorcov techniky rozvoja reziliencie - odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov: eliminácia stresových faktorov autogénny tréning a i.

Kontakt: ingrid.noskova@mpc-edu.sk


Edupage v práci učiteľa

19/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ "
učiteľ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentovať využívaníie nástrojov Edupage na plánovanie a realizáciu vyučovania hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania žiaka.

Kontakt: maria.paalinkas@mpc-edu.sk


Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

19/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • stredné školy
"učiteľ strednej školy predmet: matematika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - inštalácia SW GeoGebra - tvorba jednoduchých výkresov v SW GeoGebra zameraných na riešenie úloh z analytickej geometrie - tvorba učebných úloh v SW GeoGebra."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Webinár je už realizovaný od 8. 10. 2020. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšie skupiny.


Realizácia detského divadla v podmienkach VMV

19/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "vychovávatelia materské školy 1.stupeň ZŠ"
vychovávatelia učiteľ predprimárneho vzdelávaniaučiteľ primárneho vzdelávania • bezplatný • [prihlásiť sa](https://mpc-edu.sk/realizacia detskeho divadla vo VMV)

Cieľom tvorby na inscenácii detského divadla je ukázať deťom ako vzniká divadelné predstavenie podnietiť ich fantáziu a kreativitu a súčasne v príbehu ktorý sami vytvoria pochopiť a prežiť ponaučenie zážitok ktorý príbeh prináša.

Kontakt: gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk


Ako čeliť dezinformáciám

19/10/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár zameraný na poskytnutie návodu ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (vrátane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese) a podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom. Doménou webinára bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov ktoré sa v uplynulých rokoch šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. Zároveň bude pedagógom vysvetlené ako sa dá v takomto informačnom chaose orientovať.

Kontakt: dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk


Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťaťa/ žiaka v procese edukácie

19/10/2020 • ŠVVP MRK SZP • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ
učiteľ, vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Obsaho odborného seminára bude porozumieť problematike - ohrozená rodina vplyv ohrozenia rodiny na vývin dieťaťa. Identifikácia také o dieťaťa/žiaka v triede. Získať kompetencie na prácu v edukačnom procese

Kontakt: jarmila.verbovska@mpc-edu.sk


Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

19/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ SŠ
učiteľ druhého stupňa základnej školy - prírodovedné predmety • bezplatný • prihlásiť sa

Cyklus webinárov v kombinácii s dištančným vzdelávaním je zameraný na tvorbu učebných úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti a podporu aktívneho učenia sa aj v domácom prostredí.

Kontakt: janka.strniskova@mpc-edu.sk


Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

19/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Výchova k finačnej a matematickej gramotnosti II

19/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2.stupeň ZŠ ŠZŠ
"Kategória PZ: pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ vychovávateľ Podkategória PZ: učiteľ druhého stupňa základnej školy Kategória OZ: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár predstaví možnosti získať vedomosti potrebné k zodpovednému finančnému rozhodovaniu a potrebu využitia matematiky v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov (vrátane žiakov so ŠVVP) aj v čase domáceho vzdelávania.

Kontakt: maria.pirkovska@mpc-edu.sk


Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu

20/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách upravia pripravené texty do formy učebného textu zhodnotia kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií tak že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku.

Kontakt: maria.pappova@mpc-edu.sk


Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

20/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ matematiky • bezplatný • prihlásiť sa

účastník seminára bude poznať stratégie a metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti a získa kompetenciu využívať ich pri zvyšovaní úspešnosti riešenia slovných úloh

Kontakt: luboslava.fercikova@mpc-edu.sk


Edupage v práci učiteľa

20/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ "
učiteľ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentovať využívaníie nástrojov Edupage na plánovanie a realizáciu vyučovania hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania žiaka.

Kontakt: monika.popluharova@mpc-edu.sk


Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

20/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
"učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy predmet: matematika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - inštalácia SW GeoGebra - tvorba jednoduchých výkresov v SW GeoGebra zameraných na riešenie úloh na výpočet objemov a povrchov geometrických telies - tvorba učebných úloh v SW GeoGebra."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Webinár je už realizovaný od 29. 9. 2020. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšie skupiny.


Ako spracovať svoje portfóliá pre atestačný proces v podmienkach SŠ

20/10/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec začínajúci pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja. Výstupom účastníka je vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Vytváranie a využívanie elektronických testov

20/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ"
všetky kategórie PZ • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

Kontakt: vladimir.vyboh@mpc-edu.sk


Formatívne hodnotenie vo výučbe

20/10/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
" učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Séria štyroch online webinárov s aktívnym učením sa účastníkov včítane praktických cvičení v oblasti formatívneho hodnotenia zameraných na výhody/nevýhody metódy formatívneho hodnotenia kritériá spätnú väzbu a využitie vo výučbe ap.

Kontakt: dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk


Nová systematika živých organizmov

20/10/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
učitelia biológie 2. stupňa ZŠ a strednej školy • bezplatný • prihlásiť sa

Obsah vzdelávania zahŕňa prezentáciu obsahu a analýzy aktuálnej systematiky živých organizmov a možností jej implementácie do vyučovania predmetu biológia na druhom stupni základnej školy a strednej škole.

Kontakt: erika.frykova@mpc-edu.sk


Rozvoj školy/školského zariadenia s indexom inklúzie

20/10/2020 • ŠVVP MRK SZP • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"Kategória PZ: korepetítor majster odbornej výchovy pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg školský tréner učiteľ vychovávateľ zahraničný lektor Podkategória PZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ jazykovej školy učiteľ materskej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy Kategória OZ: kariérový poradca liečebný pedagóg logopéd a školský logopéd psychológ a školský psychológ psychológ školský psychológ sociálny pedagóg špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Kontakt: jana.medvecova@mpc-edu.sk


PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

21/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnost: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=543)

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk


Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

21/10/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • 1.stupeň ZŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár bude zameraný na aktualizovanie infomácií o kompetenčnom profile vedúceho MZ a výzanme metodického zruženia v kontexte participácie na pedagogickom riadení školy.Súčasťou seminára budú aktivity zameraná na tvorbu plánov profesijného rozvoja členov MZ. Na seminári budú prezentované zásady tvorby pedagogického portfólia učiteľa prvého stupňa. Účastníci budú mať priestor v rámci panelovej diskusie na výmenu skúseností z tvorby plánov profesijného rozvoja a pedagogického portfólia. Účastníci odborného seminára budú mať priestor aj na výmenu skúseností z realizácie testovania žiakov.

Kontakt: tatiana.komanova@mpc-edu.sk


Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky - neurónové siete prakticky

21/10/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom vzdelávania bude trénovanie a testovanie neurónovej siete ako aj programovanie jednoduchých aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu. Súčasťou vzdelávania bude prezentácia rôznych praktických aktivít (s počítačom aj bez neho) na vyučovacie hodiny informatiky na ZŠ aj SŠ.

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

22/10/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "materské školy"
učiteľ • bezplatný • prihlásiť sa

Informovať učiteľky materských škôl o možnostiach rozvoja elementárnych poznatkov o prírode ako aj podpory procesov poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí. Snahou seminára je objasniť zmeny vo vzdelávacích cieľoch zdôvodniť ich a vysvetliť možné spôsoby ich efektívneho dosahovania.

Kontakt: eva.brutenicova@mpc-edu.sk


Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

22/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ"
všetky kategórie PZ • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a používaní kuzu v Moodle s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa a pomôcť pir realizácii online vzdelávania

Kontakt: vladimir.vyboh@mpc-edu.sk


Profesijné štandardy portfólio atestácie MŠ

22/10/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • materské školy
učiteľ materskej školy • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Prezentácia uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s atestačným procesom tvorbou portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Kontakt: emilia.petrovska@mpc-edu.sk Poznámka: vzdelávanie školského kolektívu


Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

22/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Riadenie procesov plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

22/10/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • "materské školy 1.stupeň ZŠ
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií zlepšovania procesov riadenia činností metodického združenia v súčinnosti s riadiacou prácou vedenia školy presadzovanie a uplatňovanie progresívnych metód edukácie na škole.

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Aktuálne informácie z oblasti finančnej gramotnosti a možnosti implementácie národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

22/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ prvého a druhého stupňa ZŠ učiteľ SŠ majster OV pedagogický asistent vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom odborného seminára/webinára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl a majstrov odborného výcviku za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu.

Kontakt: maria.hitrikova@mpc-edu.sk


QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

22/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár predstaví učiteľom zaujímavé a netradičné možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách – pri príprave didaktických hier pracovných listov a na podporu aktivizujúcich vyučovacích metód

Kontakt: zuzana.tkacova@mpc-edu.sk


Rozvoj školy/školského zariadenia s indexom inklúzie

22/10/2020 • ŠVVP MRK SZP • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"Kategória PZ: korepetítor. majster odbornej výchovy pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg školský tréner učiteľ vychovávateľ zahraničný lektor Podkategória PZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ jazykovej školy učiteľ materskej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy Kategória OZ: kariérový poradca liečebný pedagóg logopéd a školský logopéd psychológ a školský psychológ psychológ školský psychológ sociálny pedagóg špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Kontakt: jana.medvecova@mpc-edu.sk


Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

22/10/2020 (neverejná ponuka) • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy • bezplatný • [prihlásiť sa]()

Webinár je zameraný na princíp tvorby profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom ktorí už absolvovali atestačnú skúšku nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií.

Kontakt: anna.surinova@mpc-edu.sk Poznámka: vzdelávanie školského kolektívu


Vzdelávanie žiakov z MRK počas COVID 19

23/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • materské školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
učiteľ vychovávateľ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na oboznámenie účastníkov so stručným historickým prehľadom integrácie Rómov na území súčasného Slovenska a prezentovať príklady dobrej praxe pri vzdelávaním žiakov z MRK počas Covid 19

Kontakt: elena.cinova@mpc-edu.sk


Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

23/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ ŠZŠ
"Kategória PZ: pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ vychovávateľ vedúci MZ a PK Podkategória PZ: učiteľ prvého a druhého stupňa základnej školy Kategória OZ: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár oboznamuje ako úspešne zvládať medziľudskú komunikáciu v školskom prostredí v priebehu vyučovacieho procesu u žiakov (vrátane žiakov so ŠVVP).

Kontakt: maria.pirkovska@mpc-edu.sk


Mládež a religiozita

24/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár prezentuje odborné poznatky a pedagogickej skúsenosti vybraných možností podpory formovania postojov a názorov v edukačnom procese.

Kontakt: martin.jurasek@mpc-edu.sk


Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

24/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2.stupeň ZŠ
učiteľ • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=709)

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory využívania pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk Poznámka: Neverejná ponuka pre učiteľov ZŠ mesta Spišská Nová Ves


Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

24/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD

24/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií vychovávateľov ŠKD v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí ŠKD. Seminár ponúkne vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

24/11/2020 • ŠVVP MRK SZP • 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ
učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na osvojenie si aktivizujúcich metód učenia sa - akrostich päťveršie a možnosti ich využitia v pedagogickej praxi - rozvoj kritického myslenia žiakov zo SZP

Kontakt: viera.sandorova@mpc-edu.sk


Rozvoj podnikateľských zručností

24/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • stredné školy
učitelia majster odbornej výchovy • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentovať aktuálne legislatívne podmienky podnikania v SR. V spolupráci s účastníkmi pripraviť a riešiť modelové situácie podnikania v rámci jednotlivých foriem samostatného podnikania. Hľadať optimálny obsah výučby v rámci predmetu resp. príbuzných predmetov.

Kontakt: milos.skatular@mpc-edu.sk


Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

25/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
učiteľ druhého stupňa ZŠ • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - projektovanie vyučovania - tvorba projektov vyučovania s využitím úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti"

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

25/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ"
všetky kategórie PZ • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom stretnutí budú námety na zmenu postojov učiteľa a vychovávateľa k svojej práci zamerané na podporu vytvárania dobrej klímy na vyučovaní. V programe sú zaradené aplikačné úlohy zacielené na osvojenie si potrebných hodnôt a postojov. Obsahovo budú stretnutia smerované aj k analýze pojmu „dedičstvo otcov“ a identifikácii jeho obsahu. Účastníci v rámci seminára v skupinách vytvoria príklady vhodných aktivít pre žiakov na rozvoj ich vlastných postojov k učeniu sa na vyučovaní alebo svojich vlastných aktivít vhodných pre podporu zlepšenia klímy v škole.

Kontakt: vladimir.vyboh@mpc-edu.sk


Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

25/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ SŠ
učiteľ druhého stupňa základnej školy - prírodovedné predmety • bezplatný • prihlásiť sa

Cyklus webinárov v kombinácii s dištančným vzdelávaním je zameraný na tvorbu učebných úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti a podporu aktívneho učenia sa aj v domácom prostredí.

Kontakt: janka.strniskova@mpc-edu.sk


Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

25/11/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • "materské školy 1.stupeň ZŠ"
učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

25/11/2020 • KOOPERÁCIA VO VÝUČBE • "1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ"
učiteľ 1. stupňa ZŠ učiteľ 2. stupňa ZŠ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je určený pre ucitelov 1. a 2. stupna ZŠ a pedagogických asistentov ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho učenia a ich aktívneho učenia praktické ukážky vyučby s aplikáciou kooperatívneho vyučovania.

Kontakt: eva.suchozova@mpc-edu.sk


Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

25/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
učiteľ prvého a druhého stupňa ZŠ učiteľ SŠ majster OV pedagogický asistent vychovávateľ • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie ukážkami edukačných námetov možnosťou kladenia otázok do četu a riadenou online diskusiou.

Kontakt: maria.hitrikova@mpc-edu.sk


Edukačné ciele a obsah výučby v materskej škole

25/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • materské školy
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Obsah webinára bude zameraný na plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Zámerom stretnutia bude priblížiť učiteľom východiská a konkrétne postupy pri plánovaní s dôrazom na výber konkrétneho štandardu a formulovanie výchovno-vzdelávacieho cieľa výber činnosti pre dieťa rešpektujúc rozvojové možnosti a schopnosti výber materiálnych didaktických prostriedkov vo vzťahu k plánovanej činnosti dieťaťa.

Kontakt: renata.varholakova@mpc-edu.sk


Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

26/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
"učiteľ druhého stupňa základnej školy predmet: fyzika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky - vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov - tvorba bádateľských aktivít."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Inkluzívna edukácia v materskej škole

26/10/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • materské školy
učiteľ materskej školy • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentácia významu inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP.

Kontakt: emilia.petrovska@mpc-edu.sk


Kolážové techniky

26/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • "materská škola 1. stupeň ZŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník a ich aplikácia do edukačného procesu.

Kontakt: szilard.fecso@mpc-edu.sk


Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

26/11/2020 • PROFESIJNÝ ROZVOJ PORTFÓLIO • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ"
všetky kategórie PZ • bezplatný • prihlásiť sa

Obsahom stretnutí budú námety na zmenu postojov učiteľa a vychovávateľa k svojej práci zamerané na podporu vytvárania dobrej klímy na vyučovaní. V programe sú zaradené aplikačné úlohy zacielené na osvojenie si potrebných hodnôt a postojov. Obsahovo budú stretnutia smerované aj k analýze pojmu „dedičstvo otcov“ a identifikácii jeho obsahu. Účastníci v rámci seminára v skupinách vytvoria príklady vhodných aktivít pre žiakov na rozvoj ich vlastných postojov k učeniu sa na vyučovaní alebo svojich vlastných aktivít vhodných pre podporu zlepšenia klímy v škole.

Kontakt: vladimir.vyboh@mpc-edu.sk


Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

26/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi

26/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "materské školy 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je venovaný problematike procesu implementácie inovovanej koncepcie vyučovania rusínskeho jazyka v MŠ ZŠ a SŠ v Slovenskej republike

Kontakt: marek.gaj@mpc-edu.sk


Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV

26/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • stredné školy
MOV • bezplatný • prihlásiť sa

Poznať základné zásady tvorby cieľov metód a foriem práce MOV.

Kontakt: milos.skatular@mpc-edu.sk


Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

27/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • "2. stupeň ZŠ stredné školy"
"učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy predmet: matematika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - inštalácia SW GeoGebra - tvorba jednoduchých výkresov v SW GeoGebra zameraných na riešenie úloh na výpočet objemov a povrchov geometrických telies - tvorba učebných úloh v SW GeoGebra."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Webinár je už realizovaný od 29. 9. 2020. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšie skupiny.


Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

27/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
"Kategória PZ: učiteľ Karierový stupeň: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou samostatný pedagogický zamestnanec" • bezplatný • prihlásiť sa

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností. Matematickej - schopnosť využiť matematické operácie čítanie a interpretovanie máp tabuliek a grafov priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie ovládať techniku vyhľadávania spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie. Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti.

Kontakt: dana.vanova@mpc-edu.sk


Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

27/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ
učiteľ 1. stupňa ZŠ pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg • bezplatný • prihlásiť sa

Vzdelávacie podujatie bude určené na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Kontakt: monika.gregusova@mpc-edu.sk


Formatívne hodnotenie vo výučbe

27/10/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
" učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Séria štyroch online webinárov s aktívnym učením sa účastníkov včítane praktických cvičení v oblasti formatívneho hodnotenia zameraných na výhody/nevýhody metódy formatívneho hodnotenia kritériá spätnú väzbu a využitie vo výučbe ap.

Kontakt: dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk


Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

27/10/2020 • ŠVVP MRK SZP • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ pedagogický asistent • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár je zameraný na osvojenie si aktivizujúcich metód učenia sa - akrostich päťveršie a možnosti ich využitia v pedagogickej praxi - rozvoj kritického myslenia žiakov zo SZP

Kontakt: viera.sandorova@mpc-edu.sk


Finančná gramotnosť a COVID 19 - ich vzájomný vzťah

27/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ MOV • bezplatný • prihlásiť sa

Webinár ja zameraný na prezentáciu vybraných možností podpory finančnej gramotnosti v období pandémie COVID 19 a jej vplyv na nutnosť zmeny v správaní sa jednotlivca a rodiny v oblasti finančného plánovania.

Kontakt: milos.skatular@mpc-edu.sk


Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO

27/10/2020 • ENVIRONMENTÁLNE TÉMY • 2.stupeň ZŠ
učiteľ • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=710 )

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory využívania pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk Poznámka: Neverejná ponuka pre učiteľov ZŠ mesta Spišská Nová Ves


Inkluzívna edukácia v materskej škole

27/11/2020 • ĽUDSKÉ PRÁVA • materské školy
učiteľ materskej školy • bezplatný • prihlásiť sa

Prezentácia významu inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP.

Kontakt: emilia.petrovska@mpc-edu.sk


Metóda Escape room

27/11/2020 • ŠVP METODICKÁ PODPORA • "1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ stredné školy "
"učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy" • bezplatný • prihlásiť sa

Odborný seminár/ Webinár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk Escape room vo výchovno-vzdelávacom procese.

Kontakt: martin.jurasek@mpc-edu.sk


Mixed médiá II.

27/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ stredné školy 1. a 2. stupeň ZUŠ
pedagogický zamestnanec • bezplatný • prihlásiť sa

Workshop je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude práca s kombinovanými výtvarnými techníkami ako fumáž a cyanotyp.

Kontakt: szilard.fecso@mpc-edu.sk


Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

28/10/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • stredné školy
učiteľ strednej školy - vedúci predmetovej komisie • bezplatný • prihlásiť sa

Prostredníctvom webinára si vedúci predmetových komisií aktualizujú profesijné kompetencie vedúcich v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Kontakt: frantisek.greif@mpc-edu.sk


Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

28/10/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • stredné školy
"učiteľ strednej školy predmet: matematika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - inštalácia SW GeoGebra - tvorba jednoduchých výkresov v SW GeoGebra zameraných na riešenie úloh z analytickej geometrie - tvorba učebných úloh v SW GeoGebra."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Webinár je už realizovaný od 8. 10. 2020. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšie skupiny.


Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

28/10/2020 • ENVIRONMENTÁLNE TÉMY • 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ stredné školy
učiteľ • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnost:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=624)

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Kontakt: slavka.dzacovska@mpc-edu.sk


Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG

28/10/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ ŠZŠ
"Kategória PZ: pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ vychovávateľ vedúci MZ a PK Podkategória PZ: učiteľ prvého a druhého stupňa základnej školy Kategória OZ: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg • bezplatný • [prihlásiť sa](on line miestnosť - Moodle.MPC)

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov (vrátane žiakov so ŠVVP).

Kontakt: maria.pirkovska@mpc-edu.sk


Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

30/11/2020 • ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI • 2. stupeň ZŠ
"učiteľ druhého stupňa základnej školy predmet: fyzika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky - vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov - tvorba bádateľských aktivít."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Kapacita webinára je naplnená. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšiu skupinu.


Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

4/11/2020 • HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV • stredné školy
učiteľ strednej školy - vedúci predmetovej komisie • bezplatný • prihlásiť sa

Prostredníctvom webinára si vedúci predmetových komisií aktualizujú profesijné kompetencie vedúcich v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Kontakt: frantisek.greif@mpc-edu.sk


Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

5/11/2020 • DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY • stredné školy
"učiteľ strednej školy predmet: matematika" • bezplatný • prihlásiť sa

"Obsah webinára: - inštalácia SW GeoGebra - tvorba jednoduchých výkresov v SW GeoGebra zameraných na riešenie úloh z analytickej geometrie - tvorba učebných úloh v SW GeoGebra."

Kontakt: eva.rusnakova@mpc-edu.sk Poznámka: Webinár je už realizovaný od 8. 10. 2020. V prípade záujmu je možné otvoriť ďalšie skupiny.