Usmernenia

Aktualizované k 20.09.2020

ROZHODNUTIE Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov

Zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež

Dňa 12. 3. 2020 bolo vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020, podľa ktorého sa s platnosťou od 13. 3. 2020 do odvolania zakazuje prevádzka zariadení pre deti a mládež okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. To znamená, že všetky školy a školské zariadenia vrátane CPPPaP, CŠPP s výnimkou diagnostických, reedukačných centier a liečebno-výchovných zariadení musia byť zatvorené.

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

Prerušenie prezenčnej výučby na vysokých školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje všetkým vysokým školám prerušiť využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to od 16. marca do odvolania. Vysokým školám sa odporúča nahradiť prezenčnú formu využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení. Súčasne sa upozorňuje na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (t. j. vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

Prax na praktických školách

Podľa rozhodnutia ministra číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 od 30. marca 2020 do odvolania riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Na praktické vyučovanie ako neoddeliteľnú súčasť odborného vzdelávania a prípravy v praktických školách je potrebné prihliadať obdobne. Odporúčame, aby v rámci možností žiaci počas prerušenia školského vyučovania vykonávali práce zamerané na pomoc v domácnosti, v záhrade, rozvoj samoobslužných činností a podobne.