Učíme na diaľku

Vitajte!

Aj v tomto školskom roku chceme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás oporou a zdrojom inšpirácií vo vzdelávaní žiakov, nielen na diaľku.

Pomáhame vám zorientovať sa v usmerneniach a rozhodnutiach ministra či aktuálnych možnostiach úpravy vyučovania v školách.
Máte otázku, na ktorú nepoznáte odpoveď? Kontaktujte nás, radi vám s ňou pomôžeme.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Zverejňujeme prehľad vydaných vyhlášok RÚVZ, ktoré nariaďujú opatrenia – obmedzenia prezenčnej výučby/zákaz prezenčného vzdelávania. Údaje v tabuľke sú aktuálne k 2.12.2021. RÚVZ vyhodnocujú situáciu v okresoch na dennej báze a priebežne pribúdajú nové rozhodnutia o prerušení prezenčnej výučby. Prehľad týchto škôl budeme dodatočne aktualizovať aj v prehľade na našej stránke.

02.12. 2021

Tím Učíme na diaľku vám prináša súhrn najdôležitejších povinností a informácií uvedených v Manuále Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na povinné testovanie zamestnancov na COVID-19, ktorý vznikol na základe uznesenia Vlády SR č. 688 zo dňa 24.11.2021.

01.12. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy, ktorým usmerňuje riaditeľky MŠ, aby:
▪ formou dodatku k prevádzkovému poriadku upravili pokyny pre návštevníkov, ktorými sú na potreby vypracovania prevádzkového poriadku aj zákonní zástupcovia detí, ktorí sú na potreby ŠKOLSKÉHO SEMAFORU „cudzími osobami“,
▪ pokyny pre návštevníkov je potrebné upraviť podľa znenia ŠKOLSKÉHO SEMAFORU aktualizovaného dňa 29. 11. 2021 tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí ale aj zamestnancov materských škôl tak, aby materské školy zostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom rozsahu,
odporúča riešiť ranné preberanie a popoludňajšie odovzdávanie dieťaťa zákonných zástupcov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP v závislosti od podmienok konkrétnych materských škôl odporúčanými spôsobmi.

30.11. 2021

Vo štvrtok 2.12.2021 o 15:00 Vás srdečne pozývame na webinár s názvom Spolupráca (učiteľ – asistent) pre dobro žiakov. Ako by mala vyzerať vzájomná spolupráca a komunikácia medzi vedením školy, špeciálnym pedagógom, asistentom a rodičom? Aké benefity so sebou prináša spolupráca učiteľa a asistenta z pohľadu dieťaťa? Odpovede na tieto otázky si pre Vás pripravili Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička a PhDr. Alexandra Kohútová, klinická psychologička. Lektorky bližšie predstavia úlohu a činnosti asistenta vo svetle jasne nastavených pravidiel, ktorých základných pilierom je EMPATIA. Prihláste sa »

30.11. 2021

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:
Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka
Príloha č. 3 - Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení

26.11. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie