Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Je vydaný Sprievodca školským rokom 2021/2022, ktorý je určený všetkým odborníkom participujúcim na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagógom, riadiacim a odborným zamestnancom, samospráve, zriaďovateľom. Nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

22.06. 2021

MŠVVaŠ pripravilo elektornický dotazník za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. Audit digitálnych technológií prebieha do 02.júla.

22.06. 2021

ŠPÚ vydalo Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl, kde nájdete zásady hodnotenia, ktoré by mali učitelia ZŠ a SŠ pri záverečnom hodnotení v tomto školskom roku rešpektovať.

04.06. 2021

Konanie školských aktivít pred letnými prázdninami (školy v prírode, jednodňové a viacdňové školské výlety, besiedky a pod.) upravuje Usmernenie MŠVVaŠ SR.

03.06. 2021

Štátny pedagogický ústav pripravil Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity pre Letné školy 2020/2021 s inšpiráciami rôznych aktivít rozdelených podľa vekovej kategórie žiakov.

28.05. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie