Učíme na diaľku

Ochrana osobných údajov

Aktualizované k 19.10.2020

Dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, najmä Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZZOÚ“).

Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je:

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
830 00 Bratislava

Aké zásady dodržiavame pri spracovaní osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane osobných údajov iba vtedy, ak nám to zákon povoľuje alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas. To platí aj pri spracúvaní osobných údajov pre propagačné a marketingové účely.

Na tejto internetovej stránke môžu byť zaznamenávané / zhromažďované aj informácie, ktoré nám samy o sebe nedovoľujú robiť priame závery týkajúce sa Vašej osoby. V určitých prípadoch - najmä v kombinácii s inými údajmi - môžu byť tieto informácie z hľadiska právnych predpisov o ochrane osobných údajov napriek tomu považované za "osobné údaje". Ďalej môžeme na tejto internetovej stránke zaznamenávať / zhromažďovať aj také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať priamo ani nepriamo; to je napr. prípad zhromažďovania informácií o všetkých užívateľoch týchto internetových stránok.

Aké údaje spracovávame?

Google Analytics

Aby sme mohli naše internetové stránky neustále zlepšovať, používame na našich internetových stránkach navyše službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA („Google“).

Služba Google Analytics používa aj súbory cookies, ktoré sú na Vašom počítači ukladané a umožňujú analýzu používania internetových stránok. Týmto súborom cookies sú vytvorené informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky spravidla odosielané na server spoločnosti Google v Európe (príp. v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru) na účely anonymizácie IP adresy, takže je vylúčená spojitosť s osobou. Až po anonymizáciu IP adresy je skrátená IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam uložená. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA zasielaná kompletná IP adresa a tam skrátená. Na týchto internetových stránkach je používaná služba Google Analytics s rozšírením pre anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP Masking). Na našu žiadosť používa spoločnosť Google nazhromaždené informácie na vyhodnotenie Vašej návštevy internetových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach, a aby nám mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vašim prehliadačom nie je spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť používať funkcie týchto internetových stránok v plnom rozsahu. Navyše máte možnosť zaznamenania a odoslania údajov vytvorených súborom cookies a týkajúcich sa Vašej návštevy internetových stránok na spoločnosť Google a ich následnému spracúvaniu zo strany spoločnosti Google zabrániť tým, že si stiahnete a inštalujete pluginy pre prehliadač, ktoré sú k dispozícii na stránkach spoločnosti Google.

Hotjar

Hotjar je webová aplikácia na sledovanie pohybu návštevníkov na našich webových stránkach spoločnosti Hojar sídliacej St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Používame ju preto, aby sme lepšie porozumeli potrebám používateľov a optimalizovali služby a skúsenosti užívateľov. Hotjar technológia je služba, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť užívateľské správanie (napr. ako dlho strávi na stránkach, na čo kliká pod.) A zistiť informácie o ich zariadenia (najmä IP adresu zariadenia (zachytené a uložené iba v anonymnej podobe), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (identifikátor zariadenia) informácie prehliadač, umiestnenie (iba krajina), preferovaný jazyk pre zobrazovanie našich stránok a pod.). Spoločnosť Hotjar používa cookies a ďalšie technológie na zber dát, ktoré ukladá v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Viac informácií nájdete na stránkach služby Hotjar.

Kontaktné údaje

V prípade, ak použijete náš kontaktný formulár, spracovávame Vaše meno, priezvisko, e-mail, aby sme Vám vedeli zoddpovedať Vašu otázku, resp. reagovať na správu, ktorú nám zašlete.

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

  • Spracúvanie osobných údajov príp. údajov obsiahnutých v súboroch pre prihlásenie je uskutočnené za účelom, aby sme Vám umožnili použitie našich internetových stránok; to prebieha na základe článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR za účelom zachovania nášho oprávneného záujmu na prevádzke našich internetových stránok.
  • Spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom cookies (vrátane Služieb analýzy internetových stránok Google Analytics) a pseudonymných užívateľských profilov sa na reklamné účely, účely prieskumu trhu a usporiadanie internetových stránok podľa našich potrieb vykonáva na základe článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR na účel zachovania nášho oprávneného záujmu na analýze používania našich internetových stránok.

Aké sú vaše práva?

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • na informácie o osobných údajoch, ktoré sú spracúvané o Vás podľa čl. 15 GDPR;
  • na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
  • na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;
  • na obmedzenie spracúvania, článok 18 GDPR;
  • na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, a
  • na podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby podľa čl. 21 GDPR.

Pre výkon týchto práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť - napr. prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailu uvedeného v časti Kontakt

Navyše ste oprávnení podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov podľa čl. 77 GDPR.