Učíme na diaľku

Poradenské zariadenia

Aktualizované k 19.10.2020

AKTUÁLNE USMERNENIA MŠVVaŠ PRE ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA (aktualizované 18.09.2020)

WEBINÁRE

Pozrite si webináre pre OZ a PZ, školských psychológov, rodičov, terénnych sociálnych pracovníkov, pedagogogických asistentov a sociálnych pedagógov.

PODCASTY

Vypočujte si podcasty VÚDPaPu na rôznorodé témy.

Výskum "Význam slovného hodnotenia žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ"?

Milí rodičia, váš názor nás zaujíma! Chcete byť súčasťou nášho výskumu "Význam slovného hodnotenia žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ"? Pomôžte nám zistiť, aký vplyv malo slovné hodnotenie na Vás a na Vaše deti zapojením sa do našej štúdie. Otázky v dotazníku mapujú názory rodičov a detí na slovné hodnotenie, na vplyv slovného hodnotenia okrem iného aj na vnímanie a pocity dieťaťa. Prosíme rodičov, aby otázky vypĺňali spoločne so svojimi deťmi.

Infomateriál VUDPaPu k nástupu pre školských psychológov

Infomateriál VUDPaPu k nástupu pre špeciálnych pedagógov


Spôsob postupovania získavania informácii v poradenskom systéme má byť subsidiárny a postupný, aby v tom bola logická postupnosť:

 1. Pedagógovia komunikujú s rodičmi a žiakmi. Odporúčame, aby poradenské zariadenia požiadali školy, aby uviedli na Edupage/stránke školy aktuálny režim činnosti vašej CPPPaP resp. CŠPP, kontaktné čísla, kontakty pre online prístup rodičov k poradenským a krízovým službám.
 2. Príslušné CPPPaP a CŠPP komunikujú s rodičmi, deťmi (klientmi a s tými, čo sú v kríze), pedagógmi, školami a realizujú intervencie, poradenstvo. Ak nevedia niečo riešiť, obracajú sa na VUDPaP.
 3. VÚDPaP metodicky usmerňuje CPPPaP/CŠPP a ŠVZ (cez informácie na webstránke, newsletter, priama emailová, telefonická podpora, stanoviská). V prípade potreby sa VUDPaP obráti s požiadavkou na ministerstvo.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 • www.vudpap.sk
 • koronavirus@vudpap.sk
 • Pre rodičov, ktorí sú klientami Deského centra pre vzdelávanie a výskum a ISKY:
  02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)
 • Bezplatná zelená VÚDPaP linka:
  0800 864 833 (pracovné dni od 9:00 do 18:00)
 • Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP:
  0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00).
 • https://www.facebook.com/vudpap

Všeobecné odporúčania

 • Odporúčame CPPPaP i CŠPP zvážiť možnosť zriadenia školskej pohotovostnej telefonickej/mailovej linky, ktorú bude zabezpečovať školský psychológ resp. špeciálny pedagóg a na ktorú sa môžu žiaci i rodičia žiakov v prípade potreby obrátiť.
 • V prípade, že neviete/nemôžete zrealizovať školskú krízovú linku, zverejnite na webovej stránke školy krízové linky na príslušné spádové poradenské zariadenie (CPPPaP, CŠPP) a na krízové linky podpory VÚDPaP.
 • Je užitočné zverejniť na stránke vášho zariadenia v akom zmenenom režime funguje, resp. nefunguje, telefonické kontakty pre rodičov, klientov. Ak nefunguje priame spojenie s Vašim zariadením, uverejnite odkaz napríklad na bezplatné linky (napr. Nezábudka 0800 800 566 a pod.), alebo iné zariadenie (po dohode s ním).
 • Pre vašich klientov je dôležité, aby mali možnosť s vami komunikovať, aj keď len prostredníctvom telefónu, chatu, skypu alebo iných médií. Informácie na vašich weboch by mali byť ústretové (nie: „V súčasnom období neposkytujeme služby....“ ale: „Sme tu pre vás v zmenenom režime...“).
 • Krízová intervencia je špecifickou oblasťou poskytovania odborných služieb, je potrebný tréning a supervízia, zvažujte však jej profesionálne využitie v tomto období, niektoré princípy a návody nájdete aj v príručke: Zlevská a kol.: Príručka dištančného poradenstva so zameraním na poskytovanie služieb prostredníctvom chatu. Nájdete to aj online na internete.
 • PZ/OZ pokračujú vo vykonávaní svojej činnosti online formou, ktorú určil riaditeľ školy v závislosti od konkrétnych podmienok školy.
 • Na základe vašej klientely si interne spracujte zoznam klientov, ktorých považujete za „rizikových“ bez poskytnutia vašich priamych konzultácií a tých kontaktujte vy (osobnostné problémy, vzťahové problémy, problémy v rodine, podozrenie na týranie, psychosomatické problémy, deti so zdravotnými a inými akútnymi problémami a i.).
 • Odporúčame PZ/OZ zmapovať si možnosti online komunikácie so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) a tomu prispôsobiť svoju činnosť (telefonický kontakt, videokonferencie, mailový kontakt ap.).
 • Využite prácu doma na odbornú činnosť – prípravu metodických pomôcok pre vašich klientov, ktoré im môžete zasielať mailom domov, ako jednu z foriem pokračujúcej starostlivosti.
 • Odporúčame PZ/OZ vzájomne koordinovať svoju činnosť, byť v pravidelnom kontakte s ostatnými učiteľmi v škole a komunikovať s nimi o spôsobe podpory vo vyučovaní žiakov so ŠVVP – modifikácia pracovných listov, textov a cvičení do prehľadnejšej a pre žiakov zrozumiteľnejšej podoby napr. tvorenie „easy to read“ textov, pojmových máp, tabuliek, grafov ap.
 • V závislosti od zvolenej formy komunikácie, odporúčame PZ/OZ v pravidelných intervaloch kontaktovať žiakov so ŠVVP a ich rodičov a pomáhať im v ich domácom vyučovaní. Rodičom žiakov so ŠVVP poskytnúť informácie o špecifikách vyučovania, vysvetliť im edukačné postupy ako pracovať so svojim dieťaťom.
 • Ďalej odporúčame PZ/OZ venovať zvýšenú pozornosť „rizikovým“ žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít a využiť pri tom spoluprácu s terénnymi pracovníkmi komunitných centier napr. formou mailového alebo osobného doručenia pracovných listov, vzdelávacích textov či edukačných videí do komunít. Motivovať rodičov týchto žiakov k spolupráci pri domácom vzdelávaní, poukázať na možnosť vzdelávania aj prostredníctvom pravidelného televízneho vysielania.
 • Odporúčame PZ/OZ využívať vo svojej činnosti podporné materiály a námety, ktoré budú priebežne zverejňované aj na webovej stránke VÚDPaP. Zverejnené budú aj webové linky rôznych edukačných portálov, z ktorých môžu čerpať inšpiráciu.
 • Zároveň vyzývame PZ/OZ, aby nás kontaktovali so svojimi podnetmi a návrhmi, s ktorými im vieme byť nápomocní.
 • Pre vás, odborných zamestnancov, pripravujeme sprístupňovanie online odborných materiálov, ktorých štúdiom môžete využiť čas v prípade práce doma alebo zmeneného režimu práce vo vašom zariadení.
 • Všetko to, čo sa vám v tejto situácii osvedčilo, radi zverejníme ako podnety z praxe a pozdieľame aj s ostatnými. Verte, že aj „jednoduchý“ pracovný list či návod môže pomôcť kolegovi na opačnej strane Slovenska, zasielajte nám ich.

Školská spôsobilosť

Vychádzame primárne zo zákonného usmernenia, že každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt (tzv. spádová škola) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Zverejnite informácie o postupe prihlasovania detí do ZŠ v spolupráci so ZŠ radšej duplicitne, aby bolo viac zdrojov pre rodičov. Základné školy zverejňujú na svojich stránkach online prihlášky, ich súčasťou sú aj otázky týkajúce sa spôsobilosti detí, ktoré má posúdiť rodič a zaznamenať do prihlášky. V tejto fáze môžete byť v kontakte s riaditeľmi ZŠ vo vašej spádovej oblasti a komunikovať s nimi o počte zaslaných prihlášok a prípadných problémoch. Pre deti s normálnym psychickým a fyzickým vývinom, nie je pre prijatie do školy potrebná žiadna, ani skríningová diagnostika školskej spôsobilosti.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:

 • rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP
 • rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky
 • rodič žiada o predčasné zaškolenie
 1. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
 2. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 3. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Ako postupovať

 • diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych opatrení,
 • na vašich webstránkach odporúčame informovať rodičov, že na vyšetrenia detí v súvislosti s nástupom do 1. ročníka ZŠ (v súvislosti s OPŠD, ŠVVP) nie je možné testovanie školskej pripravenosti a že vyšetrenia zrealizujete po ukončení karanténnych opatrení kvalifikovaným postupom,
 • všetky ostatné diagnostické postupy (neštandardizované online skríningy školskej spôsobilosti, skríningy realizované v januári) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad, predčasné zaškolenie, resp. diagnostiku ŠVVP dieťaťa.

VÚDPaP v súvislosti s tragédiou vo Vrútkach pripravili usmernenia k odbornej činnosti pre poradenské zariadenia