Stredné odborné školy

Aktualizované k 12. 08. 2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania prináša na svojej stránke siov.sk novinky pre školy v čase koronavírusu, kde doplnil sekcie:

 • Aktuality a usmernenie v čase Koronvírusu, sekcia obsahuje aktuality (zatiaľ pokyny k SOČ, ktorá sa bude konať dištančne, bude doplňovaná podľa potreby), časť usmernenia (bude doplňované usmerneniami postupne ako bude naše návrhy schvaľovať ministerstvo školstva), časť FAQ bude doplňované podľa dotazov SOŠ, časť Konzultačné centrum pre školy k ŠVP a ŠKVP (priestor pre otázky a konzultácie pri adaptácii ŠkVP na súčasnú situáciu, presun učiva, praktického vzdelávania a prípravy do vyšších ročníkov, otázky duálneho vzdelávania a pod.)
 • Učme sa doma, sekcia obsahuje digitálny vzdelávací obsah, ktorý budeme postupne doplňovať a aktualizovať podľa možností. Tu sme oslovili okrem iného aj zamestnávateľov s dotazom či sú nám schopní poskytnúť svoje vzdelávacie zdroje pre jednotlivé profesie. Súčasťou tejto sekcie je aj konzultačné centrum k vzdelávaniu na diaľku.

Pripravujeme tiež kurzy Virus safety training v prostredí VR (je možné spustiť a ovládať aj bez VR sady). Kurzy sú zamerané na správnu hygienu a ochranu v súčasnej situácii.

Podnety, otázky k odbornej maturite, záverečným skúškam na SOŠ a odbornej praxe, prípadne aj ďalšie týkajúce sa stredného odborného vzdelávania a prípravy môžete posielať priamo emailom: podnety@siov.sk.

Prax na praktických školách

Podľa rozhodnutia ministra číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 od 30. marca 2020 do odvolania riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Na praktické vyučovanie ako neoddeliteľnú súčasť odborného vzdelávania a prípravy v praktických školách je potrebné prihliadať obdobne. Odporúčame, aby v rámci možností žiaci počas prerušenia školského vyučovania vykonávali práce zamerané na pomoc v domácnosti, v záhrade, rozvoj samoobslužných činností a podobne.

Informácia k realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) „praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa“.

V tejto súvislosti sa odporúča:

  1. Miesto výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
   • Uskutočniť praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (ďalej len „PČOZ MS“) v prípade, že z dôvodu opatrení spojených s mimoriadnou situáciou nie je možná jej realizácia na pracovisku zamestnávateľa alebo pracovisku praktického vyučovania, v priestoroch strednej odbornej školy alebo využiť cvičné školské pracoviská uvedené v normatívoch materiálno-technického a priestorového vybavenia jednotlivých študijných odborov s preferenciou realizácie PČOZ MS individuálne.
   • Minimalizovať počet prítomných pracovníkov zamestnávateľa v čase konania PČOZ MS na pracovisku zamestnávateľa alebo pracovisku praktického vyučovania.
   • Minimalizovať účasť verejnosti na PČOZ MS s maximálnym dodržaním hygienických opatrení vyhlásených hlavným hygienikom v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu COVID 19.
 1. Formy praktickej časti odbornej maturitnej skúšky
  • Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:
   1. praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,
   2. obhajoba vlastného projektu,
   3. realizácia a obhajoba experimentu,
   4. obhajoba úspešných súťažných prác,
   5. predvedenie umeleckého výkonu.
  • Využiť možnosť určenia témy, v ktorej žiak vykoná PČOZ MS.
  • Minimalizovať trvanie všetkých foriem PČOZ MS so sústredením sa na overenie vedomostí a predovšetkým zručností, ktoré majú zásadný vplyv na profil absolventa.
  • Využiť simuláciu predvedenia úlohy pri praktickej realizácii a predvedení komplexnej úlohy podľa charakteru vykonávaných činností a klasifikovať žiaka aj na základe predloženej komplexnej dokumentácie.
  • Preferovať realizáciu PČOZ MS individuálnou formou, v prípade skupinovej formy odporúčame minimalizovať počet osôb v učebni, v závislosti na personálnych a priestorových možnostiach školy.