Učíme na diaľku

Stredné odborné školy

Štátny inštitút odborného vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie Covid-19 zverejnil na svojom webovom sídle mimoriadne sekcie, v ktorých prináša najnovšie informácie pre stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu, stredné športové školy a konzervatória.

Aktuality v čase koronavírusu – sekcia obsahuje všetky informácie, oznamy, usmernenia, rozhodnutia a odporúčania zverejnené v období pandémie k odbornému vzdelávaniu a príprave, praktickému vyučovaniu pre školy, ako aj pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania a ďalšie aktuálne informácie napríklad k súťažiam v oblasti OVP a celoživotnému vzdelávaniu.

Usmernenia a informácie pre školy a učiteľov v čase koronavírusu – sekcia obsahuje jednotlivé odporúčania k organizovaniu odborného vzdelávania a prípravy a k praktickému vyučovaniu, k maturitnej, záverečnej, absolventskej a záverečnej pomaturitnej skúške a ďalšie rozhodnutia súvisiace s organizáciou školského roka v čase koronavírusu.

Uvoľnené zadania a otázky súťaží – sekcia obsahuje Zadania k vybraným súťažiam.

FAQ v čase koronavírusu – sekcia obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky z oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Konzultačné centrum pre školy (napr. k ŠVP, ŠkVP a iné) – sekcia obsahuje kontaktný formulár konzultačného centra pre školy, kde je možné posielať otázky k štátnym vzdelávacím programom, školským vzdelávacím programom a inej problematike týkajúcej sa odborného vzdelávania a prípravy.

Učme sa doma – Vzdelávací obsah – sekcia obsahuje digitálny vzdelávací obsah k dištančnej výučbe v rámci odborného vzdelávania a prípravy pre stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatóriá a zamestnávateľov. Edukačné materiály pre skupiny odborov vzdelávania sú uvedené v rôznych formách ako napr. odkazy na centrálne úložiská digitálneho učiva, inštruktážne videá a pod.

Konzultačné centrum k vzdelávaniu doma – sekcia obsahuje kontaktný formulár konzultačného centra pre školy, kde je možné posielať otázky k problematike týkajúcej sa dištančného vzdelávania.