Učíme na diaľku

Pre učiteľov

Aktualizované k 19.10.2020

Prehľad podpory pre učiteľov

Na tomto mieste nájdete prehľad podporných nástrojov pre učiteľov, ktoré poskytujú viaceré organizácie, inštitúcie aj jednotlivci a ktoré môžete využiť v tejto neľahkej situácii. Okrem rôznych webinárov, videonávodov a priameho poradenstva dávame do pozornosti aj viaceré stránky, na ktorých sa samotní učitelia delia o svoje skúsenosti, príklady dobrej praxe a vzájomne sa pri online vzdelávaní podporujú a inšpirujú.

Zoznam podporných nástrojov budeme priebežne dopĺňať. Ak poznáte ďalšiu dostupnú podporu pre učiteľov, dajte nám o nej vedieť a zaradíme ju do zoznamu.

Magickí učitelia online – inšpiratívne webináre pre učiteľov

Komenského inštitút a národná cena Učiteľ Slovenska prinášajú sériu bezplatných online webinárov určených pre učiteľskú verejnosť. Webináre budú viesť účastníci a absolventi Komenského inštitútu, finalisti ocenenia Učiteľ Slovenska a osobnosti z oblasti vzdelávania. Prinesú konkrétne nápady, ako pristupovať k vyučovaniu online, ako sa zamerať najmä na žiaka a príliš nezaťažovať rodiča. Webináre budú praktické a bude počas nich priestor na kladenie otázok. Info a registrácia: www.komenskehoinstitut.sk/webinare

Webináre pre učiteľov a materiály na dištančné vyučovanie – IT Akadémia

IT Akadémia sa otvorila pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Poskytuje viac ako 300 inovatívnych metodík z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie na ZŠ a SŠ a z vybraných predmetov zameraných na IKT na SŠ, spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre vzdelávanie na diaľku. Taktiež organizuje webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov, zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na inšpirácie a odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií. Sprístupňuje aj archívy popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, nobelovských prednášok a pod.

Microsoft Teams pre online vzdelávanie

Spoločnosť Microsoft Slovakia pripravila blog pre učiteľov a študentov, v ktorom sa venuje podpore škôl pri prechode na online vzdelávanie, najmä na platforme Microsoft Teams. Taktiež poskytuje podporné aktivity formou webinárov, videí, technickej podpory a konzultácií.

ImO – Jednoduché návyky učenia sa pre deti MŠ a ZŠ

Program ImO (online hra) sa využíva na veľa MŠ a ZŠ. Výborne pomáha aj deťom integrovaným, s poruchami učenia či správania a s problémami s učením. Na anglických aj slovenských slovíčkach si deti precvičujú techniky učenia, ktoré v škole denno-denne využívajú. V MŠ a na 1. stupni ZŠ využívajú hlavne Rozcvičku - stačí iba 5 minút. S programom pracujú aj deti či pedagógovia bez znalostí anglického jazyka. Ako hrať hru a čo vám prinesie nájdete vo videách: http://imo.sr/#galeria.

Prihlásenie do hry: Napíšte nám na imo@imo.sr. Pozveme vás emailom do hry na 3 dni zdarma. V prípade otázok nás kontaktujte emailom program.imo@gmail.com alebo telefonicky 0948 254 249.

PREMENA ŠKOLY ZVNÚTRA - program budovania kolegiálnej podpory pre ZŠ a SŠ

Nezisková organizácia LEAF poskytuje školám program, ktorého cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania pomocou vnútorných zdrojov školy, zlepšenie klímy v učiteľskom zbore, ako aj zvýšenie aktivity i vnútornej motivácie (žiakov i učiteľov).
Viac informácií www.premenaskoly.leaf.sk

Ako učiť žiakov online (webináre a mentoring učiteľov ZŠ a SŠ)

Nezisková organizácia LEAF organizuje (pre učiteľov ZŠ a SŠ) bezplatné webinárena tému online vzdelávania. Po absolvovaní skupinového stretnutia poskytujeme možnosť získať individuálne konzultácie so skúsenými mentormi programu IRPU (Individuálny rozvojový program pre učiteľov).
Viac informácií a registrácia

Ranná káva riaditeľov s hosťom (inšpiratívni hostia a zdieľanie skúseností pre vedenia škôl)

Nezisková organizácia LEAF organizuje sériu 60-90 minútových online stretnutí na aktuálne témy vzdelávania (napr. komunikácia a vedenie porád online, proces prispôsobovania sa zmenám). Bezplatné stretnutia sú urečnené pre riaditeľov a členov vedení škôl. Účastníci sa budú môcť inšpirovať od pozvaných hostí z oblasti vzdelávania i firemného sveta a tiež zdieľať vzájomne svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe.
Viac informácií a registrácia

IRPU - Mentoringový program pre učiteľov ZŠ a SŠ

IRPU je osemmesačný mentoringovo-koučingový program, ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou spätnej väzby a inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom. Program je prispôsobený individuálnym potrebám učiteľa, ktorý pracuje na vlastných rozvojových cieľoch priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi.
Viac informácií

Videonávody pre Microsoft Teams, One Note, Smart Books od Učiteľa roka 2019

Učiteľ roka 2019 Peter Pallo pripravuje a zverejňuje videonávody na používanie online platforiem Microsoft Teams, One Note a Smart Books vo vyučovaní na diaľku. Z jeho skúseností môžu čerpať učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ.

VÚDPaP pre učiteľov

E-mail: koronavirus@vudpap.sk Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie poskytuje e-mailovú podporu (koronavirus@vudpap.sk) pre pedagogických zamestnancov, ktorí majú otázky týkajúce sa psychického zvládania tejto záťažovej situácie a zaujíma ich, ako pracovať s intaktnými (zdravými) deťmi, prípadne s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením v domácom prostredí, alebo ako im vysvetliť aktuálnu situáciu.

Vzdelávanie učiteľov v tvorbe online videí – ZMÚDRI

Portál zmudri.sk prináša bezplatné online kurzy pre mladých ľudí od 2. stupňa ZŠ na praktické témy, ktoré sú spracované uvoľnenou a zábavnou formou. K videokurzom sú vytvorené aj metodické materiály pre učiteľov, aby ich mohli používať na hodine. Portál však bude vzdelávať aj samotných učiteľov, ako tvoriť online videá – od tvorby scenára cez strih až po ich distribúciu.
Bezplatná registrácia

Zelená škola z domu

Zelená škola prináša tipy na výučbu a aktivity pre rôzne stupne škôl, zamerané na environmentálnu výchovu, aj s opisom metodiky. Od 26. 3. 2020 spúšťa Zelená škola na Facebooku tematické stretnutia s odborníkmi, ktorí budú žiakom, učiteľom a rodičom vysvetľovať zrozumiteľným spôsobom témy z ochrany prírody a životného prostredia, napr. včelí bufet, hmyzí hotel, mŕtve drevo v lese, pralesy Slovenska, ochrana netopierov, vlkov, medveďov, riek atď. Program je určený pre učiteľov 1. stupňa aj 2. stupňa a učiteľov stredných škôl, ako aj pre rodičov.

Fb skupina Zavretá škola

Cieľom skupiny je navzájom sa povzbudzovať, prinášať zaujímavé nápady, informácie, videá a prepojenia pre tých školákov, rodičov a učiteľov, ktorí teraz náhle zostali doma, lebo školy sú zavreté. Ukazuje, že aj učenie doma môže byť zábavné a zároveň veľmi efektívne. Prináša inšpiráciu.

Fb skupina Študentky špeciálnej pedagogiky učia prvákov, prváčky a žiakov s DYS

Cieľom skupiny je pomáhať pri učení online začínajúcim školákom a školáčkam, ako aj deťom, ktoré majú ťažkosti v učení pre vývinové poruchy učenia. Skupina je zložená z aktívnych študentiek a študentov špeciálnej pedagogiky, ktorí sa takto rozhodli pomáhať v kritickom období deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Zdieľanie pedagogických skúseností so vzdelávaním v domácom prostredí – EDULIENKA

Edulienka, o. z., poskytuje pre verejnosť vyjadrenia k súčasnej situácii, a to z pohľadu pedagógov, ktorí majú skúsenosť so vzdelávaním v domácom prostredí, online vzdelávaním a vzdelávaním zameraným na sebariadené učenie detí. Pre rodičov ponúka inšpirácie a návody, ako si poradiť s novovzniknutou situáciou doma. Pre deti poskytuje návody na aktivity podporujúce sebariadené učenie a zodpovednosť v učení.

Podpora, poradenstvo a diskusia so Slovenskou komorou učiteľov

Komora učiteľov v týchto náročných časoch ponúka učiteľom možnosť diskutovať a zisťovať najnovšie informácie k situácii v školstve, ako aj možnosť osloviť skúsených učiteľov, ktorí vám vedia poradiť na najrozličnejšie témy a otázky týkajúce sa školstva alebo vás nasmerujú na správnu stránku či odkaz. Nájdete tu odborne vypracované otázky k situácii okolo koronavírusu v školách, pracovnoprávne rady, ale aj informácie o aktuálnom smerovaní školstva po parlamentných voľbách.

O2 Radostná škola s Danielom Hevierom

Facebooková platforma spisovateľa a pedagóga Daniela Heviera, ktorý poskytuje pedagógom impulzy, inšpirácie, nápady, rady, svoje know-how, ako inovatívne, kreatívne a s radosťou vzdelávať žiakov základných a študentov stredných škôl v slovenskom jazyku, literatúre, ale aj iných humanitných predmetoch, ako spájať vzdelávanie so životom, ako naučiť deti a mladých ľudí láske k poznaniu, ako prepájať obsah vzdelávania s ich aktuálnym postavením.

Automatická týždenná spätná väzba od žiakov učiteľovi – ŠKOLSKÝ NETWORK

Školský network, o. z. bezodplatne ponúka pre učiteľov všetkých stupňov škôl systém, ktorý poskytuje učiteľovi spätnú väzbu od žiakov na týždennej báze. Učiteľ si zvolí niekoľko otázok, ktoré považuje za dôležité pre osobný akademický rast svojich žiakov. Na základe odpovedí zasielaných koncom týždňa môže korigovať svoje intervencie smerom k žiakom (alebo rodičom). Bodované odpovede žiakov (alebo rodičov) sa automaticky vyhodnocujú za celú triedu a zobrazujú vo farbách podľa ich skóre. Učiteľ nemusí posielať maily, výsledok dostáva v súhrne jedným kliknutím. Systém má príručku pre administrátora a používateľa.

Prepájanie IT firiem a digitálneho obsahu so školami – DIGITÁLNA KOALÍCIA

Digitálna koalícia reaguje na kritické dosahy boja s COVID-19 na tradičné vyučovanie. Prepája IT firmy, ktoré poskytujú komunikačné technológie, s aktérmi vzdelávania, ktorí poskytujú kvalitný digitálny vzdelávací obsah, a aj so školami a učiteľmi na rôznom stupni digitálnych zručností, ako aj so štátnymi inštitúciami.

Slovenská akadémia vied vzdeláva školákov

Vedci hľadajú možnosti, ako v tomto období pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom, a tak pripravujú vzdelávacie videá, ktoré poslúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku. V prvej fáze ponúkajú obsah v rámci predmetov: biológia, chémia, fyzika, geografia, literatúra a dejepis. Prezentované témy sú v súlade so školskými osnovami a videá pokrývajú učivo pre žiakov jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a tiež pre všetky ročníky stredných škôl, okrem maturitného. SAV bude postupne plniť portál tak, aby bolo vzdelávanie zo strany vedcov poskytnuté čo najväčšiemu počtu žiakov, aj v rámci ďalších predmetov.

ETWINNING – MEDZINÁRODNÁ PLATFORMA PRE ONLINE VZDELÁVANIA

eTwinning je program pre vytváranie školských projektov a medzinárodných partnerstiev škôl. Je určený pre učiteľov všetkých typov škôl, umožňujúci ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a inšpiráciu. Už 15 rokov je prostriedkom na online vzdelávanie a spoluprácu učiteľov/žiakov na diaľku. Vďaka MŠVVaŠ SR a Európskej komisii je bezplatný.
Na podporu škôl v tomto období bola zriadená funkcionalita zakladania projektov v rámci jednej školy, kedy škola získava možnosť využívať virtuálne triedy pre dištančné vzdelávanie. Učiteľ tak môže spolu so žiakmi využívať všetky nástroje v platforme eTwinning pre online vzdelávanie.
Stačí sa bezplatne zaregistrovať na www.etwinning.net. Pre ďalšiu podporu je Vám k dispozícii tím Národnej podpornej služby ako aj sieť ambasádorov programu, pedagógov, ktorí dlhoročne školia pre oblasť IKT vo vzdelávaní.
Taktiež pravidelne organizujeme webináre určené pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ. Registrácie sú bezplatné a účastník získava certifikát o účasti. Lektormi webinárov sú osobnosti z oblasti vzdelávania, ocenení učitelia v rôznych anketách na národnej aj medzinárodnej úrovni.

MPC on-line vzdelávanie

Vo virtuálnom vzdelávacom prostredí Metodicko-pedagogického centra pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov môžete nájsť kurzy pre podporu vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch.

School Education Gateway

Táto európska on-line platforma je dostupná v 23 európskych jazykoch a pomáha učiteľom a ostatným zainteresovaným v oblasti vzdelávania, aby boli informovaní o európskych školských aktivitách. Obsah webovej stránky (správy, osvedčené postupy, články od odborníkov, odkazy na politiku, atď.) je indexovaný pod rôznymi témami, čo vám pomôže nájsť príslušný obsah, ktorý zodpovedá vašim záujmom.

TeacherAcademy

Portál umožňuje učiteľom objaviť širokú škálu príležitostí odbornej prípravy a zdrojov. Pozostáva z centrálneho katalógu kurzov ponúkaných nezávislými poskytovateľmi kurzov, bezplatných on-line kurzoch vytvorených tímom School Education Gateway a výberu učebných materiálov vytvorených učiteľmi zapojenými do programu eTwinning, európskymi inštitúciami a v rámci projektov financovaných EÚ.

Akadémie European Schoolnet

Platforma ponúka učiteľom primárneho alebo sekundárneho vzdelávania on-line kurzy odborného rozvoja o inováciách v škole a triede.

LearnLikeTheDutch

LearnLikeTheDutch alebo Uč (sa) ako holanďan je portál, kde sa učitelia stredných škôl môžu dozvedieť viac o vzdelávacích skúsenostiach svojich kolegov z Holandska. Môžete sa inšpirovať praktickými príkladmi o tom, ako učiť, organizovať vzdelávanie, zavádzať inovácie v škole a vymieňať si skúsenosti s inými školami.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Ponúkame nové formy online vzdelávania:

  • konzultácie (okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach (vstúpiť do online miestnosti môžete aj ako Hosť – bez registrácie),
  • učiteľské fóra (online priestor na diskusiu (vstúpiť do fóra môžete aj ako Hosť – bez registrácie – môžete však fórum iba čítať),
  • webináre (vzdelávacie online podujatia, webináre sú určené pre prihlásených účastníkov vzdelávania, v ponuke webinárov nájdete presne určený čas a spôsob prihlásenia, prihláseným účastníkom bude zaslaný link na účasť na vzdelávaní a bude vydané potvrdenie o účasti/aktívnej účasti na webinári).
  • zverejňuje námety pre PZ a OZ na učebné činnosti v domácom prostredí v rubrike KMI (krátke metodické inšpirácie).
  • ponúka tematický výber publikácií, učebných textov a článkov.
  • pripravuje a zverejňuje Pedagogické rozhľady.

Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) - ponuka aktivít pre učiteľov a učiteľky

Nakopnite svoju žiacku školskú radu!
Udržiavať pozitívnu klímu na vašej škole je počas pandémie náročné, nezabudnite preto na vašu žiacku školskú radu, ktorá vám môže pomôcť zmanažovať výuku na diaľku, a zároveň dokáže pripraviť rozmanité aktivity utužujúce komunitu vo vašej škole pre žiakov, učiteľov, ale i rodičov. Aktivizujte a motivujte svojich žiakov jednoducho aj na diaľku. Tréning je dostupný v aj online podobe.

Tvorme víziu vašej školy spoločne!
Ako vyzerá žiak, ktorý odchádza z vašej školy? Aké znalosti a zručnosti potrebuje na to, aby mohol ďalej študovať alebo sa uplatniť na trhu práce? A aká je úloha nás ako pedagógov v tomto procese? Toto sú otázky, ktoré sa potrebujeme sami seba pýtať v dobe neustálych zmien a výučby na diaľku ešte častejšie ako obvykle. Pripravte sa na zmenu spolu so svojimi kolegami a riaďte ju s kvalitne pripravenou víziou. Tréning je dostupný v aj online podobe.

Metodický deň ako ho nepoznáte
Už vás omrzeli tradičné metodické dni? Zaujíma vás, ako v období online výučby zavádzať aktivizujúce metódy do vyučovania naprieč všetkými predmetmi na vašej škole? Radi by ste motivovali svojich žiakov aj na diaľku? Odmeňte sa v tomto neľahkom období dávkou inšpirácie pre vás a pre všetkých vašich kolegov a využite túto náročnú situáciu ako príležitosť pre premenu vašej školy! Tréning je dostupný aj v online podobe.

Vzdelávanie detí cudzincov v čase korony

Pripravili sme pre Vás bohatú príručku s podnetnými radami a inšpiráciami v čase koronavírusu.

Pracovný zošit pre deti s rómskym jazykom I.stupeň

Pracovný zošit pre deti s rómskym jazykom II.stupeň

Tento zápisník dávame do rúk učiteľom a všetkým šikovným deťom a ich rodičom. Na každý deň tu nájdete zaujímavé úlohy, ktoré si môžete vyriešiť, či už niečo napísať, alebo nakresliť či vyfarbiť, alebo vypočítať. A keď si celý tento zápisník vyplníte, odtrhnite si zadnú stranu s motýlikmi, zhodnoťte, ako ste úlohy zvládli a zaveste si ju niekde v izbe na pamiatku. Školy zároveň cez okresné úrady môžu požiadať o financie na tlač a distribúciu vzdelávacích materiálov pre deti bez internetu. Pre učiteľov ponúkame aj Metodickú príručku

Tipy na domáce učenie od študentov PF UMB

Táto stránka ponúka viaceré zaujímavé námety na vyučovanie pre učiteľov i rodičov od študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nájdete tu videá, návody, ukážky, obrázky, popisy.

Inventár voľne dostupných on-line nástrojov a otvorených vzdelávacích zdrojov pre výučbu a učenie sa jazykov

Inventár voľne dostupných on-line nástrojov a otvorených vzdelávacích zdrojov pre výučbu a učenie sa jazykov bol vytvorený Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) na základe nasledovných konkrétnych kritérií: Pridaná hodnota – potenciál nástroja na dosiahnutie cieľov vzdelávania; Použiteľnosť – jednoduchosť použitia a prispôsobenia sa kontextu výučby; Interaktivita – možnosti ponúkané nástrojom na komunikáciu a spoluprácu medzi žiakmi; Technické požiadavky – technické aspekty potrebné z hľadiska kompatibility operačných systémov, zariadení, prehľadávačov atď. On-line nástroje v inventári sú freeware alebo majú bezplatnú verziu a mnohé z nich sú prezentované s konkrétnymi príkladmi, ktoré navrhli a testovali učitelia.Podrobné návody ako používať niektoré vybrané nástroje

Jazyk a literatúra

Časopis obsahuje vedecké štúdie a odborné články zamerané na aktuálne problémy vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti. Prináša aj odbornú reflexiu, resp. stručné informácie o vedeckých a odborných publikáciách.

Slovenčina ako cudzí jazyk. Príručka pre učiteľov

Predkladaná metodická príručka je len úvodným materiálom, tzv. materiálom prvého kontaktu pre všetkých učiteľov, ktorí prichádzajú do kontaktu so slovenčinou ako cudzím jazykom a predovšetkým s deťmi cudzincov, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na Slovensku a stali sa súčasťou kolektívov slovenských škôl. Príručka neposkytuje vyčerpávajúci pohľad na problematiku zo spomínaných piatich uhlov pohľadu, ale má ambície z týchto uhlov pohľadu načrtnúť smerovanie celého procesu výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka od prijatia žiaka do slovenského školského kolektívu až po vybrané námety na prácu s deťmi cudzincov. Poskytnuté materiály sa preto sústreďujú predovšetkým na učiteľa, ktorý s uvedeným procesom doposiaľ nemal žiadne skúsenosti. Ponúknuté smerovanie príručky má okrem iného aj podnietiť učiteľa na hľadanie procesov výučby vhodne orientovaných na potreby zverených žiakov – detí cudzincov.

Platforma Informačnej služby Organizácie Spojených národov (UNIS) Viedeň

Webové sídlo Informačnej služby Organizácie Spojených národov (UNIS) Viedeň ponúka pre učiteľov vzdelávacie materiály a zdroje na rôzne súčasne globálne témy, ciele trvalo udržateľného rozvoja, ľudské práva. Zároveň obsahuje učebné zdroje v anglickom a nemeckom jazyky na nasledovné témy: mier a bezpečnosť, rozvoj, ľudské práva, humanitárne otázky a medzinárodné právo. Na webovom sídle UNIS Viedeň sú dostupné i [katalógy vzdelávacích materiálov v rôznych jazykoch](http://unis.unvienna.org/pdf/2018/Visitors-Service/Teaching_Catalogue_SDGs.pdf; http://unis.unvienna.org/pdf/2018/Visitors-Service/Teaching_Catalogue_HR.pdf).

Platforma Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) poskytlo Slovenskej republike učebné materiály pre učiteľov a pre žiakov vo veku 6 – 9 rokov a 9 – 12 rokov, ktoré sú zamerané na vzdelávanie o utečencoch. Materiály obsahujú aktivity realizovateľné počas výučby týkajúce sa témy utečencov, azylu, národností a migrantov; príručku ako postupovať pri práci s viacjazyčnými žiakmi; usmernenie ako pracovať s deťmi utečencov, ktoré zažili stres a traumu.

Platforma Rady Európy

Platforma Rady Európy ponúka okrem iného i konkrétne príklady plánov vyučovacích hodín, ktoré sú zamerané na diskusiu o dôležitých problémoch vyplývajúcich zo situácie súvisiacej s pandémiou Covid-19. Plány sú navrhnuté na jednu z oblastí digitálneho občianstva ako napríklad kyberšikana, solidarita, spolupráca, formovanie budúcnosti. Formát plánu je flexibilný, použiteľný v rôznych situáciách dištančného vzdelávania a umožňuje učiteľom prispôsobiť výchovno-vzdelávací proces rôznym kontextom, veku a potrebám žiakov, pričom sa vychádza z princípov výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu: dialóg, kritické myslenie, aktívne a kooperatívne učenie.

Vzdelávací portál Rady Európy

Portál Rady Európy ponúka katalóg vzdelávacích materiálov, ktoré môžu používať vo svojom vzdelávacom kontexte učitelia, školitelia učiteľov a odborníci z oblasti vzdelávania. Materiály boli vytvorené v rámci projektov a aktivít Rady Európy, pričom sú zamerané na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam, demokratickému občianstvu, interkultúrnemu porozumeniu, rozvoju kompetencií pre demokratickú kultúru a pod. Portál zároveň ponúka on-line vzdelávacie kurzy vrátane interaktívnej výučby pre rôzne cieľové skupiny (učitelia, riaditelia škôl, študenti atď.), ktoré sa venujú aktuálnym kľúčovým témam s možnosťou získania certifikátu Rady Európy po ukončení kurzu.

Platforma Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy

Webové sídlo Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) obsahuje rôzne vzdelávacie aktivity, materiály a nástroje z oblasti jazykového vzdelávania pre viaceré vekové skupiny žiakov, ktoré sú určené pre samotných žiakov, učiteľov a rodičov.

Platforma Európskeho Wergeland Centra

Webové sídlo Európskeho Wergeland Centra obsahuje rôzne materiály, príručky a nástroje pre učiteľov, ktoré sú zamerané na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam, demokratickému občianstvu a interkultúrnemu porozumeniu.

Digital citizenship education handbook

Príručka je zameraná na tie aspekty života on-line, v ktorých sa uplatňujú základné princípy demokracie, ľudských práv a právneho štátu platné v digitálnom prostredí. Je rozdelená do 3 častí: Byť on-line (zahŕňa oblasti prístup a inklúzia, učenie a kreativita, mediálna a informačná gramotnosť); Zdravie on-line (zahŕňa oblasti etika a empatia, zdravie, elektronická prítomnosť a komunikácia); Práva on-line (zahŕňa oblasti aktívna účasť, práva a zodpovednosti, ochrana súkromia a bezpečnosť a povedomie odberateľa). Príručka uvádza prehľady aktivít, informácií, zdrojov zameraných na príklady osvedčených postupov, námetov pre prácu v triede a pod. Súčasťou príručky je i slovník použitých pojmov definovaných a vysvetlených v kontexte výchovy a vzdelávania k digitálnemu občianstvu.

Doplňujúce vzdelávanie učiteľov občianskej náuky a dejepisu

V posledných piatich rokoch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ústavom politických vied, ale aj Štátnym pedagogickým ústavom, Metodicko-pedagogickým centrom ako aj ďalšími ústrednými a regionálnymi organizáciami pripravovali cykly seminárov a panelových diskusií pre pedagógov základných a stredných škôl v jednotlivých vyšších územných celkoch. Podujatia boli zamerané najmä na významné osobnosti slovenskej politiky, ktoré pôsobili ako hrádza proti prejavom extrémizmu, na vzni Česko-Slovenska a ďalšie témy. Výber z najnovších výskumov možno nájsť nižšie v ponuke záznamov z niektorých podujatí, ktoré z podporného výskumu vychádzali.

Dr. Pavel Blaho (panelová diskusia), 13.6.2017 - o osobnosti politika Dr. Pavla Blahu
Osobnosti slovenskej politiky: Ivan Dérer - politik, právnik, publicista, 23.2.2017 - o osobnosti slovenskej politiky Ivanovi Dérerovi
Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus, 12.6.2019 - o extrémizme, holokauste, fašizme vo vzťahu k pozitívnym príkladom bývalých slovenských politikov
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov, 7.6.2016 - prezentácia rovnomennej knihy a panelová diskusia k osobnosti Milana Hodžu
Vznik Československa: Peter Zelanák a Pavol Kanis, 24.10.2018 - diskusia na tému vzniku Československa
Seminár o extrémizme - 2. časť (Televízia Turiec), 26.11.2019 - krátka informácia o realizovanom seminári s prehľadom, čomu sa seminár venoval