Učíme na diaľku

Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest

Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest

(aktualizácia 7. 2. 2022)

Od začiatku pandémie COVID-19 sa snažíme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás miestom, kde nájdete všetky potrebné informácie k aktuálne platným usmerneniam a vyhláškam. Niekedy si človek nie je istý, ako v niektorých špecifických situáciách postupovať, preto sme pre vás zriadili hneď v úvode službu E-mailové poradenstvo.

V poslednom čase ste sa na nás viacerí obrátili s otázkou ohľadne postupu pri pozitívnom antigénovom samoteste žiaka. Prečítajte si, aké povinnosti má rodič/zákonný zástupca a ako by mala postupovať škola, ak dostanú takúto informáciu.

POVINNOSTI RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma a rodič/zákonný zástupca je povinný:

• oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

telefonicky kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý stanoví ďalší postup a v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

POVINNOSTI ŠKOLY

• pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole, ktoré sú uvedené v ŠKOLSKOM SEMAFORE v časti Základné prevádzkové pokyny, a teda zabezpečiť:

 • aby rodičia predkladali škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na základe pokynov ŠKOLSKÉHO SEMAFORA,
 • nástup žiakov, pri ktorom dochádza k čo najmenšiemu vzájomnému premiešavaniu,
 • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy,
 • častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, spoločných priestorov,
 • minimalizovanie premiešavania žiakov,
 • rozostupy medzi žiakmi počas dňa,
 • dostatok dezinfekčných prostriedkov,
 • vykonávanie ranného filtra (MŠ ho povinne vykonávajú, ostatné školy to v takomto prípade majú odporúčané),
 • opakované upozorňovanie žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení;

• informovať o tom rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

AKO FUNGUJE TRIEDA, V KTOREJ MAL ŽIAK POZITÍVNY AG SAMOTEST?

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ide do 5-dňovej karantény, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), ostávajú v domácej karanténe. Všeobecného lekára dieťaťa kontaktujú iba v prípade výskytu klinických príznakov, inak kontaktovanie lekára nie je potrebné.

DĹŽKA KARANTÉNY

Karanténa končí uplynutím doby 5 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby v karanténe nevyskytli klinické príznaky ochorenia V prípade výskytu klinických príznakov rozhoduje o ukončení karantény všeobecný lekár pre deti a dorast.

Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde je ho možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom. 5

DĹŽKA IZOLÁCIE ŽIAKA POZITÍVNE TESTOVANÉHO AG SAMOTESTOM

Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

 • dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.

Po ukončení izolácie tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame počas tohto času aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde je ho možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom. Zároveň odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi z iných tried a mimovyučovacie aktivity.

Žiak po návrate z izolácie necvičí na telesnej a športovej výchove (nevykonáva fyzickú aktivitu) v priebehu 5 dní, počas ktorých má nosiť respirátor FFP2 (poprípade môže byť respirátor nahradený rúškom). Je dôrazne odporúčané, aby tento žiak mal po ukončení izolácie 10 dní pokojový režim a postupný návrat k fyzickej aktivite z dôvodu dostatočného zotavenia po prekonaní ochorenia COVID-19. 6

OSOBY S VÝNIMKOU Z KARANTÉNY

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách si môžu uplatniť žiaci, ktorí

 1. prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:
  • Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),
  • PCR testu.
 2. kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a). Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. 7

ČO JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRI NÁVRATE ŽIAKA DO ŠKOLY

Ak žiak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane):

 • ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča (iba v prípade, že nebola karanténa nariadená školou),
 • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú):

 • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 • potvrdenie od lekára, že žiak môže nastúpiť do školy. (Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény.)

Pred návratom do školy odporúčame vykonať Ag samotest. 8

Viac ako inokedy záleží na našej zodpovednosti a ohľaduplnosti pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení nielen v školskom prostredí, ale aj mimo neho. Ďakujeme.