Učíme na diaľku

Pre odborných zamestnancov a poradne

Prehľad podpory pre odborných zamestnancov a poradne

Na tomto mieste nájdete prehľad podporných nástrojov pre odborných zamestnancov v školách a pracovníkov CPPaP, CŠPP a ďalších podporných zariadení. Okrem možností priameho poradenstva dávame do pozornosti aj viaceré iniciatívy ponúkajúce dobrovoľnícku pomoc a podporu pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj kontakty na organizácie, ktoré zabezpečujú v tejto situácii podporu pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Zoznam podporných nástrojov budeme priebežne dopĺňať. Ak poznáte ďalšiu dostupnú podporu, dajte nám o nej vedieť a zaradíme ju do zoznamu. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti.

Poradenstvo a podpora pre odbornú verejnosť – VÚDPaP

E-mail: koronavirus@vudpap.sk Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie poskytuje telefonické a e-mailové konzultácie pre odbornú verejnosť – odborných zamestnancov v školách a v poradenských zariadeniach – v súvislosti s prijatými núdzovými opatreniami. Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu a radia, ako riešiť aktuálnu situáciu. Na stránkach VÚDPaP-u sa nachádzajú aj návody na prácu s klientmi v núdzovom režime.

Podpora pre odborných zamestnancov v školách a poradenských zariadeniach – Centrum inkluzívneho vzdelávania

E-mail: poradenstvo@inklucentrum.sk Centrum inkluzívneho vzdelávania poskytuje v týchto dňoch online poradenstvo pre odborných zamestnancov v školách, ale aj v poradenských zariadeniach, zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií, pomoci a podpory v súvislosti s prerušením vyučovania v školách a zatvorením poradenských zariadení pre klientov.

ImO – Jednoduché návyky učenia sa pre deti MŠ a ZŠ

Program ImO (online hra) sa využíva na veľa MŠ a ZŠ. Výborne pomáha aj deťom integrovaným, s poruchami učenia či správania a s problémami s učením. Na anglických aj slovenských slovíčkach si deti precvičujú techniky učenia, ktoré v škole denno-denne využívajú. V MŠ a na 1. stupni ZŠ využívajú hlavne Rozcvičku - stačí iba 5 minút. S programom pracujú aj deti či pedagógovia bez znalostí anglického jazyka. Ako hrať hru a čo vám prinesie nájdete vo videách: http://imo.sr/#galeria.

Prihlásenie do hry: Napíšte nám na imo@imo.sr. Pozveme vás emailom do hry na 3 dni zdarma. V prípade otázok nás kontaktujte emailom program.imo@gmail.com alebo telefonicky 0948 254 249.

Fb skupina Študentky špeciálnej pedagogiky učia prvákov, prváčky a žiakov s DYS

Cieľom skupiny je pomáhať pri učení online začínajúcim školákom a školáčkam, ako aj deťom, ktoré majú ťažkosti v učení pre vývinové poruchy učenia. Skupina je zložená z aktívnych študentiek a študentov špeciálnej pedagogiky, ktorí sa takto rozhodli pomáhať v kritickom období deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Podpora rodinám s poruchami autistického spektra – Srdce autizmu

E-mail: abaautism123@gmail.com Občianske združenie Srdce autizmu poskytuje podporu formou poradenstva a konzultácií, ako aj poskytovaním školení pre rodičov detí s PAS, výchovno-vzdelávacích programov a cieľov na rozvoj komunikácie, sociálnych zručností, hry a akademických zručností.

Pomoc a podpora rodičom nehovoriacich detí – Komunikujme spolu

E-mail: komunikujmespolu@gmail.com Nezisková organizácia Komunikujme spolu ponúka možnosť konzultácií pre rodičov detí, ktoré nemôžu primerane komunikovať, s cieľom zlepšiť správanie, pozornosť, sebadôveru, zapájanie sa do aktivít triedy a spoločenskej interakcie.