Učíme na diaľku

Pre rodičov

Prehľad podpory pre rodičov

Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Na tejto stránke preto ponúkame inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Zároveň však odporúčame pri akýchkoľvek nejasnostiach či pochybnostiach kontaktovať školu, triednych učiteľov alebo školských psychológov či špeciálnych pedagógov.

Prehľad elektronických vzdelávacích materiálov dostupných online, ktoré môžete spolu so svojimi deťmi využiť, sa nachádza v sekcii Zdroje. Zoznam podporných nástrojov budeme priebežne dopĺňať. Ak poznáte ďalšiu dostupnú podporu, dajte nám o nej vedieť a zaradíme ju do zoznamu. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti.

Poradenstvo a podpora pre rodičov – VÚDPaP

E-mail: koronavirus@vudpap.sk Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustil bezplatnú telefonickú zelenú linku. Je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu. Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka a online podpora prostredníctvom e-mailu. Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9.00 do 18.00)
Linka pre rodičov, ktorí potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 do 14.30)

Pripravili sme pre Vás rady na tému: Ako pripraviť deti na blížiaci sa návrat do školy a škôlky?

RTVS Školský klub (Hodinka z triedy bez kriedy)

RTVS vysiela od stredy 18. 3. 2020 každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 interaktívny vzdelávací program pre deti na 1. stupni ZŠ, v ktorom deti zábavnou formou učia vždy dvaja učitelia. Relácia vzniká v spolupráci RTVS a niekoľkých mimovládnych organizácií.

Fb skupina Zavretá škola

Cieľom skupiny je navzájom sa povzbudzovať, prinášať zaujímavé nápady, informácie, videá a prepojenia pre tých školákov, rodičov a učiteľov, ktorí teraz náhle zostali doma, lebo školy sú zatvorené. Ukazuje, že aj učenie doma môže byť zábavné a zároveň veľmi efektívne. Prináša inšpiráciu.

ImO – Jednoduché návyky učenia sa pre deti MŠ a ZŠ

Program ImO (online hra) sa využíva na veľa MŠ a ZŠ. Výborne pomáha aj deťom integrovaným, s poruchami učenia či správania a s problémami s učením. Na anglických aj slovenských slovíčkach si deti precvičujú techniky učenia, ktoré v škole denno-denne využívajú. V MŠ a na 1. stupni ZŠ využívajú hlavne Rozcvičku - stačí iba 5 minút. S programom pracujú aj deti či pedagógovia bez znalostí anglického jazyka. Ako hrať hru a čo vám prinesie nájdete vo videách: http://imo.sr/#galeria.

Prihlásenie do hry: Napíšte nám na imo@imo.sr. Pozveme vás emailom do hry na 3 dni zdarma. V prípade otázok nás kontaktujte emailom program.imo@gmail.com alebo telefonicky 0948 254 249.

O2 Radostná škola s Danielom Hevierom

Facebooková platforma spisovateľa a pedagóga Daniela Heviera, ktorý poskytuje pedagógom impulzy, inšpirácie, nápady, rady, svoje know-how, ako inovatívne, kreatívne a s radosťou vzdelávať žiakov základných a študentov stredných škôl v slovenskom jazyku, literatúre, ale aj iných humanitných predmetoch, ako spájať vzdelávanie so životom, ako naučiť deti a mladých ľudí láske k poznaniu, ako prepájať obsah vzdelávania s ich aktuálnym postavením.

#ZvladnemeToDoma - Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením a odborníci ponúkajú od začiatku apríla podporu prostredníctvom novej sekcie na webe platformarodin.sk pod názvom #zvladnemetodoma, kde ponúkajú rodičia návody na zvládanie situácie od prvotnej komunikácie s dieťaťom, cez nastavenie priorít, až po rozdelenie času medzi prácu a rodinu. Nechýbajú nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, od ranného prebúdzania, po večerné zaspávanie. Cieľom je upriamiť pozornosť rodičov a odborníkov na jeden spoločný cieľ, a to je rozvíjať potenciál dieťaťa v bežných činnostiach rodiny, ktoré sme pomenovali ako “RUTINY”.
#zvladnemetodoma existuje vďaka intenzívnej spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Fb skupina Študentky špeciálnej pedagogiky učia prvákov, prváčky a žiakov s DYS

E-mail: komunikujmespolu@gmail.com Cieľom skupiny je pomáhať pri učení online začínajúcim školákom a školáčkam, ako aj deťom, ktoré majú ťažkosti v učení pre vývinové poruchy učenia. Skupina je zložená z aktívnych študentiek a študentov špeciálnej pedagogiky, ktorí sa takto rozhodli pomáhať v kritickom období deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Výmena pedagogických skúseností so vzdelávaním v domácom prostredí – EDULIENKA

Edulienka, o. z., poskytuje pre verejnosť vyjadrenia k súčasnej situácii, a to z pohľadu pedagógov, ktorí majú skúsenosť so vzdelávaním v domácom prostredí, online vzdelávaním a vzdelávaním zameraným na sebariadené učenie detí. Pre rodičov ponúka inšpirácie a návody, ako si poradiť s novovzniknutou situáciou doma. Pre deti poskytuje návody na aktivity podporujúce sebariadené učenie a zodpovednosť v učení.

Podpora rodinám s poruchami autistického spektra – Srdce autizmu

E-mail: abaautism123@gmail.com Občianske združenie Srdce autizmu poskytuje podporu formou poradenstva a konzultácií, ako aj poskytovaním školení pre rodičov detí s PAS, výchovno-vzdelávacích programov a cieľov na rozvoj komunikácie, sociálnych zručností, hry a akademických zručností.

Pomoc a podpora rodičom nehovoriacich detí – Komunikujme spolu

E-mail: komunikujmespolu@gmail.com Nezisková organizácia Komunikujme spolu ponúka možnosť konzultácií pre rodičov detí, ktoré nemôžu primerane komunikovať, s cieľom zlepšiť správanie, pozornosť, sebadôveru, zapájanie sa do aktivít triedy a spoločenskej interakcie.

Slovenská akadémia vied vzdeláva školákov

Vedci hľadajú možnosti, ako v tomto období pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom, a tak pripravujú vzdelávacie videá, ktoré poslúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku. V prvej fáze ponúkajú obsah v rámci predmetov: biológia, chémia, fyzika, geografia, literatúra a dejepis. Prezentované témy sú v súlade so školskými osnovami a videá pokrývajú učivo pre žiakov jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a tiež pre všetky ročníky stredných škôl, okrem maturitného. SAV bude postupne plniť portál tak, aby bolo vzdelávanie zo strany vedcov poskytnuté čo najväčšiemu počtu žiakov, aj v rámci ďalších predmetov.

Special Olympics Slovakia

Špeciálne olympiády Slovensko sú Národnou športovou organizáciou uznanou MŠVVŠ SR. Radi by sme Vám poskytli naše cvičebné programy na doma pre deti s intelektuálnym /mentálnym postihnutím. Máme obrázkový manuál pre mladých športovcov od 2 do 12 rokov a Brožúrku cvičení pre starších s názvom FIT 5.

E-KNIHA PRE DETI O KORONAVÍRUSE

Krátky rozhovor mamy a dcéry, ktorý deťom prijateľne vysvetlí čo je koronavírus a utíši ich obavy. Knihu spracovalo vydavateľstvo Enigma a poskytuje ju slovenským deťom zdarma.

DETI A KARANTÉNA V ČASE PANDÉMIE

Úrad verejného zdravotníctva Vám poskytuje rady potrebné v súčasnej dobe karantény. Účinné spôsoby ako ochrániť seba aj ostatných od ochorenia, ktoré zasiahlo celý svet a dotýka sa každého - pandémia COVID-19. Jednou z možností je Denník duševnej pohody, ktorej autorom je Červený kríž. Ide o vhodný spôsob na podporu duševného zdravia detí a teenagerov, ktoré možno ťažšie zvládajú súčasnú situáciu, keď nemôžu tráviť čas v spoločnosti svojich kamarátov, tak ako boli zvyknutí. Tento 14 dňový denník ponúka na každý deň aktivitu, a teda možnosť užitočne a zmysluplne využiť dni počas karantény a zapisovať si svoje pocity s prežitého dňa, z toho čo sa im v ten deň podarilo, nepodarilo, ako hodnotia to čo v ten ktorý deň urobili. Je to výborná forma psychohygieny pre deti, v tejto neľahkej dobe, ktorá ohrozuje nielen telesné zdravie ale aj zdravie duševné.

Pracovný zošit pre deti s rómskym jazykom

Tento zápisník dávame do rúk všetkým šikovným deťom a ich rodičom. Na každý deň tu nájdete zaujímavé úlohy, ktoré si môžete vyriešiť, či už niečo napísať, alebo nakresliť či vyfarbiť, alebo vypočítať. A keď si celý tento zápisník vyplníte, odtrhnite si zadnú stranu s motýlikmi, zhodnoťte, ako ste úlohy zvládli a zaveste si ju niekde v izbe na pamiatku. Školy zároveň cez okresné úrady môžu požiadať o financie na tlač a distribúciu vzdelávacích materiálov pre deti bez internetu. Pre učiteľov ponúkame aj Metodickú príručku

ROZPRÁVKA TY SI MÔJ HRDINA

Rozprávka „Ty si môj hrdina“ zaujímavou formou približuje informácie o chorobe COVID-19 deťom od 6 -11 rokov. Rodičia sa po jej prečítaní môžu s deťmi porozprávať, spýtať sa, či sa niečoho obávajú, čo môžu urobiť, aby sa ešte viac chránili. PODCAST O tom, čo je nový koronavírus a čo spôsobuje, sa deti dozvedia hravou formou v rozhovore mamy s dcérou Rozprávanie o koronavíruse pre deti.

Tipy na domáce učenie od študentov PF UMB

Táto stránka ponúka viaceré zaujímavé námety na vyučovanie pre učiteľov i rodičov od študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nájdete tu videá, návody, ukážky, obrázky, popisy.

Easy steps to help your child become a digital citizen

Príručka určená pre rodičov uvádza konkrétne príklady, užitočné tipy a kroky, ako pomôcť deťom sa správať zodpovedne v on-line prostredí. Príručka je zameraná na tie aspekty života on-line, v ktorých sa uplatňujú základné princípy demokracie, ľudských práv a právneho štátu platné v digitálnom prostredí. Je rozdelená do 3 častí: Byť on-line (prístup a inklúzia, učenie a kreativita, mediálna a informačná gramotnosť); Zdravie on-line (etika a empatia, zdravie, elektronická prítomnosť a komunikácia); Práva on-line (aktívna účasť, práva a zodpovednosti, ochrana súkromia a bezpečnosť a povedomie odberateľa).