Učíme na diaľku

Často kladené otázky šk. rok 2020/2021

Prijímacie skúšky

1. Ako má žiak dokladovať, že sa nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény?

+

2. Po úspešnom minulotýždňovom obnovení vyučovania v 9. ročníku základnej školy je po víkende niekoľko žiakov pozitívne testovaných a týmto sa dostáva do 14-dňovej karantény celá trieda. Prijímacie pohovory sú stanovené na 3. 5. 2021, čo je v prípade dodržania stanovenej karantény nereálne absolvovať. Sú síce aj druhé kolá prijímacích pohovorov, ale tiež to môže mať rovnaký scenár, čiže opakovane pozitívni žiaci a dookola ďalšia karanténa. Ako máme postupovať?

+

3. Máme uchádzača, ktorý si podal prihlášku na našu školu, uchádzač je z Ukrajiny. Môže konať skúšku dištančne? Na prijímacie skúšky sa z dôvodu karantény nemôže žiak dostaviť.

+

4. Je možné, aby škola rozhodla, či bude prijímacie testy robiť online alebo prezenčne? Môžu niektorí žiaci konať prijímacie skúšky dištančnou formou (napr. zahraniční žiaci)?

+

5. Aké kritériá budú platiť pre prijímacie pohovory prezenčnou formou?

+

6. Koľko žiakov môže byť v jednej učebni? Bude platiť pravidlo 5 + 1 alebo počet žiakov podľa m2? Môžeme dať do triedy toľko žiakov, koľko je tam voľných lavíc?

+

7. Čo má robiť riaditeľ školy, ak pozve žiaka na prijímacie pohovory a zákonný zástupca nepredloží negatívny test, príp. odmietne predložiť aj negatívny test za žiaka?

+

8. Aký bude termín na ukončenie 1. kola prijímacieho konania? (napr. dieťa bude v karanténe či choré a nebude sa môcť zúčastniť prijímacieho konania)

+

9. Na niektorých našich školách systém prezenčnej formy prijímacieho konania 5 + 1 je nerealizovateľný v priebehu dvoch dní, hrozí predlženie realizácie prijímacieho konania.

+

10. Nesúhlasíme s návrhom, aby sme pre prihlásených žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť riadneho termínu prijímacieho konania z dôvodu ochorenia na COVID 19 alebo karantény, držali miesta a následne im ponúkli náhradný termín (obávame sa o počet takýchto žiakov). Je možné takýchto žiakov, ak v náhradnom termíne splnia kritériá, prijať nad plán výkonov? Z dôvodu časových prieťahov prijímacieho konania.

+

11. Ako postupovať v prípade, ak žiak bude mať pri vstupe horúčku 37,4 °C, ale bude mať negatívny test ?

+

12. MŠVVaŠ vydalo dokument o elektronickom zasielaní rozhodnutí. Pokiaľ zákonný zástupca nemá aktivovanú schránku na doručovanie, posiela sa rozhodnutie v písomnej podobe. Musí to byť v listinnej podobe s doložkou o autorizácii alebo stačí pdf dokument s podpisom RŠ?

+

13. Môže byť na každý deň prijímacieho konania rozdielny test?

+

14. Pri prijímaní uchádzačov zo zahraničia sa títo riadia všeobecnými pokynmi pre vstup do SR a až následne prichádzajú na prijímacie skúšky po karanténe s negatívnym výsledkom testovania. Bude sa na tom niečo meniť?

+

15. Môžu rodičia čakať v budove?

+

16. Môžeme robiť v škole zápis do školy prezenčne spolu s rodičmi prijatých žiakov?

+

17. Používajú sa tento rok zápisné lístky?

+

Všeobecné

1. Akú majú záväznosť legislatívne predpisy a vyhlášky RÚVZ, rôzne opatrenia, usmernenia, odporúčania a manuály pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení?

+

2. Ako je to s nosením rúšok v školách?

+

3. Čo má robiť učiteľ, keď dieťa mať rúško nebude alebo ho bude odmietať nosiť?

+

4. Ako to bude s hromadnými akciami na školách (ZRPŠ, rada školy, voľby, besiedky...)?

+

5. Môžu sa uzavreté športoviská (plavárne, ihriská, telocvične) používať pre externých nájomcov?

+

6. Ako to bude so zbernými triedami, suplovaním?

+

7. Ako to bude s presunmi do odborných učební počas vyučovania a pod.?

+

8. Ako postupovať, keď žiak v škole bude kašľať a prejavovať známky ochorenia (nie astmatik)?

+

9. Čo má robiť zákonný zástupca s dieťaťom, ktoré začne prejavovať známky ochorenia?

+

10. Koľko detí môže byť súčasne v jednej izolačnej miestnosti a má škola povinnosť vyčleniť zamestnanca, ktorý ich tam stráži?

+

11. Čo v prípade, že RÚVZ vyhlási na škole červenú fázu (vyskytol sa na škole pozitívny prípad)?

+

12. Ako bude prebiehať telesná výchova, ak majú byť telocvične zatvorené?

+

13. Ako budú prebiehať krúžky?

+

Pracovnoprávne vzťahy

1. Musia ísť zamestnanci, ktorých RÚVZ označil za podozrivých (t.j. úzke kontakty pozitívnych osôb) na karanténnu PN?

+

2. Majú úzke kontakty podozrivého prekážku v práci na strane zamestnávateľa - môžem im zadať homeoffice?

+

3. Môže pracovať z domu zamestnanec, ktorý je na karanténnej PN a cíti sa dobre?

+

4. Na čo má zamestnanec nárok, ak bol v kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19?

+

5. Môže riaditeľstvo počas dištančného vyučovania nariadiť učiteľom prácu zo školy, ak na to nemajú vytvorené vhodné podmienky?

+

6. Ak učitelia počas karantény (pozitívni žiaci v triede) učia dištančne, poberajú normálny plat?

+

7. Úväzok na strednej skole 25 hodín, 3 pevne hodiny v rozvrhu sú určené ako nadčasové. Počas dištančnej výučby ich budem učiť online. Mám nárok na mzdu za prácu nadčas?

+

8. Môže zamestnávateľ od zamestnanca po návrate z karantény vyžadovať test na Covid19 ak RUVZ rozhodol že ho nebolo treba testovať? Ak áno, kto tento test zaplatí?

+

9. Od pondelka 12. 10. 2020 prechádzajú stredné školy na dištančné vzdelávanie. Ako to bude s nepedagogickými zamestnancami?

+

10. Môže zamestnávateľ (starosta) nariadiť zamestnancovi čerpať dovolenku, ak bude škola uzavretá z nariadenia ministerstva, prípadne RUVZ?

+

11. Môže riaditeľ školy nariadiť učiteľom karanténnu PN po tom, ako RÚVZ rozhodol o karanténe triedy a učiteľov pre pozitívny Covid test u jedného žiaka triedy?

+

12. Sme ZŠ s právnou subjektivitou. Môže starosta obce písomne nariadiť riaditeľke školy výšku platu, ktorú má dať zamest. ŠKD a ŠJ? Stalo sa to počas 1.vlny.

+

13. Ako má byť vyplácaná mzda riaditeľovi, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom CVČ počas prerušenia? Je to mimoriadna situácia postupuje sa podľa § 250 b ZP, 80% náhrada zo mzdy?

+

14. Má nárok na vykazovanie stálych nadčasových hodín pedagóg strednej školy, ktorý vyučuje z domu. Dištančné vzdelávanie realizujeme podľa platného rozvrhu.

+

15. Domáca izolácia nariadená lekárom. Učiteľ učí z domu so súhlasom zamestnávateľa, má len malé príznaky COVIDu, cíti sa zdravý. Uplatňuje sa PNka, či riadny plat?

+

16. Môže zamestnávateľ nariadiť počas dištančného vzdelávania prácu 3,5 hod?

+

17. Práca z domu-home office. Ako je to s preplácaním nákladov napr. na elektrinu a internet ak zamestnanec používal na prácu svoj vlastný počítač aj svoj internet?

+

18. Môže/musí zamestnanec, ktorý je na PN učiť dištančne?

+

Hodnotenie

1. Ako máme rozumieť rozhodnutiu ministra školstva o hodnotení žiakov? Naozaj musíme hodnotiť k 31.3.2021?

+

2. Dotýka sa toto rozhodnutie o hodnotení aj ZUŠ, jazykových škôl?

+

3. Ako máme postupovať pri hodnotení individuálne vzdelávajúcich sa detí – tzv. domáce vzdelávanie?

+

T5/T9

1. Aký význam má v tomto šk. roku Testovanie 9? Prečo sa posunul jeho termín? Má zmysel, ak sa uskutoční až po prijímacích skúškach?

+

Maturity

1. Ako bude prebiehať maturitná skúška v strednej zdravotníckej škole?

+

2. Na ktoré študijné odbory sa vzťahuje výnimka z administratívneho vykonania časti absolventskej skúšky v bode 5.2 v rozhodnutí ministra školstva č. 2021/11901:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021?

+

3. Môže si žiak zmeniť jazykovú úroveň maturitného predmetu v cudzom jazyku, alebo skladbu maturitných predmetov?

+

4. Sme SOŠ. ANJ sa u nás učí na úrovni B1. Mám dvoch žiakov prihlásených na B2. Musia maturovať z B2 ústne alebo sa môžu odhlásiť z B2 a administratívne maturovať z B1? Tak to bolo minulý rok, ale teraz je v rozhodnutí toto: Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku.

+

5. Máme u nás na konzervatóriu pár študentov prihlásených na úroveň B2 z cudzieho jazyka. Administratívnu známku z úrovne B2 nie je možné na našom type škôl akceptovať?

+

6. Ako bude prebiehať opravná maturitná skúška pre žiaka z minulých školských rokov?

+

7. Ak žiak posledného ročníka stredných škôl alebo štvrtého ročníka päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch bude ohodnotený z nejakého predmetu známkou nedostatočný, môže robiť opravné skúšky v auguste? Čo v prípade, ak by sa chcel takýto žiak zúčastniť ústnej maturitnej skúšky v riadnom termíne?

+

8. Ak žiak posledného ročníka stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl bude ohodnotený z nejakého predmetu známkou nedostatočný, môže robiť opravné skúšky v auguste? Čo v prípade, ak by sa chcel takýto žiak zúčastniť záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky v riadnom termíne?

+

Očkovanie

1. Našej škole neprišiel mail s odkazom na registráciu. Ako sa môžeme zaregistrovať? Ktorí zamestnanci?

+

2. Náš zamestnanec nevie dokončiť registráciu na očkovanie. Čo máme robiť?

+

3. Čo bude platiť pre učiteľov, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať? Môže sa im vedenie vyhrážať, resp. dať im očkovanie príkazom?

+

4. V súvislosti s vyhlásením pána ministra, by sme sa chceli informovať, či na vakcíny majú nárok aj zamestnanci našej súkromnej materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl a šk. zariadení.

+

5. Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ohľadom očkovania. Sme pedagogickí zamestnanci základnej umeleckej školy, môžeme sa registrovať?

+

6. Dobrý deň, na očkovanie učiteľov si musí učiteľ priniesť originál potvrdenia riaditeľa školy alebo stačí podpísaný vytlačený scan?

+

7. V ŠIS máme potvrdenie o zamestnaní, kde nie je PZ z II. stupňa. Čo máme robiť?

+

8. Dobrý deň, dnes pokračuje prihlasovanie na očkovanie pre učiteľov, ktorí učia prezenčne. Ako to je so zamestnancami, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať? Nielen pedagogickí zamestnanci, ale aj nepedagogickí (upratovačky). Čo v takom prípade máme robiť?

+

9. Kde nájdem prílohu –potvrdenie o zamestnaní?

+

10. Dopočuli sme sa, že niektoré školy menia v ŠIS zaradenie učiteľov tak, aby boli očkovaní už v 1. skupine. Nie je to proti pravidlám?

+

11. Som učiteľka vo veku 59 rokov. Je možné, aby som sa zaregistrovala?

+

12. Som nepedagogický zamestnanec, budem mať možnosť očkovania?

+

Letné školy

1. Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti?

+

2. Pri vypĺňaní žiadosti sa vyskytli technické problémy, kam sa môžem obrátiť?

+

3. Akým spôsobom si overíme, že bola naša žiadosť zaevidovaná?

+

4. Je v rámci tohto rozvojového projektu možné využívať finančné prostriedky na kapitálové alebo bežné výdavky?

+

5. Je strava pre žiakov oprávneným výdavkom?

+

6. Akým spôsobom môžeme pokryť náklady na dopravu žiakov?

+

7. Akým spôsobom máme postupovať pri vyúčtovaní projektu?

+

8. Čo je projektový cyklus?

+

9. Ako sa správne počítajú jednotlivé cykly projektu?

+

10. Môže sa jeden žiak zúčastniť LŠ aj počas viacerých cyklov?

+

11. Môže sa LŠ zúčastniť aj žiak inej školy?

+

12. Ako sa zmestia 4 cykly do 3 týždňov, v ktorých prebieha LŠ?

+

13. Čo máme spraviť, ak prihlásení žiaci prestanú navštevovať letnú školu?

+

14. Je možné dodatočne do LŠ zapojiť žiakov, ktorí tam pôvodne neboli prihlásení?

+

15. Akým spôsobom máme dochádzku žiakov evidovať? Je potrebné vypĺňať počas projektu triedne knihy?

+

16. Musíme vyučovať podľa učebných osnov (ďalej len UO)? Je potrebné zistiť, kde v plnení UO sa žiaci nachádzajú?

+

17. Koľko hodín z dňa by malo byť venovaných vyučovaniu a vzdelávacím aktivitám?

+

18. Aký je rozdiel medzi vzdelávacími aktivitami a tými označenými ako „aktivity zamerané na rozvoj zručností”?

+

19. Aké spektrum učiva musí školy pokryť vo vzdelávacej zložke?

+

20. Je tento projekt výlučne určený len pre žiakov z rizikových skupín?

+

21. Je povinnosť organizovať LŠ s neziskovým sektorom a/alebo externou organizáciou?

+

22. Ako bude organizácia, s ktorou chceme spolupracovať, vedieť, čo má robiť?

+

23. Aké kritériá musia spĺňať zamestnanci zapojení do projektu? Musí sa ísť výlučne o kmeňových pedagogických zamestnancov školy?

+

24. Čo máme robiť, ak potrebujeme pomôcť s prípravou obsahu a organizáciou LŠ?

+