Učíme na diaľku

Úprava obsahu vzdelávania

Pandémia COVID-19 na dlhé obdobie zatvorila školy a dištančné vzdelávanie prinieslo menší počet kontaktných hodín vyučujúcich so svojimi žiakmi. Práve menší počet kontaktných hodín, ale aj mnoho detí bez prístupu k on-line vzdelávaniu spôsobili rozdiely v očakávanom a reálne osvojenom učive, čo prirodzene otvorilo tému redukcie obsahu vzdelávania.

Základné princípy pri úpravách obsahu vzdelávania

Uvedomujúc si rozdiely medzi školami a rôznorodosť potrebných úprav v obsahu vzdelávania, Štátny pedagogický ústav pripravil metodický materiál, ktorý by mal školám pomôcť pri úpravách obsahu vzdelávania podľa ich potrieb a podmienok. Základným východiskom pre úpravu obsahu vzdelávania je nielen poznanie a rešpektovanie aktuálneho stavu vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov, ale aj prekonanie vnímania fixného rozloženia učiva do ročníkov. Súčasná situácia nás smeruje k tomu, aby sme pre žiakov vytvorili na dosiahnutie cieľov dlhšie časové obdobie prekračujúce školské roky. Metodický materiál preto približuje stratégie, ako spoločne v rámci školy realizovať zmeny v obsahu vzdelávania na základe úprav v učebnom pláne školy, identifikovanie prienikov v učive v rámci vyučovacieho predmetu naprieč vzdelávacími stupňami, ale aj medzi vyučovacími predmetmi.

Záznamy z webinárov o úprave obsahu vzdelávania

V spolupráci zamestnankýň a zamestnancov ŠPÚ a vyučujúcich z praxe bola pripravená séria webinárov, kde nájdete tipy a triky, ako o redukcii obsahu vzdelávania pristúpiť v jednotlivých predmetoch alebo vzdelávacích oblastiach.

Ako postupovať pri úprave školského vzdelávacieho programu? (NOVÉ, 28. júna 2021)

Po nutnom prechode vzdelávania od marca 2020 z prezenčnej na dištančnú formu alebo ich súbežnú koexistenciu sa v mnohých ZŠ, gymnáziách i SOŠ prejavujú niektoré negatívne dopady vzdelávania na diaľku. Ide nielen o stav rozvíjania žiackych kompetencií, ale aj o stav napĺňania školského vzdelávacieho programu (ciele, zásady, učebné plány…).

Vo viacerých školách sa ukazuje potreba po opätovnej analýze plnenia obsahových a výkonových štandardov (učebných plánov, učebných osnov) v jednotlivých triedach a ročníkoch v novom školskom roku prehodnotiť a upraviť školský vzdelávací program, zosúladiť ho so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP).

Možnosti úprav školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sú rôznorodé, môžu sa uplatniť aj ich kombinácie. Ale ak úpravy majú byť efektívne, vždy musia vychádzať z dôslednej analýzy stavu.

Ak škola na základe analýzy neeviduje rozdiel medzi plánovaným objemom vedomostí a zručností žiakov (učebné osnovy) a skutočným stavom vo vedomostiach, ponechá pôvodný učebný plán. Zdroj: Štátna školská inšpekcia

Najčastejšie sa vyskytujúce situácie a z nich vyplývajúce potrebné úpravy nájdete v materiáli Štátnej školskej inšpekcie.