Učíme na diaľku

Úprava obsahu vzdelávania

Aktualizované k 08.05.2021

Pandémia COVID-19 na dlhé obdobie zatvorila školy a dištančné vzdelávanie prinieslo menší počet kontaktných hodín vyučujúcich so svojimi žiakmi. Práve menší počet kontaktných hodín, ale aj mnoho detí bez prístupu k on-line vzdelávaniu spôsobili rozdiely v očakávanom a reálne osvojenom učive, čo prirodzene otvorilo tému redukcie obsahu vzdelávania.

Základné princípy pri úpravách obsahu vzdelávania

Uvedomujúc si rozdiely medzi školami a rôznorodosť potrebných úprav v obsahu vzdelávania, Štátny pedagogický ústav pripravil metodický materiál, ktorý by mal školám pomôcť pri úpravách obsahu vzdelávania podľa ich potrieb a podmienok. Základným východiskom pre úpravu obsahu vzdelávania je nielen poznanie a rešpektovanie aktuálneho stavu vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov, ale aj prekonanie vnímania fixného rozloženia učiva do ročníkov. Súčasná situácia nás smeruje k tomu, aby sme pre žiakov vytvorili na dosiahnutie cieľov dlhšie časové obdobie prekračujúce školské roky. Metodický materiál preto približuje stratégie, ako spoločne v rámci školy realizovať zmeny v obsahu vzdelávania na základe úprav v učebnom pláne školy, identifikovanie prienikov v učive v rámci vyučovacieho predmetu naprieč vzdelávacími stupňami, ale aj medzi vyučovacími predmetmi.

Záznamy z webinárov o úprave obsahu vzdelávania

V spolupráci zamestnankýň a zamestnancov ŠPÚ a vyučujúcich z praxe bola pripravená séria webinárov, kde nájdete tipy a triky, ako o redukcii obsahu vzdelávania pristúpiť v jednotlivých predmetoch alebo vzdelávacích oblastiach.