Učíme na diaľku

Webináre

Otázky a odpovede: COVID-19 22.9.2021, 15:00, ŠPÚ, MŠVVaŠ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
krízový manažment
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
rodičia
vychovávatelia

Epidemiológovia sa zhodujú, že na situáciu v školách, a teda aj na prezenčnú výučbu, má najzásadnejší vplyv miera zaočkovanosti. Ministerstvo školstva preto ešte počas letných prázdnin spustilo kampaň Za otvorené školy. Cieľom je povzbudiť ľudí k zváženiu očkovania v záujme čo najviac minimalizovať zatváranie škôl. Uvedomujeme si neľahkú situáciu, v ktorej sa pri komunikácii s rodičmi ale i medzi kolegami môžu mnohí učitelia a učiteľky môžu ocitnúť. V Štátnom pedagogickom ústave (resp. V tíme Učíme na diaľku) sme sa preto rozhodli pripraviť pre všetkých záujemcov webinár s pani doktorkou Prokopovou - hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast. Webinár sa netýka otázok ku organizačnej štruktúre, ani usmerneniam a odporúčaniam pre školy.

Aktuálne otázky zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku 23.9.2021, 17:00, ŠPÚ, MŠVVaŠ

podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
rodičia
vychovávatelia

Počas webinára budú zodpovedané aktuálne otázky súvisiace so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku. Kľúčovými bodmi webinára sú možnosti úprav obsahu vzdelávania, možnosti dištančného, prezenčného a hybridného vzdelávania, možnosťami zabezpečenia dištančného vzdelávania pre žiakov bez prístupu k online vzdelávaniu a podpora školám v oblasti personálneho zabezpečenia vyučovania.

Na kávičke s eTwinningom - ako začať dobrý projekt? 23.9.2021, Žilinská univerzita - NSO eTwinning

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci

eTwinning sa stal populárnym vďaka tomu, že poskytuje možnosť realizovať hodiny iným, atraktívnejším spôsobom. Začať projekt však môže byť niekedy náročnejšie než jeho realizácia. Na tomto webinári si ukážeme možnosti počiatočných aktivít, ktoré žiakov a ich partnerov "naštartujú" a pomôžu naplniť myšlienky vášho projektu a ideu eTwinning spolupráce.

Program doučovania mimovládnymi organizáciami 28.9.2021, 13:30, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
mimovládne organizácie

Hlavným cieľom programov doučovania je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných a stredných školách prostredníctvom vyrovnania vzniknutých rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov a zabezpečenia podpory tým žiakom, ktorí mali obmedzené možnosti zapájať sa do dištančného vzdelávania. Pripravili sme výzvu, vďaka ktorej sa do podpory školám s doučovaním môžu prihlásiť aj mimovládne organizácie, ktorých úlohou bude nábor, selekcia a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora doučujúcich a tiež tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre doučujúcich, ako aj pre zapojené školy.