Učíme na diaľku

Webináre

Ranné kruhy vo vyučovaní 8.7.2021, Inklucentrum

základná škola (1. stupeň)
základná škola (2. stupeň)
podpora detí s rozmanitými potrebami
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia
pedagogickí a odborní zamestnanci

Vhodný po návrate detí po pandémii. Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? Má to vôbec nejaký zmysel? Čo na to hovorí neuropsychológia? Má to aj svoje limity? Budete počuť dvoch učiteľov, ktorí takto fungovali 5 rokov každý deň so žiakmi II. stupňa. Uvidíte krátke ukážky, dozviete sa o princípoch a zmysle ranných desaťminútoviek ako o kľúčovom prvku inkluzívnej podpory všetkých detí. Webinár je akreditovaný. Možnosť získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Čo si myslia mladí? 8.7.2021, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

stredná škola
podpora detí s rozmanitými potrebami
podporné nástroje online výučby
krízový manažment
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
rodičia
vychovávatelia

V období december – marec 2021 Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) realizovalo pre organizáciu IUVENTU kvantitatívny dotazníkový výskum zameraný na rôzne aspekty života mladých ľudí v súčasnej spoločnosti. Výskum bol zameraný na lepšie poznanie súčasnej situácie a názorov mladých ľudí. Analyzujeme, nakoľko považujú mladí ľudia súčasný vzdelávací systém za kvalitný a ktoré jeho aspekty (ne)pripravujú mladých na život v budúcnosti. Vo výskume sme sledovali aj tému sociálneho vylúčenia, teda to, nakoľko sa mladí cítia byť zapojení do svojich rovesníckych skupín a nakoľko túto tému reflektujú vo svojich životoch.

KOMPAS - príručky pre výchovu mládeže k ľudským právam 12.7.2021, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia
pedagogickí asistenti
odborní zamestnanci
riaditelia
vychovávatelia

Srdečne vás pozývame na webinár zameraný na predstavenie KOMPASU - príručky pre výchovu mládeže k ľudským právam. Aktivity v KOMPASE zohľadňujú pohľad dospievajúcich a mladých dospelých a je možné realizovať v neformálnom aj vo formálnom prostredí. Dozviete sa čo je to výchova a vzdelávanie k ľudským právam, ako čo najlepšie využiť KOMPAS a aké námety, tipy a aktivity môžeme používať pri výchove a vzdelávaní k ľudským právam. Každý účastník získa tlačenú publikáciu.