Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Anglický jazyk
Matematika
Biológia
Chémia
Fyzika
Rómsky jazyk
Rusínsky jazyk
Maďarský jazyk

Planéta vedomostí

Multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnice
Stredná škola
Slovenský
Občianska náuka
Matematika
Prierezové témy

Ekonómia na doma

Učebné materiály z učebnice Ekonómia v 31 hodinách, testy pre zaregistrovaných užívateľov.

Cvičenia
Základná škola
Slovenský
Matematika
Slovenský jazyk

Veselá reklama

Dva pracovné zošity obsahujú množstvo podnetných úloh pre žiakov, vhodných na zadávanie aj počas dištančného vzdelávania. Obsah pracovných zošitov nadväzuje na inovovaný Štátny vzdelávací program pre vyššie stredné vzdelávanie (vzdelávacie štandardy predmetu občianska náuka).

Vzdelávacie materiály
Stredná škola
Slovenský
Občianska náuka

Občianska náuka pre stredné školy - Zošit pre študenta (I. a II. časť)

Dva pracovné zošity obsahujú množstvo podnetných úloh pre žiakov, vhodných na zadávanie aj počas dištančného vzdelávania. Obsah pracovných zošitov nadväzuje na inovovaný Štátny vzdelávací program pre vyššie stredné vzdelávanie (vzdelávacie štandardy predmetu občianska náuka).

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Slovenský
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Matematika
Biológia
Chémia
Fyzika
Anglický jazyk
Etická výchova
Dopravná výchova
Prierezové témy

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu Viki

Komplexná vzdelávacia platforma, ktorá sprístupňuje digitálny edukačný obsah Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a poskytuje používateľom, učiteľom a žiakom funkcionalitu pre elektronické vzdelávanie.
Metodická príručka k používaniu centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu viki.iedu.sk

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika

IT Akadémia

Metodiky a pracovné listy.

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Slovenský
Chémia
Fyzika
Biológia

Hravo zdravo

Tvorivé, umelecké a pohybové aktivity a vedecké pokusy (ekológické, hudobné, z chémie, fyziky, prírodovedy a biológie), ktoré hravou formou vedú deti ku zdraviu a približujú im dôležitosť zdravej stravy, pohybu, psychického zdravia, ako aj ochrany životného prostredia (1 - 15 rokov).

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Biológia
Chémia
Fyzika

Učím sa doma

Interaktívne aktivity pre druhý stupeň ZŠ (plánuje sa rozšírenie pre všetky deti, mládež aj seniorov). Obsah je zatiaľ zameraný na prírodné vedy, plánuje sa rozšírenie na humanité vedy, zdravý životný štýl, mäkké zručnosti, materinský jazyk a cudzie jazyky.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Český
Fyzika
Biológia
Chémia

Věda není žádná věda

Metodické návody a pracovné listy spracované na báze bádateľsky orientovanej výučby prírodných vied.

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Český

Metodický portál RVP

Metodický portál, ktorý obsahuje digitálne učebné materiály.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Český
Matematika
Chémia
Fyzika

Isibalo

Učebné texty, videá, testy a príklady.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Český
Matematika
Chémia
Fyzika
Biológia

Nabla

Učebné texty a riešené príklady.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Český
Anglický jazyk

English Time

Výučbové videá, jazykové aktivity, interaktívne hry a pracovné listy, zábavné videá, metodický úvod pre učiteľov.

Vzdelávacie materiály
Stredná škola
Český
Dejepis

Dějepis v 21.století

Audiovizuálne materiály a pramene, obsahovo zamerané na dejiny 20. storočia (napr. HistoryLab), výučbové aplikácie pre učiteľov (napr. HistoryLab umožňuje jednoducho zdieľať výsledky práce žiakov, poskytovať spätnú väzbu žiakom); metodické listy s aktivitami pre žiakov a pracovnými listami vhodnými pre dištančnú výučbu.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Český
Fyzika
Matematika
Biológia
Chémia
Geografia

Badatelé.cz

Návody na bádateľské učenie doma.

Video
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova

Dejepis Inak

Videá so spoločenskovedným zameraním (videokomentáre s prierezovým zemaraním)

Video
Základná škola
Slovenský
Matematika

Easy Math :)

Vysvetľujúce videá.

Video
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Fyzika

Slavomír Tuleja

Vysvetľujúce videá.

Video
Stredná škola
Slovenský
Dejepis
Občianska náuka
Prierezové témy

Zmúdri

Vysvetľujúce videá (rôzne dejepisné, spoločenskovedné, ekonomické, mediálne a akutálne tematiky)

Video
Základná škola
Stredná škola
Český
Dejepis
Technika
Výtvarná výchova
Biológia
Prierezové témy

DIV

populárnonáučné videá, ktoré pokrývajú rôzne oblasti poznania

Video
Základná škola
Stredná škola
Český
Anglický
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Informatika

Khanova škola

Vzdelávací portál pre deti a dospelých, ktorý obsahuje výučbové videá.

Učebnice
Základná škola
Slovenský
Matematika
Informatika
Biológia
Geografia

AITEC

Učebnice a pracovné zošity.

Učebnice
Stredná škola
Slovenský
Biológia

Biopedia

Učebné texty a testy.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Anglický
Anglický jazyk

Digitálne komponenty k učebnicovým súborom vydavateľstva Macmillan Education

V čase zatvorenia škôl kvôli pandémii koronavírusu sa výučba na diaľku stala pre tisíce učiteľov po celom svete prioritou a výzvou. Pre tých, ktorí používajú na vyučovaní didaktické prostriedky vydavateľstva Macmillan sú zdarma sprístupnené digitálne komponenty jednotlivých učebnicových súborov.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Anglický
Anglický jazyk

Oxford Teachers' Club

Podporný materiál nielen pre tých, ktorí na hodinách používajú didaktické prostriedky tohto vydavateľstva. Po zaregistrovaní je prístup k rôznym materiálom, aktivitám, prípravám na hodinu, testom, videám ale aj webinárom.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Anglický
Anglický jazyk

Pearson English Portal

Ak používate didaktické prostriedky tohto vydavateľstva, Pearson English Portal je nástroj na vyučovanie jazyka, ktorý umožňuje využívať online i offline vzdelávacie materiály a prepája ich do jedného prístupového bodu; po zadaní prístupového kódu, ktorý je v učebniciach, poskytuje komplexný a ľahko použiteľný nástroj na manažment výučby.

Učebnice
Základná škola
Slovenský
Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - METODICKÉ PODNETY A UČEBNICE (VYUŽITEĽNÉ PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ)

Podporné edukačné materiály k dištančnému vzdelávaniu pre učiteľov a učiteľky výtvarnej výchovy (ZŠ).

Portfólio
Stredná škola
Anglický
Francúzsky
Nemecký
Slovenský
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk

Európske jazykové portfólio 16+

Európske jazykové portfólio 16+ (EJP 16+) je v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (úrovne A1 – C2) a podporuje implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet cudzí jazyk. EJP 16+ predstavuje celkový rámec plurilingválnych a interkultúrnych kompetencií učiaceho sa, pričom zároveň napomáha pri stanovovaní vzdelávacích cieľov, rozvíja schopnosť učiť sa učiť, sebahodnotenie a autonómiu učiaceho sa. EJP 16+ sa môže používať v rôznych jazykoch, aj keď v samotnom modeli nie sú uvedené. Európske jazykové portfólio sa skladá z troch častí: Jazykový pas, Jazykový životopis, Zbierka prác a dokladov. Príručky pre oblasť hodnotenia v prepojení na Európske jazykové portfólio a rôzne iné podporné materiály pre učiteľov sú dostupné na: https://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/europske-jazykove-portfolio/

Základná škola
Slovenský
Anglický jazyk

Príručka jazykových výziev

Štátny pedagogický ústav pripravil pre učiacich sa rôznych jazykov slovenskú verziu Príručky jazykových výziev, ktorej autorom je Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML). 51 výziev obsiahnutých v tejto príručke povzbudzuje žiakov k tomu, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie si jazyka alebo sa naučili viac o jazyku mimo kontextu triedy. Bližšie informácie a rôzne jazykové verzie materiálu sú dostupné i na webovom sídle ECML: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Etická výchova

Metodické listy s aktivitami pre žiakov-Etická výchova

Metodické listy na vybraté témy, ktoré vznikli z iniciatívy členov Klubu učiteľov etickej výchovy pri PK ETV v ŠPÚ a boli realizované na seminároch s workshopmi pre učiteľov a učiteľky etickej výchovy v krajských mestách v rámci SR.

Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy

Globálne vzdelávanie

Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy

Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní

Aktivizujúce metódy a príklady aktivít

Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy

Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

Globalizácia, ĽP, radikalizmus, extrémizmus

Metodické ukážky
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Etická výchova

Hodnotová výchova

Hodnotová výchova v školách-Dohovor o právach dieťaťa

Metodické ukážky
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Etická výchova

Etika a korupcia v šk. prostredí

Protikorupčná výchova v predmete etická výchova

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Anglický
Všetky predmety

Learning Resource Exchange

Projekt Learning Resource Exchange (LRE) Európskej školskej siete (EUN) umožňuje učiteľom vyhľadávať vzdelávací obsah z rôznych krajín a od rôznych poskytovateľov - lreforschools.eun.org/web/guest/content-providers. Vyhľadávať zdroje na platforme môžete úplne bez obmedzení, je možnosť filtrovať zdroje podľa predmetu a jazyka v ktorom sú uverejnené, rovnako aj podľa veku žiakov. Ako jazyk stránky si môžete vybrať aj češtinu. Väčšina materiálu je v anglickom jazyku. Niektoré činnosti, ako je napríklad hodnotenie uverejných materiálov, majú k dispozícii iba registrovaní členovia, pričom registrácia je úplne zadarmo. Ak si chcete vytvoriť používateľský účet, riaďte sa, prosím, týmito inštrukciami: https://www.minedu.sk/data/files/9601_instrukcie_na_registraciu_na_lre.docx

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky
Všetky predmety

Éduthèque

Portál poskytuje zdarma veľké množstvo otvorených vzdelávacích zdrojov pre verejné kultúrne a vedecké inštitúcie, školy, teda aj pre učiteľov pre všetky rôzne vzdelávacie predmety. Nájdete tu teda multidisciplinárne vzdelávacie zdroje, a to najmä z oblasti umenia, kultúry, medií, občianstva a mnoho ďalšieho. Prihlásenie do tohto francúzskeho portálu je bezplatné, ale pred použitím zdrojov tohto portálu si nezabudnite prečítať stručné všeobecné podmienky používania portálu - www.edutheque.fr/connaitre/conditions-generales-dutilisation.html. TIP! Spustite link cez prehliadač Google Chrom a využite možnosť prekladu textu!

Aplikácie
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Všetky predmety

Digiškola

"Projekt Digiškola poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) pre materské, základné a stredné školy.
Informačný systém (IS) projektu obsahuje: - všetky inovované ŠVP – školám sa tak zjednodušuje vyhľadanie a spracovanie nových ŠkVP
- nástroj automatickej kontroly vytvorených ŠkVP - systém skontroluje súlad ŠkVP voči ŠVP
Program je bezplatný a škola si nemusí inštalovať a ani kupovať žiadny program, pretože funguje prostredníctvom webového sídla."

Metodické ukážky
Materská škola
Slovenský
Výtvarná výchova
Slovenský jazyk

Eurorozprávky

Súbor metodických listov s 28 rozprávkovými námetmi z európskeho výtvarného projektu

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Nemecký
Anglický
Nemecký jazyk

Goethe Institut

Materiály sú naozaj rôznorodé (online cvičenia, pracovné listy, testy, audio- a videonahrávky s úlohami, youtube kanál s nemeckými videami, podcasty, ukážky nemeckej literatúry, vlastný časopis prinášajúci články o rôznych témach z celého sveta, linky na nemecké časopisy, vysielania alebo literatúru, atď.) kvalitné, zaujímavé, na aktuálne témy, stránka má aj materiály pre CLIL vyučovanie.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Nemecký
Nemecký jazyk

Schubert Verlag

Pracovné listy a online cvičenia (väčšinou kvízy, doplňovačky, multiple choices) na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby (aj formou "mind maps") a čítania s porozumením. Vhodné ako doplnkový materiál na vyučovanie nemeckého jazyka.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Nemecký
Nemecký jazyk

Mein Deutschbuch

Materiály vysvetľujúce nemeckú gramatiku, cvičenia na gramatiku, počúvanie s porozumením, videá aj s cvičeniami. Stránka obsahuje aj testy pre jednotlivé kominukačné úrovne a užitočné linky na nemecké vysielanie, slovníky, blogy, audiomateriály atď.

Video
Stredná škola
Český
Biológia
Fyzika
Chémia
Dejepis

NEZkreslená věda

Animované vysvetľujúce videá.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Nemecký jazyk

Vieme po nemecky

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Cvičenia na nácvik gramatiky, slovíčok, syntaxe a sémantiky, aj na počúvanie s porozumením a vypracovávanie úloh k vypočutému textu. Cvičebnica obsahuje široké spektrum úloh, väčšina z nich však nie je činnostne zameraná. Výhodou sú rôzne hry pre 1 a viac hráčov, v ktorých žiaci používajú naučené, môžu vytvárať tímy a súťažiť. Cvičenia sú pre zdarma, no ak chce škola využívať možnosti ako vytvoriť si vlastnú online triedu, zadávať oznamy na triednu nástenku a domáce úlohy, je služba už spoplatnená.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Informatika

Vieme programovať

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Slovenský jazyk

Gramar.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Slovenský
Matematika

Matika.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Prierezové témy

Zlatka.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Slovenský
Geografia

Geograf.in

Interaktívne úlohy a hry a metodické tipy pre učiteľov na prácu s celou triedou.

Interaktívne cvičenia
Stredná škola
Slovenský
Slovenský jazyk

Interaktívne cvičenia zo SJ

Interaktívne cvičenia.

Interaktívne cvičenia
Stredná škola
Český
Matematika
Fyzika
Chémia

Príklady

Riešené príklady.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Český
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Anglický jazyk

Školákov

Interaktívne cvičenia.

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Český
Všetky predmety

Škola s nadhledem

Interaktívne cvičenia.

Aplikácie
Základná škola
Slovenský
Český
Anglický
Matematika
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Prírodoveda
Biológia

Mozgožrút

Aplikácia na smartfóny a tablety určená pre žiakov na precvičovanie učiva zábavnou formou, umožňuje súťažiť s inými žiakmi.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Český
Anglický
Všetky predmety

Vĺčatá

Stránka, ktorá obsahuje dostupné študijné materiály, vzdelávacie videá, ale aj jednoduchú navigáciu na články, odporúčania a recenzie hier, ktoré sa týkajú daného predmetu.

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Český
Všetky predmety

Zavretá škola

Stránka, ktorá obsahuje nápady, pracovné listy a cvičenia, informácie, videá a linky pre žiakov, rodičov a učiteľov. Niektoré sú vhodné aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a/alebo so zdravotným postihnutím.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Český
Informatika

Informatické myšlení

Portál pre žiakov a rodičov, ktorý obsahuje online kurzy, učebné materiály, metodiku, pracovné listy, cvičenia, hry

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Matematika
Geografia
Biológia
Dejepis
Hudobná výchova
Občianska náuka
Výtvarná výchova
Prierezové témy

Globálne vzdelávanie

Vzdelávacie materiály o globálnom vyučovaní v rôznych predmetoch pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Občianska náuka
Prierezové témy

ČSOB - vzdelávanie

Projekt je primárne určený ako pomôcka a inšpirácia pre učiteľov Občianskej náuky 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Dejepis

SNP učebňa

Online lekcie - rôzne metodické materiály s aktivitami a videami (4 nosné tematiky: Príbeh o Števkovi - dejiny každodennosti počas SNP; Slovenské národné povstanie; holokaust; slovenská spoločnosť v kontexte 2. svetovej vojny)

Interaktívne cvičenia
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Všetky predmety

Kvízy

Vedomostné kvízy, testy a online vzdelávanie - videá

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Všetky predmety

Krátke metodické inšpirácie

Krátke metodické inšpirácie

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Slovenský
Matematika
Fyzika
Geografia

Testokazi

Riešené príklady, testy, hry, videá

Video
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Fyzika

Rande s fyzikou

Vysvetľujúce videá.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Fyzika

Fyzika v škole

Simulácie a animované fenomény fyziky

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Slovenský
Informatika

Online učebnica informatiky

Digitálne učebnice a metodiky, kurzy pre učiteľov

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Slovenský
Matematika

Delmat

Portál pre učiteľov, žiakov a rodičov s interaktívnymi matematickými materiálmi (hrami)

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Matematika

Pohodová matematika

Úlohy.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Informatika

Pohodová informatika

Úlohy.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Slovenský
Výtvarná výchova

Web umenia

Online galéria (výtvarné umenie).

Prednášky
Základná škola
Slovenský
Biológia
Občianska náuka
Dejepis
Chémia
Matematika

DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO

Set 44 online prednášok pre všetky ročníky ZŠ.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Geografia
Slovenský

Naša geografia

Metodický portál, ktorý obsahuje vzdelávacie materiály a metodiky pre učiteľov (prezentácie, videá, kvízy, pracovné listy).

Učebnice
Základná škola
Prierezové témy
Slovenský

Zelené budovy

"E-kniha je určená pre učiteľov základných škôl ako učebná pomôcka pre predmet Environmentálna výchova"

Video
Základná škola
Stredná škola
Český

Slavné dny

Videá s popismi udalostí a metodikami.

Video
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Výtvarná výchova
Slovenský

Slovakiana

Náučné videá a 3D animácie

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Chémia
Slovenský

MLADÝ CHEMIK

"Chemické experimenty, projekty, bádateľské a tvorivé aktivity pre chemické krúžky aj domáce vyučovanie. Metodické materiály k vybraným učivám z chémie pre ZŠ. "

Video
Základná škola
Stredná škola
Chémia
Fyzika
Geografia
Biológia
Dejepis
Slovenský jazyk
Slovenský

SAV vzdeláva žiakov

Prednášky a videá popredných expertov Slovenskej akadémie vied na témy žiakov druhého stupňa. Pútavo, vedecky a do hĺbky:)

Video
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Slovenský

Videoportál TV JOJ - Neumlčaní

Krátke videá do 20 min. Zameranie: ústna história (oral history), príbehy ľudí, ktorí prežili prenasledovanie a väznenie počas obdobia totality fašistickej aj komunistickej.K

Video
Interaktívne cvičenie
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Český

Historylab

Webová aplikácia zameraná na prácu s historickými prameňmi v dejepise. Zameriava sa na 20. storočie. Ponúka učiteľom a žiakom bezpečné prostredie, v ktorom môžu tvorivo pracovať a nebáť sa chyby. S pomocou radu interaktívnych nástrojov analyzujú žiaci v historickej laboratóriu krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Vďaka tomu si hravou formou osvojujú zručnosti, ktoré podporujú kritické myslenie a rozvíjajú historickú gramotnosť. HistoryLab je dôkladne overovaný v praxi na školách. Užívateľské výsledky aplikácie potvrdzujú, že tvorivá práca s prameňmi žiakmi baví, podnecuje otázky a otvára diskusiu o histórii v triede.

Hry
Základná škola
Dejepis
Občianska náuka
Český

Akcia sloboda (edukačná hra)

Zábavná a poučná internetová edukačná hra – Akcia sloboda (vývoj udalostí v spoločnosti a politike počas revolučného roku 1989). Odporúčame, aby sa hru zahrala celá rodina a aby si žiaci získané vedomosti porovnali so spomienkami rodičov. Tí môžu byť teoreticky potrební aj pri preklade niektorých úloh.

Video
Metodické ukážky
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Český

My sme to nevzdali

Vzdelávací portál My sme to nevzdali je určený predovšetkým pedagogickej verejnosti so záujmom o výučbu moderných dejín. Nachádzajú sa tu autentické nahrávky pamätníkov, fotografie, komixovo spracované príbehy, krátke animované filmy, rozhlasové dokumenty a pracovné a metodické listy.

Metodické ukážky
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Český

Príbeh rozhlasu

Autentické historické audionahrávky z rozhlasu od počiatkov vysielania v Československu; mnohé súvisia s kľúčovými dejinnými udalosťami.

Vzdelávacie materiály
Pracovné listy
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský

Sen verzus skutočnosť

Webstránka rozširuje výstavu "Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945" o historické súvislosti a ilustruje ich obrazovým materiálom, zvukovými a audiovizuálnymi záznamami (prepojenie s múzejnou pedagogikou). Nejde o konšpiračný web, aj keď tak môže po grafickej stránke vyzerať. Ide o veľmi kvalitný portál zameraný na pravdivé informácie o prvom slovenskom štáte – Slovenská republika (1939 – 1945). Sú využité aj autentické dokumenty k téme vyvražďovania Židov. Informácie sú uvádzané v súvislostiach a sprostredkovávajú reálny obraz o vtedajšom politickom režime a živote ľudí v ňom.

Aplikácie
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Slovenský

Holokaust na Slovensku

Metodická príručka, resp. súbor didaktických a metodických materiálov k aplikácii Pracovný tábor v Seredi, predstavuje komplexný a obšírny náhľad na vybranú problematiku. Okrem faktografickej časti pozostáva z aktivít, ktoré sú zamerané predovšetkým na analýzu dobových prameňov, čim sa podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, konkrétne čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Kvôli hĺbkovému zameraniu je vhodná ako doplnkový materiál pre 9. ročník ZŠ, ako aj pre maturantov z dejepisu. Širšie využitie teda môže mať pre stredné školy, najmä gymnáziá. Môže poslúžiť ako významný zdroj pri práci s prameňmi a ako doplnkový zdroj pri výučbe o prenasledovaní židovskej komunity v spojitosti s reáliami seredského pracovného tábora.

Metodické ukážky
Stredná škola
Občianska náuka
Dejepis
Geografia
Slovenský

Tematika EÚ vo vzdelávaní

Odkaz obsahuje množstvo podnetných informačných zdrojov (infografika a prezentácie), ako aj prepojenia na materiály obsahujúce kreatívne metodické námety a aktivity pre žiakov, týkajúce sa tematiky EÚ (aktívne lekcie a aktívna výučba o EÚ). Väčšina materiálov je vhodná skôr pre stredné školy. Ich využitie je však všestranné a neviaže sa výlučne iba na predmet občianska náuka.

Metodické ukážky
Základná škola
Stredná škola
Občianska náuka
Etická výchova
Prierezové témy
Slovenský

Metodická príručka na OBN, ETV pre ZŠ a SŠ

Praktické aktivity pre žiakov k témam občianstvo, kritické myslenie, mediálna gramotnosť a ohľaduplnosť.

Pracovné listy
Základná škola
Náboženská výchova
Slovenský

Pracovné zošity z náboženstva nadoma

Vybrané kapitoly z pracovných zošitov z náboženstva, vhodné na dištančnú výučbu.

Video
Základná škola
Stredná škola
Vlastiveda
Dejepis
Občianska náuka
Slovenský

HiSTORY

Program RTVS, ktorý prostredníctvom krátkych, výstižných a pútavých animácií ponúka množstvo informácií z dejín Slovenska aj zo sveta. Naučiť sa niečo o dejinách nikdy nebolo jednoduchšie a zábavnejšie.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Etická výchova
Občianska náuka
Prierezové témy

Otvorená hra

Články a metodické inšpirácie o komunikácii všeobecne, o komunikácii citov, empatii, asertivite, spolupráci, riešení konfliktov a i.

Pracovné listy
Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky

Enseigner avec TV5MONDE

Platforma ponúka učiteľom metodické listy k videám, aby ich mohli zaraďovať do vyučovacieho procesu. Všetky materiály pre učiteľov ale i pre žiakov sú on-line dostupné.

Vzdelávací materiál
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky

Bibliothèque numérique TV5MONDE

Platforma ponúka viac ako 500 diel klasickej beletrie vo francúzskom jazyku.

Vzdelávací materiál
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický

BBC Bitesize

BBC Bitesize je bezplatná online podporná vzdelávacia platforma poskytujúca materiály pre rôzne vekové kategórie. Bola vytvorená na podporu vzdelávania v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, a tak obsahuje materiál pre vyučovanie aj iných predmetov ako anglického jazyka, ktorý je pri správnom výbere a posúdení učiteľa možné využiť ako vzdelávací obsah v CLIL alebo pri bilingválnom štúdiu. Vzdelávací obsah platformy okrem iného zahŕňa videá, aktivity, kvízy a hry. Od apríla 2020 je sprístupnená podstránka Bitesize Daily (Daily lessons), ktorá denne prinášať nové lekcie pre deti i žiakov pre predmety ako anglický jazyk, matematika, chémia a pod. Program využiteľný aj pre CLIL.

Vzdelávací materiál
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický

Teaching English

Platforma TeachingEnglish bezplatne ponúka stovky vysoko kvalitných zdrojov pre učiteľov anglického jazyka. Okrem materiálov na vyučovanie pre rôzne vekové skupiny i jazykové úrovne, sú na stránke prístupné aj prípravy na vyučovacie hodiny, články, videá, publikácie a online kurzy (webináre) pre profesionálny rozvoj učiteľov.

Učebnice
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický

Project Gutenberg

Project Gutenberg je knižnica s viac ako 60 000 bezplatných elektronických kníh (časť z nich aj audio). Ponuka diel je rôznorodá, mnohé knihy sú dostupné aj v iných jazykoch.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Prírodoveda
Biológia
Geografia
Chémia
Fyzika
Etická výchova
Dejepis
Matematika
Slovenský

Daphne

Metodické materiály, príručky pre pedagógov, resp. publikácie a pracovné listy pre žiakov ekologicky a environmentálne zamerané s prierezovým naviazaním na rôzne predmety

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický

Learning English (Cambridge Assessment English)

Aktivity vhodné pre individuálne rozvíjanie komunikačných spôsobilostí detí i dospelých – aktivity sú rozdelené do troch skupín podľa jazykovej úrovne: A1–A2, B1–B2 a C1–C2.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky

Todo ELE

Platforma určená učiteľom španielčiny ako cudzieho jazyka, v ktorej môžu nájsť informácie, didaktický materiál a rôzne zdroje potrebné na výučbu španielskeho jazyka. Aktivity sú určené na rozvíjanie všetkých jazykových činností a stratégií a pri väčšine z nich je uvedená jazyková úroveň.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky

Aprender español

Aktivity na počúvanie (audio a video), čítanie, precvičovanie gramatiky a lexiky. Mnohé cvičenia sú interaktívne a žiak si vie hneď po ich vypracovaní online skontrolovať, či ich urobil správne.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky

Practica español

Didaktický materiál zameraný na precvičovanie rôznych jazykových činností. Obsahuje audio a video nahrávky, texty, cvičenia zamerané na slovnú zásobu, gramatiku. Aktivity sú rozdelené podľa jazykových úrovní na základe SERR.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Anglický

One Stop English

Onestopenglish je platforma s množstvom materiálu pre všetky vekové kategórie. V čase pandémie sú všetky materiály sprístupnené bezplatne pre všetkých do júna 2020. Na stránke nájdete množstvo didaktických materiálov, napríklad pre kľúčové oblasti jazykového vzdelávania, aktivity v podobe pracovných listov na rozvoj čitateľskej gramotnosti či kritického myslenia, vrátane prípravy na testovanie. Nájdete tu aj CLIL sekciu obsahujúcu stovky zdrojov pre výučbu založenú na obsahu nejazykových predmetov.

Pracovné listy
Základná škola
Biológia
Slovenský

Biológia

Metodické a pracovné listy Štátneho pedagogického ústavu.

Aplikácie
Materská škola
Základná škola
Hudobná výchova
Slovenský

Hudba hrou – piesne pre deti a celú rodinu

Multimediálny didaktický hudobný program - piesne pre školskú hudobnú edukáciu, záujmové hudobné aktivity detí aj rodinnú výchovu detí predškolského a mladšieho školského veku. Výber detských ľudových piesní východoslovenského regiónu, detských umelých piesní a detských autorských piesní

Pracovné listy
Materská škola
Slovenský

Pracovné listy na tému Zvieratká

Pracovné listy zamerané na rozvíjanie vizuálnej percepcie, logického myslenia, na počítanie do 10 a grafomotoriku detí predškolského veku

Pracovné listy
Materská škola
Slovenský

Pracovné zošity - E-book

Pracovné zošity zamerané na rôzne témy (jar, zima, rodina, Vianoce, vesmír, zvieratá), na rozvíjanie grafomotoriky, počítania do 10, tvarov, farieb, prírodovedného poznania, predčitateľskej gramotnosti

Hry
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky

Jouer avec TV5MONDE

Platforma ponúka hry, kvízy a eletronické diktáty vo francúzskom jazyku

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky

RFI -Savoirs

Platforma ponúka ulohy na rozvijanie lexiklanej, gramatickej a iných kompetencií vo francúzskom jazyku na zaklade relacií z RFI. Aktivity sú hlavne zamerané na rozvoj jazykovej činnosti počuvanie s porozumením

Vzdelávacie materiály
Materská škola
Slovenský

Doktoroviny

Materiál pozostáva zo série video nahrávok a novín pre deti, je spracovaný lekármi, poskytuje informácie o koronavíruse formou prijateľnou pre deti (komiks, piktogramy) - učiteľom a rodičom môže pomôcť ako hovoriť s deťmi o koronavíruse, deťom pomôcť porozumieť, čo je koronavírus, ako sa chrániť a podobne.

Video
Metodické ukážky
Základná škola
Stredná škola
Dejepis
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský

Ústav pamäti národa

Hlavná stránka obsahuje prepojenia na samostatné sekcie zamerané na témy: nežná revolúcia, okupácia ČSR vojskami Varšavskej zmluvy, sviečková manifestácia, februárový komunistický prevrat v Československu v roku 1948, barbarská noc. Samostatnú sekciu má aj projekt Svedkovia z odbobia neslobody (oral history).

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky

Centro Virtual Cervantes 

Didaktický materiál, jazykové cvičenia a hry, literárne texty zoradené do rôznych jazykových úrovní, modely úloh z testov DELE. Zamerané na precvičovanie jazyka a tiež literatúru a kultúru španielsky hovoriacich krajín.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Španielsky jazyk
Španielsky

ProfeDeELE

Aktivity a cvičenia na precvičovanie španielčiny, didakticko-metodické texty, online kurzy. Cvičenia sa dajú vyhľadať podľa jazykových úrovní (A1-C2) alebo na základe jazykových činností - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav.

Video
Základná škola
Stredná škola
Etická výchova
Občianska náuka
Slovenský

YOUTUBE Šikana

Krátke video zamerané na problém šikanovania a riešenia konfliktov, na uplatňovanie ľudských práv a práv dieťaťa.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Geografia
Slovenský

Lepšia Geografia

Metodický portál ponúka rôzne námety pre učiteľov geografie základných a stredných škôl, vzdelávacie aktivity pre žiakov, blogy, kvízy a rôzne zaujímavé materiály, ktoré je možné využiť vo vyučovaní.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky

Manuels numériques de FLE

Portal ponuka zdarmy prístup k niektorým učebniciam FJ ako cudzieho jazyka z vydavateľstiev Bordas, le Robert, Nathan, Retz, CLE International a Syros. Pre to má učiteľ zadavať "Français langue étrangère" do vyhladavacieho okienka "Matière" (Predmet)

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky

Instant FLE

Platforma ponúka mnohé surové materiály vo francúzskom jazyku podľa úrovní a mnohé priamo využiteľné aktivity

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Francúzsky jazyk
Francúzsky

Lingolia

Platforma služi najmä na rozvoj jazykových činnosti ako čitania a počuvania s porozumením a má veľmi podrobné aktivity na rozvoj lexiklanej a gramatickej kompetencie.

Video
Základná škola
Stredná škola
Občianska náuka
Etická výchova
Slovenský

Zlo z Istanbulu?

Krátke video zamerané na tému O čom je Istanbulský dohovor Rady Európy? Práva žien, problematika gender, ľudské práva.

Vzdelávacie materiály
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky

Alma

Webové sídlo vydavateľstva Alma, aktivíty na výučbu a precvičovanie talianskeho jazyka, webináre pre učiteľov aj pre žiakov. Jazykové úrovne od A2 až po C2. Na niektoré aktivity je potrebná registrácia zdarma.

Vzdelávacie materiály
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky

Rai Scuola

Webové sídlo talianskej verejnoprávnej televízie, kde sú sústredené aktivity na výučbu taliančiny, online lekcie, webináre, videá pre učiteľov a žiakov. Súčasťou sú rôzne zaujímavosti z reálií, umenia a kultúry Talianska. Náročnosť je vyššia na slovnú zásobu aj jazykové prostriedky, úroveň žiakov by mala byť približne od B1/B2 vyššie. Vhodné pre talianske bilingválne gymnáziá.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky

Loescher

Webové sídlo vydavateľstva Loescher, didaktický materiál na výučbu a precvičovanie talianskeho jazyka pre žiakov mladšieho aj staršieho školského veku. Pri aktivitách je uvedená jazyková úroveň a to od A1 po C2.

Video
Základná škola
Stredná škola
Občiansky náuka
Slovenský

DEMOKRACIA

Krátke video zamerané na tému čo je demokracia. Historický a filozofický pohľad na problematiku demokracie.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Taliansky jazyk
Taliansky

Edilingua

Webové sídlo vydavateľstva Edilingua, didaktický materiál, cvičenia a aktivity na výučbu a precvičovanie taliančiny pre žiakov rôznych vekových kategórií a jazykových úrovní. Na niektoré aktivity je potrebná registrácia zdarma.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Anglický jazyk
Španielsky jazyk
Taliansky jazyk
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Anglický
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Ruský
Nemecký

Audio Lingua

Databáza audio nahrávok vo formáte mp3 pre výučbu a precvičovanie počúvania s porozumením v oblasti cudzích jazykov. Pri vyhľadávaní nahrávky sa dá zvoliť jazyk a jeho úroveň, téma a dĺžka nahrávky, vek žiaka.

Vzdelávacie materiály
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský

Ruština online

Viacjazyčná online platforma určená na učenie sa ruského jazyka online. Projekt v rámci programu Erasmus+

Učebnice
Vzdelávacie materiály
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Ruský jazyk
Ruský

Gramota.ru - ruský jazyk pre všetkých

Jazykovedný informačný portál, ktorý slúži na vyhľadávanie informácií o slovách v rôznych typoch slovníkov. Využíva sa najmä na overovanie pravopisu, výslovnosti a významu slov, ale ponúka aj informácie o jazykovedných časopisoch, knižných publikáciách, podujatiach, jazykových olympiádach, učebniciach atď. a má taktiež vlastnú databázu videí a videoprojektov. Redakciu portálu tvoria jazykovedci a odborníci na ruský jazyk a kultúru.

Učebnice
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Fyzika
Český

Realisticky

Učebnice matematiky a fyziky s lekciami a príkladmi.

Učebnice
Stredná škola
Chémia
Matematika
Český

E-ChemBook

Učebné materiály a cvičenia z matematiky a chémie.

Aplikácie
Základná škola
Stredná škola
Fyzika
Chémia
Matematika
Biológia
Český

PHET

Interaktívne simulácie z fyziky a chémie, biológie a matematiky.

Hra
Aplikácie
Základná škola
Slovenský jazyk
Slovenský

Vieme po slovensky

Online cvičebnica vytvorená v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Aplikácie
Základná škola
Matematika
Slovenský

Goblmat

Online úlohy z matematiky.

Aplikácie
Základná škola
Matematika
Český

Test park - matematika

Online úlohy z matematiky.

Video
Základná škola
Stredná škola
Matematika
Slovenský

MaTYkár

Výučbové videá z matematiky.

Vzdelávacie materiály
Stredná škola
Matematika
Slovenský

Matematika v dialógoch

Teória, riešené a neriešené príklady z matematiky, ktoré boli vytvorené učiteľmi gymnázia v rámci projektu.

Video
Dotazníky
Kariérové poradenstvo
Základná škola
Slovenský

Talentcentrum

Inovatívna podpora pri kariérovom smerovaní žiakov základných škôl, najmä ôsmakov a deviatakov. Žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky, týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Žiakom je pripravený program, ktorý im poskytne inšpirácie a pomôcky, aby sa dokázali lepšie rozhodnúť o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní. Dozvedia sa o trendoch na trhu práce a o možnosti prepojiť svoje predpoklady na kariérové príležitosti v odboroch, ktoré ich zaujímajú. Získajú informácie o dostupných možnostiach a podpore v ďalšom procese ich rozhodovania. Zistia, čo sa skrýva za povolaním a aký vplyv to môže mať na ich celý život. Vyskúšajú si možnosti pre sebapoznávanie v oblasti záujmov, schopností, zručností.

Vzdelávacie materiály
Video
Základná škola
Stredná škola
Všetky predmety
Slovenský

Deti a my

Obsahuje: učivá pre I. a II. stupeň ZŠ a SŠ, čitateľský denník, diktáty, referáty, testy, prípravu na prijímačky, prípravu na maturity, výučba cudzích jazykov, didaktické videá. Na stránke je rýchla navigácia, kde sa ľahko dá vyhľadať podľa ročníku, kategórie a predmetu požadovaná didaktická pomôcka.

Aplikácie
Základná škola
Matematika
Slovenský

ABCedu pre I.stupeň

Vďaka Autokorektívnym kartičkám si žiaci 1. - 4. ročníka môžu precvičovať matematiku - sčítanie, odčítanie, násobenie aj delenie, pričom výsledky im aplikácia skontroluje sama. Aplikáciu ponúkame zadarmo počas celého obdobia mimoriadneho stavu.

Podmienky používania zdrojov


Stránka ucimenadialku.sk môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na cudzie webové stránky, avšak nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto stránok t. j., za obsah iných internetových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov na ucimenadialku.sk. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky ucimenadialku.sk a tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené Prevádzkovateľom, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za spoľahlivosť ani aktuálnosť informácií na stránke, ktoré pochádzajú z externých zdrojov alebo webových stránok. Informácie nachádzajúce sa na ucimenadialku.sk môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Prevádzkovateľa. Za tieto Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Informácie publikované na ucimenadialku.sk, resp. uverejnené na hyperlinkových odkazoch majú výlučne informatívny charakter, sú všeobecnej povahy, a preto neboli zostavené tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Nenahrádzajú rady a odporúčania odborníkov a nie sú náhradou za schválený a záväzný učebný materiál.

Užívatelia berú na vedomie, že časť obsahu ucimenadialku.sk, najmä prevzaté správy z iných médií a odborné články, sú autorskými dielami a sú chránené podľa Autorského zákona.