Učíme na diaľku

Sme obyčajne neobyčajná škola

Základná škola

Autor inšpirácie

Júlia Čurillová
Základná škola Bystrany
riaditel@zsbystrany.sk

Sme obyčajná základná škola, aj napriek tomu, že všetci naši žiaci pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity a mnohí z nich aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. Posledné dva školské roky neboli pre nikoho jednoduché, ani pre nás. Dištančne sme však robili, čo bolo v našich silách a možnostiach našich žiakov a ich rodín. Najprv jedenkrát týždenne sme sa kontaktovali prostredníctvom pracovných listov, neskôr denne distribúciou a vyhodnocovaním, nakoniec s niekoľkými žiakmi online, ktorým škola zakúpila a poskytla tablety. Podarilo sa nám aj niečo navyše. Realizovali sme niekoľko celodenných kurzov s tematikou prierezových tém, odborne sme spolupracovali s RTVS štúdio Košice pri vysielaní relácie Tumenca khere (S vami doma). Zapájali sme sa so žiakmi do rôznych súťaží a programov, úspešní sme boli aj v získavaní grantových výziev. Zapojení sme do pilotného overovania dobrovoľného zavádzania rámcových učebných plánov podľa cyklov vzdelávania. Realizovali sme úpravy cieľov a obsahu vzdelávania podľa Dodatku č. 8 k Štátnemu vzdelávaciemu programu (Štátny pedagogický ústav, Bratislava) a ďalších národných i menších projektov. V škole máme skvelý odborný inkluzívny tím, ktorý sa venuje žiakom v snahe predchádzať školskému neúspechu a realizuje zaujímavé osvetové či preventívne programy so žiakmi aj s ich rodičmi. Venujeme sa aj zveľaďovaniu prostredia školy. Naša škola bola počas pandemického obdobia vybraná do dokumentárneho cyklu realizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Inšpiratívne školy a jej obnovený vzhľad a možnosti, ktoré žiakom ponúka, boli prezentované na facebookovej stránke MŠVVaŠ SR s vysokým počtom ocenení divákov a veľmi pozitívnymi komentármi a ohlasmi. Máme nedostatok priestorov, sme na dvojsmennej prevádzke, chýba nám telocvičňa i školská jedáleň, vybudovali sme si však multifunkčné ihrisko, Zelenú telocvičňu, ekoučebňu, vyvýšené záhony na pestovanie, vonkajšiu skákaciu škôlku, či senzorický chodník. Tiež sme zriadili relaxačno-stimulačnú miestnosť pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a škola disponuje dobrým materiálno-technickým vybavením a prostriedkami IKT. Vydávame školský časopis Táborisko. Všetci naši zamestnanci, koordinátori, vedúci metodických združení, predmetových komisií, ale aj Žiacka školská rada, realizujú so žiakmi v rámci voľnočasových aktivít zaujímavé a prínosné aktivity. Naši žiaci sa zúčastňujú divadelných či filmových predstavení, výchovných koncertov, ale aj školských výletov a exkurzií, besied, preventívnych programov a pod., čo pred niekoľkými rokmi ešte nebolo bežnou súčasťou školy. Snažíme sa žiť v súlade s naším poslaním, t. j. vytvoriť žiakom príjemné prostredie, atmosféru dôvery, priateľstva, otvorenosti a blízkosti, priestor pre pozitívne zážitky, všetko s rešpektovaním špecifík jednotlivých žiakov, a to v súlade s dodržaním myšlienky S láskou a rešpektom sprevádzame deti na ich ceste za vzdelaním.

V súlade s našou víziou byť školou, ktorá prináša žiakom radosť z učenia, rozvíja ich tvorivosť aj talent, učí ich vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy a spája ich s bežným životom, je vychovávať človeka: Č – ČESTNÉHO L – LÁSKAVÉHO O – ODVÁŽNEHO V – VZDELANÉHO E – EMPATICKÉHO K – KREATÍVNEHO A – AKTÍVNEHO Držte nám palce na tejto neľahkej ceste, ale v súlade s mottom našej školy Tisícmíľová cesta sa musí začať jednoduchým krokom, budeme sa aj naďalej všetci usilovať žiť v súlade s hodnotami, ktoré sme si stanovili ako priority: SPOLUPRÁCA KOMUNIKÁCIA INDIVIDUALIZÁCIA TOLERANCIA ZODPOVEDNOSŤ DȎVERA

Aktivita

Na úseku rozvoja finančnej gramotnosti pod vedením Mgr. Martiny Mrovčákovej, koordinátorky za školský rok 2020/2021, sú tieto aktivity:

 • Vytvorenie násteniek so zameraním na problematiku finančnej gramotnosti sa aktualizovali v mesačných intervaloch.
 • Pri príležitosti Svetového dňa sporenia (31. 10.)sme zorganizovali výtvarnú súťaž POKLADNIČKA. Porotu tvorili žiaci Žiackej školskej rady a asistentka učiteľa pani Girgová. Pod vedením Mgr. Marcely Gardošíkovej vyhrala POKLADNIČKA VI. C triedy.
 • Cieľom aktivity Zahraničné bankovky a štáty k nim patriace bolo oboznámiť žiakov so známou aj menej známou zahraničnou menou a prepočet na euromenu pomocou euro kalkulačky. Do aktivity Vytvoriť plagát sa zapojili všetky triedy. Žiaci si dali na svojej práci záležať , vytvorili originálne plagáty. Na plagátoch bolo možné nájsť bankovky takých krajín, ako sú Japonsko, Vietnam, India, Spojené arabské emiráty, ale aj švédske koruny či kanadský dolár.
 • Zlaté vajce, zlaté rúno, zlatá harfa, zlatá hus, zlaté vlasy, zlaté šaty, zlatý poklad, zlatý prsteň, zlaté pero, to je výber z rozprávok Aladinova čarovná lampa, Medovníkový domček, Kocúr v čižmách, Zlatý hlas, Janko a fazuľky, Popolvár a pod. V decembri 2020 sa žiaci s učiteľmi venovali rozprávkam, čítaniu, ich filmovým spracovaniam, rozprávkam o bohatstve, o poctivej a nepoctivej práci, o nespravodlivosti. Cieľom tejto aktivity bolo pochopiť význam chudoby a bohatstva, nielen po finančnej stránke, ale hlavne po stránke sociálnej. Vedieť si vážiť priateľov, nezištnú pomoc druhých, byť odmenený za poctivú prácu.
 • Program Cesta za zlatom so zlatokopom sa konal v rámci vyučovacích predmetov vlastiveda a dejepis. Učitelia sa oboznámili so spôsobom hľadania zlata, odkiaľ sa zlato berie, čo sa z neho vyrába a pod. Na 1. stupni sa triedy zamerali na oblasti, v ktorých sa ryžovalo zlato v rámci Slovenska (YouTube: Zlato v žľaboch, Kde všade sa zlato dá nájsť). V triedach na 2. stupni sa žiaci zamerali na historické fakty, sledovali krátke videá a dobové fotografie o ryžovaní zlata na Aljaške (Klondike).
 • V súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti sa konal celodenný kurz finančnej gramotnosti. Koordinátorka pripravila prezentácie a vypracovala pracovné listy zodpovedajúce kompetenciám a úrovniam podľa stupňa vzdelávania žiakov.
 • V sekcii pre pedagógov sa realizovali cvičné kvízy (www.kahoot.it) precvičovania so žiakmi nižšieho sekundárneho vzdelávania o nadobudnutých vedomostiach z finančnej gramotnosti. Žiaci si v rámci adaptačného vzdelávania po návrate do školy overili vedomosti z finančnej gramotnosti v quize. Otázky zvládli dobre, naučili sa niečo nové. European Money Quiz je na stránke www.europskykvizopeniazoch.sk
 • Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv (15. 03.) sme zorganizovali besedu na tému Práva spotrebiteľa o údajoch na výrobku, ktoré je výrobca povinný uvádzať, reklamácie a pod. Pripravili sme pracovné listy. Každá trieda zvlášť si zorganizovala besedu, žiaci vyhľadávali na obaloch potravín nutričné hodnoty potravín, obsah, dátum spotreby. Naučili sa, že niektoré potraviny nie je nutné po dátume spotreby vyhadzovať, ale môžeme ich naďalej konzumovať, ako napr. cestoviny, chlieb, kečup, horčicu, mlieko, Nutellu, mrazenú zeleninu, ovocie, konzervované potraviny a pod.
 • Historické súvislosti vzniku a vývoja peňazí, grafické zobrazenie na eurobankovkách. Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania v rámci vyučovacieho predmetu dejepis vyhotovili plagát vzniku a vývoja peňazí a vo vyučovacom predmete geografia lokalizovali grafické znázornenie na eurobankovkách. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov primárneho vzdelávania v rámci vyučovacieho predmetu vlastiveda lokalizovali zobrazenia na eurobankovkách na mape Slovenskej republiky.
 • Žiaci primárneho vzdelávania pod dohľadom triedneho učiteľa vytvorili vlastný Peňažný denník. Pri platbe v obchode zozbierali pokladničné doklady, sumy zapisovali do denníka a na konci mesiaca spočítavali. Rozdelili si nakúpený tovar na tovar, ktorý potrebujem a na tovar, ktorý musím mať a zisťovali, za ktorý tovar zaplatili viac. Zistili, že najviac finančných prostriedkov minuli na potraviny.
 • Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania pri príležitosti Dňa Európy pripravili prezentáciu o cenách áut v Európskej únii, o pohonných hmotách, cene diaľničnej známky, výške pokút v štátoch Európskej únie a zo získaných informácií vytvorili pyramídový graf. Najlacnejšie bolo Dánsko, Grécko a Holandsko, najdrahšie Nemecko. Vytvorili aj tabuľku aktuálnych cien pohonných hmôt v Eurozóne.
 • V celoškolskom kvíze Sme finančne gramotní? nešlo o súťaž tried, ale v rámci triedy si žiaci vypracovali test o tom, či sme finančne gramotní.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.