Učíme na diaľku

Aký význam má expertné dobrovoľníctvo na škole?

Základná škola

Autor inšpirácie

Eva Balážová
Základná škola, Hrnčiarska 1, Zvolen
balazova@5zszv.edu.sk

Som riaditeľkou školy a v tejto funkcii som niekoľko volebných období. Mala som a mám záujem rozvinúť svoje vedomosti v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Škola sa v roku 2019 zapojila do projektu neziskovej organizácie LEAF Premena školy zvnútra, ktorý bol zameraný na zlepšenie klímy v učiteľskom zbore budovaním kultúry kolegiálnej podpory.

V projekte boli vyčlenené moduly pre riaditeľov a vedenie školy na posilnenie roly pedagogických lídrov, vodcov. Absolvovali sme tréningy, konzultácie s mentorom, workshopy a vzájomné učenie zapojených škôl. Ako riaditeľka školy som sa zapojila do programu expertného dobrovoľníctva prostredníctvom bezplatnej online platformy. Vypracovala som krátky projekt Nastavenie procesu zmeny. Takto som získala pre školu expertnú dobrovoľníčku, ktorá pracuje v bankovníctve. Chcela som, aby koncepciu rozvoja školy na ďalšie 3 roky tvorili učitelia, skupiny lídrov a riaditeľ bol len v pozícii facilitátora. Na začiatku spolupráce sme si zadefinovali, čo bude primárnou témou mentorstva. Tou sa stali vytvorenie koncepcie, následná implementácia a monitoring. Tejto témy sa držíme dodnes, hoci popri nej sa prirodzene vynárajú aj ďalšie súvisiace otázky.

V každom videohovore prehodnocujeme uplynulé obdobie a zhodnocujeme, ako sa podarilo zrealizovať dohodnuté kroky a s akým výsledkom, t. j. čo sú hlavné úspechy a výzvy, čo by bolo užitočné urobiť. Spolupráca s dobrovoľníčkou z iného sektora, kde sú procesy nastavené, a stále sa analýzou prehodnocujú, je zaujímavá a obohacujúca. Ich metodiky sú aplikovateľné aj v škole. Moja dobrovoľníčka ma inšpirovala, vtiahla do filozofie práce v inom sektore. V spolupráci dvoch odlišných svetov existuje množstvo prienikov, spoločných tém, možností na odovzdávanie skúseností. Hoci projekt Premena školy zvnútra skončil, my v tejto spolupráci pokračujeme.

Aktivita

Mentorka, dobrovoľníčka z bankového sektora, ma sprevádzala pri tvorbe koncepcie rozvoja školy. Určili sme si postupné kroky pri vytváraní skupiny lídrov, ktorá bude priamym tvorcom. Hneď po prvom stretnutí skupina vedela určiť priority. Najťažší bol proces zadefinovania špecifických cieľov a aktivít tak, aby boli zrozumiteľné a merateľné. Neskôr skupina lídrov predstavila kolegom koncepčný zámer tak, aby sa s ním aj ostatní stotožnili. Vytvorili ambicióznu koncepciu, ktorú sme implementovali a pravidelne ju monitorujeme a vyhodnocujeme. Tvorba koncepcie do procesu schvaľovania trvala 3 mesiace. Tvorili sme ju v čase prerušenia prezenčného vyučovania, preto jej implementácia bola komplikovaná. Plnenie aktivít bolo obmedzené. Koncepciu sme tvorili podľa modifikovanej metodiky z bankového sektora alebo skúseností z tréningov LEAF. Online stretnutia s mentorkou prebiehali raz za dva týždne v čase tvorby a podarilo sa nám v prvých mesiacoch dodržať pravidelnosť. Príchod pandémie ich narušil, avšak v tom čase sme už boli dosť ďaleko a už sme mali veľa toho dobre nastaveného, vedeli sme podľa plánu pokračovať. Doteraz spolupracujeme, hoci menej pravidelne. Spoluprácu s expertným dobrovoľníkom odporúčam aj svojim kolegom. Určite každý z nás má predstavu, v ktorej oblasti by potreboval mentora, ktorý by ho navigoval celým procesom riešenia špecifického problému.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.