Učíme na diaľku

Termíny

Aktualizované k 05.01.2021

Zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole

do 26. februára 2021

Štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl.


Externá časť maturitnej skúšky

16. – 19. marca 2021

ZRUŠENÉ


Vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021

31. januára 2021

31. marca 2021

Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.


Doručenie prihlášky na vzdelávanie v SŠ riaditeľovi ZŠ

do 8. apríla 2021

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra z 26.1.2021. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.


Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

od 12. apríla 2021

Konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

v apríli až júni 2021

v apríli až júni 2021

Konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.


Odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na strednú školu

do 16. apríla 2021


Testovanie 5

19. mája 2021

ZRUŠENÉ

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.


Prijímacie konanie na stredné školy

3. - 14. mája 2021

3. - 14. mája 2021

Podrobnejšie informácie v samostatnej sekcii Prijímacie konanie


Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

od 17. mája 2021

Konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.


Rozhodnutie riaditeľa SŠ o prijatí alebo o neprijatí žiaka

do 20. mája 2021


Doručenie rozhodnutia riaditeľa SŠ o prijatí alebo o neprijatí žiaka zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi

do 20. mája 2021

Cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.


Potvrdenie o (ne)nastúpení žiaka na štúdium strednej škole

do 25. mája 2021

Doručuje sa cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3 rozhodnutia ministra školstva z 26.1.2021.


Testovanie 9

24. – 25. marca 2021

9. - 10. júna 2021

Náhradný termín T9 2021 sa presúva na 24. a 25. jún 2021.