Učíme na diaľku

Výskum učiteľov: Aké faktory vplývajú na fluktuáciu učiteľov?

04.08.2020|EDU TV

04.08.2020 Prečo učiteľky a učitelia základných škôl a osemročných gymnázií zvažujú zmenu svojho zamestnania? Odpoveď na túto otázku zisťoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spolu s analytikmi Inštitútu vzdelávacej politiky v rámci realizácie národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

V médiách sa pomerne často objavujú informácie o tom, že školy trpia nedostatkom učiteliek a učiteľov. Jednou z príčin môže byť aj ich odchod do iných profesií. Prečo je dôležité zaoberať sa vysokou fluktuáciou učiteľov a učiteliek? Dôsledkom tejto fluktuácie môže byť nižšia úspešnosť žiakov a žiačok alebo vyššie náklady pre školy, ktoré vznikajú pri hľadaní nových vyučujúcich.

Poznať faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie sa učiteliek a učiteľov pre zmenu povolania, je prínosné z hľadiska formulovania opatrení, ktoré by mali ambíciu znížiť fluktuáciu vyučujúcich. Na rozhodnutie zmeniť učiteľské povolanie za iné môžu vplývať faktory ako vek, sebaistota ohľadom nájdenia si nového zamestnania, zručnosti (čitateľská a matematická gramotnosť, schopnosť riešiť problémy s využitím IKT), osobné záujmy, predmetová špecializácia, relatívna mzda a celková nezamestnanosť v regióne. Okrem týchto faktorov to môžu byť tiež faktory vychádzajúce z celkovej nespokojnosti s profesiou, či zlé pracovné podmienky na pracovisku.

Približne každá desiata učiteľka či učiteľ základnej školy a osemročného gymnázia zapojená do výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online) vykázala vysokú mieru aktivity hľadať si nové zamestnanie a podniká aktívne kroky pre nájdenie si novej práce. Vzhľadom na celkový nedostatok učiteľov, obzvlášť v niektorých predmetoch a regiónoch, pokladáme tento podiel za vysoký. Zároveň platí, že zhruba 29 % učiteľov, ktorí vykazujú najvyššiu mieru aktivít v hľadaní si nového povolania, nechce zostať pracovať v školstve.

Výsledky uvedeného výskumu ďalej naznačujú, že v prípade učiteliek a učiteľov majú pri rozhodovaní zmeniť svoje zamestnanie väčší vplyv individuálne faktory, ako sú vek a predmetová špecializácia. Najväčšiu mieru aktivity v hľadaní si nového zamestnania podnikajú učiteľky a učitelia do 35 rokov, čo nie je priaznivý výsledok, obzvlášť v kontexte starnutia učiteľskej populácie. Zároveň tieto výsledky ukazujú, že nové zamestnanie si hľadajú najmä tí mladí učitelia do 35 rokov, ktorí majú najnižšiu úroveň zručností v oblasti čitateľskej, matematickej gramotnosti a schopnosti riešiť problémy s využitím IKT.

Z hľadiska predmetovej špecializácie viac učiteliek a učiteľov matematiky a cudzích jazykov podniká aktívne kroky pri hľadaní si novej práce, než je tomu v iných vyučovacích predmetoch. Až 14 % z nich (matematika aj cudzie jazyky) vykazuje vysokú aktivitu, 28 % z nich (matematika) a 26 % (cudzie jazyky) zasa strednú aktivitu pri hľadaní si inej práce. Dôvodom môžu byť atraktívnejšie alternatívne pracovné príležitosti pre týchto učiteľov a tiež špecifické zručnosti tejto skupiny učiteľov, ktoré ich motivujú uplatniť sa mimo učiteľstva.

Okrem uvedeného za zvyšovanie motivácie zmeniť zamestnanie môže aj mzdové ohodnotenie, najmä ak je výrazne nižšie ako ohodnotenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí v danom regióne. Zhruba polovica učiteliek a učiteľov zo škôl s priemernou mzdou, ktorá je o viac ako 30 % nižšia ako je priemerná mzda VŠ vzdelaných v okrese, podniká vysokú alebo strednú mieru aktivity pri hľadaní si novej práce.

Podrobnejšie výsledky a zistenia prieskumu o faktoroch vplývajúcich na fluktuáciu učiteliek a učiteľov si môžete prečítať v odbornom článku.

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) realizuje NÚCEM od 1. augusta 2018 vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce. Súčasťou projektu je aj výskum o úrovni kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov škôl – Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online). Okrem kognitívnych schopností a zručností, tento výskum skúma aj osobnostné a postojové charakteristiky našich učiteliek a učiteľov. Celkovo sa do výskumu NÚCEM v rokoch 2018 – 2019 zapojilo 2 665 respondentov zo všetkých typov škôl, z toho bolo 858 pedagogických zamestnancov základných škôl a osemročných gymnázií. V súčasnosti už NÚCEM pripravuje analýzy a výstupy so zameraním aj na pedagogických zamestnancov ďalších typov škôl. Výskum sa uskutočňuje v spolupráci s OECD, ktoré poskytlo pre daný účel projektovému tímu NÚCEM štandardizované testy a štandardizované psychologické dotazníky používané v medzinárodnej štúdii PIAAC. Na základe výskumov národného projektu budú navrhnuté konkrétnejšie odporúčania pre vzdelávaciu politiku MŠVVaŠ SR a poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov k inovovaniu vzdelávacích programov rozvíjajúcich potrebné kľúčové kompetencie pedagógov.

Viac informácií o projekte je uvedených na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/piaac-online.

Môžete nás sledovať aj na Facebooku: https://www.facebook.com/piaacsk/.