Učíme na diaľku

Mimoriadna finančná pomoc pre športový sektor v čase COVID-19

21.01.2021|Adriána Antolová

21.01.2021 Vďaka veľmi úzkej medziinštitucionálnej spolupráci medzi Fondom na podporu športu (ďalej “Fond”), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej “MŠVVaŠ SR”), Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej “MH SR”) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej “SIEA”) bola pripravená historicky prvá výzva pre podporu športu za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to konkrétne pre subsektor profesionálneho športu, ktorého súťaže aj bez divákov dlhodobo prebiehajú.

Ešte v novembri 2020 preto poskytlo MŠVVaŠ SR dotáciu profesionálnym športovým klubom basketbalu, volejbalu, hádzanej, futbalu a ľadového hokeja v celkovej sume 2 milióny eur. Udialo sa tak prostredníctvom ich národných športových zväzov (pre SFZ cca 760 000 eur, SZĽH 580 000 eur, SBA, SVF a SZH - 220 000 eur) pri ich 50 % spoluúčasti. Tieto totiž zároveň vyčlenili z vlastných zdrojov na daný účel sumu 1 milión eur (SFZ min. 380 000 eur, SZĽH 290 000 eur, SBA, SVF a SZH - 110 000 eur).

Aktuálne pripravená podpora športovým klubom z finančných prostriedkov MH SR v objeme 10 miliónov eur bude vzhľadom na termín použitia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu realizovaná prostredníctvom Fondu na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a Fondom z decembra 2020.

Na schémy pomoci profesionálnym športovým klubom je rámcovo pripravená z 10 miliónov suma 6 miliónov eur. Prvú, pre tento proces nevyhnutnú schému pomoci (tzv. „de minimis“), schválil Protimonopolný úrad SR ešte na záver roka 2020. Druhú, na ňu nadväzujúcu a pre proces takisto nevyhnutnú schému štátnej pomoci (tzv. „dočasný rámec“), schválila Európska komisia pred pár dňami. Prvá schéma je už zverejnená v Obchodnom vestníku č. 9/2021 vydanom dňa 15. 01. 2021, druhá bude v zverejnená najbližšom čase.

Výzvu na predkladanie žiadostí o mimoriadnu finančnú pomoc pre profesionálne športové kluby, ktorá bola schválená správnou radou Fondu už 18.12.2020, vypíše následne Fond v najbližších dňoch.

Proces spracovania a posúdenia žiadostí bude zabezpečovať na základe zmluvy o spolupráci s Fondom ako skúsený aktér SIEA.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby – účastníci najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a ľadovom hokeji. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná v nadväznosti na jednotlivé súťaže a môže byť až v státisícoch eur. Lehota na predkladanie žiadostí bola stanovená na 15 pracovných dní, a to odo dňa zverejnenia výzvy.

Všetky informácie týkajúce sa postupu podávania žiadostí budú zverejnené na webovej stránke Fondu a SIEA, vrátane kontaktov pre prípadné otázky.

Týmto by sme radi poďakovali za spoluprácu všetkým subjektom zainteresovaným do prípravy tejto mimoriadnej finančnej pomoci pre šport.

Títo sa súčasne intenzívne zaoberajú v rámci svojich finančných limitov možnosťami vypísania i ďalších výziev týkajúcich sa možného zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to na amatérsky šport, vlastníkov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry či ďalších dotknutých aktérov zo športového sektora.