Učíme na diaľku

Pracovnoprávne vzťahy

Aktualizované k 27.04.2020

Podrobnejšie Otázky a odpovede na pracovnoprávne problémy nájdete aj v našej sekcii Otázok.

Vplyv rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu o opatreniach na zamestnancov škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12.10.2020

Prerušenie školského vyučovania v stredných školách

„Mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou školského vyučovania v prvom ročníku až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole“. Ide o prerušenie vyučovania na strednej škole, nie o karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, s výnimkou školského vyučovania v prvom ročníku až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole. V prvom ročníku až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole sa pokračuje v prezenčnej forme vyučovania.

Podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce _„Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu

  • a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
  • b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.“.

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú dištančné vzdelávanie žiakov strednej školy v priestoroch školy alebo zo svojej domácnosti.

Vykonávanie práce z domu je riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako, ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi prináleží plat. Ak učiteľ zabezpečuje dištančné vzdelávanie zo svojej domácnosti alebo vykonáva distančné vzdelávanie v priestoroch školy, prináleží mu funkčný plat.

Podľa § 250b ods. 3 Zákonníka práce „Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.“.

O rozvrhnutí pracovného času, ako aj o rozvrhnutí rozvrhu jednotlivých vyučovacích hodín, ktorých vyučovanie sa zabezpečuje dištančne (či z domácnosti učiteľa alebo v priestoroch strednej školy), rozhoduje riaditeľ školy.

Ak v strednej škole pôsobí učiteľ, ktorý má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, napríklad na 8 hodín týždenne, a tieto vyučovacie hodiny po dohode s riaditeľom školy aj dištančne odučí buď zo svojej domácnosti alebo z priestorov školy, je možné to vykázať v evidencii pracovného času a poskytnúť za skutočne odučené hodiny dohodnutú odmenu (alebo jej časť, ak vyučovanie bude realizované v menšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v dohode o pracovnej činnosti).

U majstrov odbornej výchovy, ktorí počas prerušenia vyučovania v strednej škole nemôžu zabezpečiť odborný výcvik, teda nemôžu vykonávať praktickú časť odborného vzdelávania v strednej škole, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 250b ods. 6  Zákonníka práce „Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.“. Citované ustanovenie na postup zamestnávateľa nevyžaduje dohodu so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ však môže postupovať aj podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce.

Prerušenie poskytovania výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl

(s výnimkou žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia SR)

Poskytovanie ubytovania, stravovania a výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internáte je pre žiakov stredných škôl prerušené. Ak v školskom internáte nie sú ubytovaní žiaci prvého ročníka až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo žiaci s trvalým pobytom mimo územia SR, v závislosti od povahy práce a dohodnutého druhu v pracovnej zmluve zamestnanci môžu vykonávať prácu z domu, alebo na pracovisku, resp. bude im určená prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Napríklad vychovávateľ školského internátu počas prerušenia prevádzky školského internátu nemôže vykonávať práce na pracovisku, alebo z domácnosti, v tomto prípade u vychovávateľa školského internátu vznikne prekážka v práci na strane zamestnávateľa. V prípade „nepedagogických“ zamestnancov ako sú napr. ekonómovia, účtovníci, personalistky, mzdárky, prácu môžu vykonávať aj na pracovisku, alebo časť práce môžu vykonávať aj doma v závislosti od dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve (kombinované vykonávanie práce). V prípade „nepedagogických“ zamestnancov, ako sú napríklad upratovačka, kuchárky, ktoré nemôžu práce vykonávať na pracovisku z dôvodu prerušenia prevádzky školského internátu (ani z domu), ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a tejto kategórii zamestnancov prináleží v súlade s § 250b ods. 6 Zákonníka práce 80 % funkčného platu, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

V praxi môžu nastať situácie, kedy nebude môcť zamestnanec (pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo aj „nepedagogický“ zamestnanec)  vykonávať prácu z domu každý pracovný deň. V tomto prípade môže zamestnávateľ  nariadiť vykonávanie práce z domu napríklad na dva dni v týždni a ostatné dni pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

Ak v školskom internáte sú ubytovaní žiaci prvého ročníka až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo žiaci s trvalým pobytom mimo územia SR, zamestnávateľ v prevádzke zariadení školského stravovania ďalej umožňuje konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole.

Prerušenie prevádzky centier voľného času

Počas prerušenia prevádzky centra voľného času ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancom prináleží v súlade s § 250b ods. 6 Zákonníka práce 80 % funkčného platu, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Prerušenie skupinového vyučovania v základných umeleckých školách

V základných umeleckých školách je možné prezenčne zabezpečiť len individuálne vyučovanie. Riaditeľ základnej umeleckej školy zabezpečí dištančné vzdelávanie žiakov. Ak nie je možné zabezpečiť ich dištančné vzdelávanie, v prípade zamestnancov, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancom prináleží v súlade s § 250b ods. 6 Zákonníka práce 80 % funkčného platu, najmenej však v sume minimálnej mzdy. V praxi môže nastať kumulácia situácií, napr. učiteľ základnej umeleckej školy časť svojho úväzku odučí individuálne na pracovisku, časť svojho úväzku odučí dištančne a časť úväzku mu vznikne prekážka v práci na strane zamestnávateľa.

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Podľa § 55 ods. 1 Zákonníka práce „Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.“.

Podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce „Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.“, pričom mimoriadnou udalosťou je aj ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, ktoré trvá doposiaľ.

Zamestnávateľ podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce môže napríklad učiteľa druhého stupňa základnej školy preradiť na vyučovanie na prvom stupni základnej školy. Taktiež zamestnávateľ podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce môže učiteľa druhého stupňa alebo učiteľa prvého stupňa preradiť na výkon činnosti vychovávateľa v školskom klube detí.

Súhlas zamestnanca s preradením nie je potrebný, ak ide o preradenie na výkon iného druhu práce u toho istého zamestnávateľa.

Ak subjekty (napríklad škola a centrum voľného času) nemajú právnu subjektivitu a zriadila ich obec, ide o toho istého zamestnávateľa, a postupuje sa podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce.

Preradenie zamestnanca k inému zamestnávateľovi

Ak subjekty (napríklad škola alebo centrum voľného času) majú právnu subjektivitu, ide o iného zamestnávateľa, a pri preradení zamestnanca sa postupuje podľa § 58 Zákonníka práce.

Podľa § 58 ods. 1 Zákonníka práce „Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu.“.

Pri nedostatočnom počte učiteľov sa môže zamestnávateľ vychovávateľa centra voľného času dohodnúť s druhým zamestnávateľom, napríklad s riaditeľom základnej školy, na dočasnom pridelení zamestnanca z centra voľného času na základnú školu. Uvedené preradenie si však vyžaduje písomnú dohodu so zamestnancom.