Maturity a záverečné skúšky

Aktualizované k 12. 08. 2020

Maturitná skúška

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.
Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)Príloha č. 1 – aktualizácia 27. 5. 2020
Rozhodnutie ministra zo dňa 22.5.2020 - obnova výučby na SŠ za účelom maturitných skúšok

Absolventská skúška, záverečná skúška, záverečná pomaturitná skúška a celkové zhodnotenie manuálnych zručností

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva nasledovné: Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Kliknutím otvoríte PDF dokument na stiahnutie Kliknutím otvoríte PDF dokument na stiahnutie
Kliknutím otvoríte PDF dokument na stiahnutie Kliknutím otvoríte PDF dokument na stiahnutie
Kliknutím otvoríte PDF dokument na stiahnutie

Samoštúdium maturantov

Napriek zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky odporúča NÚCEM študentom stredných škôl využiť pri upevňovaní učiva zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov aj testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. Testy, zvukové nahrávky k testom z cudzích jazykov aj kľúče správnych odpovedí nájdete na uvedenej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

Opravné maturity

Žiak, ktorý bol prihlásený na vykonanie opravnej skúšky EČ a/alebo PFIČ MS v riadnom termíne EČ MS a/alebo PFIČ MS v školskom roku 2019/2020 (marec 2020) bude v zmysle § 77, odsek 5 školského zákona v platnom znení môcť vykonať túto opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 2020 (3. - 8. 9. 2020). Na opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2020 (§ 77, odsek 7, školského zákona v platnom znení).

PRÍLOHY: