Učíme na diaľku

Maturity

Aktualizované k 28.07.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 202O/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

Rozhodnutia ministra

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11901:1-A1810 z 22. marca 2021) sa s účinnosťou od 24. mája 2021 mení a dopĺňa takto:

V bode 1 sa čiarka nahrádza slovom „a“, vypúšťajú sa slová „a praktických školách“ a na konci sa pripája táto veta: „Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v praktických školách končí 30. júna 2021.“.

Odôvodnenie:

Z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v školskom roku 2020/2021 a z dôvodu potreby úpravy organizácie školského roka pre efektívne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov praktických škôl sa predlžuje obdobie školského vyučovania žiakov končiacich ročníkov praktických škôl v školskom roku 2020/2021 do 30. júna 2021.

Najčastejšie kladené otázky - FAQ