Letné školy

Aktualizované k 11.06.2020

Letné školy 2019/2020

AKTUÁLNA INFORMÁCIA (z 22.7.2020)

Školy si počas Letných škôl budú mocť uplatňovať dotáciu na stravu tak ako cez školské vyučovanie. Ministerstvu školstva SR túto skutočnosť oficiálne oznámilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Školy môžu o poskytnutie finančných prostriedkov na organizáciu letnej školy požiadať do 26.6.2020. Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich dokumentoch:

Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020

Odporúčania ŠPÚ uľahčia prácu realizátorom letných škôl, ktoré sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19 po prerušení vyučovania v školách. Príklady aktivít majú slúžiť najmä ako inšpirácia pre realizátorov pri plánovaní Letných škôl a pri písaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.

Materiál obsahuje príklady aktivít zameraných na praktické prepojenie vzdelávania počas letných prázdnin a hrových aktivít. Žiaci si tak môžu utvrdiť učivo, ktoré preberali pred prerušením vyučovania v školách alebo v rámci dištančného vzdelávania počas školského roka 2019/2020. Náročnosť jednotlivých aktivít je potrebné primerane prispôsobiť veku žiakov.

Webinár o letných školách

O priaznivých aspektoch letných škôl, potrebných informáciách spojených s ich organizáciou, ako aj príkladoch dobrej praxe s dôrazom na zapojenie žiakov zo sociálne vylúčených komunít hovoria Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, Lucia Ivicová, učiteľka cez program Teach for Slovakia a poradkyňa štátneho tajomníka pre inkluzívne a národnostné školstvo, Monika Podolinská, učiteľka zo ZŠ Muránska Dlhá Lúka a Dávid Korčkovský, mentor a vedúci komunitného centra ETP Slovensko.

PRIDAJTE VAŠU VLASTNÚ SKÚSENOSŤ A INŠPIRUJTE OSTATNÉ ŠKOLY