Letné školy

Aktualizované k 11. 06. 2020

Letné školy 2019/2020

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Školy môžu o poskytnutie finančných prostriedkov na organizáciu letnej školy požiadať do 26.6.2020. Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich dokumentoch:

Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020

Odporúčania ŠPÚ uľahčia prácu realizátorom letných škôl, ktoré sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19 po prerušení vyučovania v školách. Príklady aktivít majú slúžiť najmä ako inšpirácia pre realizátorov pri plánovaní Letných škôl a pri písaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.

Materiál obsahuje príklady aktivít zameraných na praktické prepojenie vzdelávania počas letných prázdnin a hrových aktivít. Žiaci si tak môžu utvrdiť učivo, ktoré preberali pred prerušením vyučovania v školách alebo v rámci dištančného vzdelávania počas školského roka 2019/2020. Náročnosť jednotlivých aktivít je potrebné primerane prispôsobiť veku žiakov.

Webinár o letných školách

O priaznivých aspektoch letných škôl, potrebných informáciách spojených s ich organizáciou, ako aj príkladoch dobrej praxe s dôrazom na zapojenie žiakov zo sociálne vylúčených komunít hovoria Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, Lucia Ivicová, učiteľka cez program Teach for Slovakia a poradkyňa štátneho tajomníka pre inkluzívne a národnostné školstvo, Monika Podolinská, učiteľka zo ZŠ Muránska Dlhá Lúka a Dávid Korčkovský, mentor a vedúci komunitného centra ETP Slovensko.

PRIDAJTE VAŠU VLASTNÚ SKÚSENOSŤ A INŠPIRUJTE OSTATNÉ ŠKOLY