Inšpekcia

Aktualizované k 12. 08. 2020

Inšpekcia

Štátna školská inšpekcia v súvislosti s prerušením prevádzky škôl a školských zariadení, ktoré výrazne zasiahne do všetkých štandardných procesov záveru školského roka 2019/2020 (napr. koncoročná klasifikácia žiakov, prijímacie skúšky na stredné školy, zápis do základnej školy, maturitné skúšky, záverečné skúšky, absolventské skúšky), upraví režim výkonu školskej inšpekcie takto:

 1. V tých prípadoch, keď bol v školách a školských zariadeniach (ďalej iba „školy“) už ukončený priamy inšpekčný výkon, po spracovaní výsledkov inšpekcie dôjde k prerokovaniu správy o výsledkoch školskej inšpekcie, čím sa inšpekcia uzavrie.
 2. V tých prípadoch, keď sa priamy inšpekčný výkon už začal, ale bol prerušený v dôsledku prerušenia prevádzok škôl, bude inšpekcia zrušená; to znamená, že sa v nej ďalej nebude pokračovať.
 3. V prípadoch, keď boli školám zaslané informácie o tom, že u nich budú vykonané komplexné, tematické alebo následné inšpekcie (t. j. ešte sa ani nezačali), budú tieto inšpekcie pre aktuálny školský rok zrušené.
 4. Kontrolná činnosť Štátnej školskej inšpekcie bude po obnovení prevádzky škôl v tomto školskom roku vykonávaná iba v týchto prípadoch:
  • ak bude uskutočnené akékoľvek národné testovanie;
  • ak sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy;
  • ak sa budú konať skúšky súvisiace s ukončovaním štúdia na stredných školách;
  • ak inšpekcia bude vykonávaná na podnet, ktorého riešenie neznesie odklad;
  • v prípadoch, keď Štátna školská inšpekcia bude povinná konať v zmysle zákona o sťažnostiach.

Zároveň Štátna školská inšpekcia ubezpečuje, že si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že bude rešpektovať všetky tie odchýlky od noriem (vrátane nastavenia špecifických režimov samotného vzdelávania po prípadnom obnovení prevádzky škôl), ktoré upravujú oblasť výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu do základných práv detí a žiakov.