Diagnostické a reedukačné centrá

Aktualizované k 12. 08. 2020

Doplnené:

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 bol vydaný zákaz prevádzky pre všetky školy a školské zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., t. j. diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií.

Úrad verejného zdravotníctva dôrazne žiada zriaďovateľov a riaditeľov týchto zariadení:

  1. aby zabezpečili deťom a zamestnancom teplú vodu;
  2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napr. octom);
  3. denne prostredníctvom rozhlasu upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení;
  4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v svojich zariadeniach.

Rovnako je potrebné, aby riaditelia zariadení zabezpečili všetky preventívne opatrenia aj na úrovni zamestnancov. Do odvolania sú zakázané návštevy v zariadeniach. Neodporúča sa povoliť dieťaťu krátkodobý pobyt mimo zariadenia. Taktiež je potrebné prijať efektívne opatrenia na elimináciu nedovoleného prerušenia pobytu dieťaťa, najmä osvetou a vysvetľovaním vážnosti situácie a rizík spojených s možnosťou nákazy.