Učíme na diaľku

O projekte

Aktualizované k 08.05.2021

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Vyzvanie na predloženie projektu bolo zverejnené 3. septembra 2020.

Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Cieľovou skupinou projektu sú PZ a OZ škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projekt má jednu hlavnú aktivitu, ktorá zahŕňa tri odborné podaktivity:

Podaktivita 1.1 Revízia a inovácia profesijných štandardov (realizuje MPC).

Prvá podaktivita je zameraná na revíziu a inováciu súčasných a tvorbu nových profesijných štandardov. Nové a inovované profesijné štandardy budú reagovať na požiadavky platnej legislatívy a umožnia ich efektívnejšie aplikovanie v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Podaktivita 1.2 Podpora zavádzania a realizácie zmien v školách a školských zariadeniach na báze transferu inovácií a najlepších medzinárodných a domácich skúseností (realizuje MPC).

Druhá podaktivita zahŕňa viacero činností. Jednou z nich je tvorba najlepších pedagogických a odborných skúseností (ďalej NOPS) a ich prezentácia na odborných konferenciách. Podporou sieťovania PZ a OZ prostredníctvom učiteľských fór sa zabezpečí ich rozšírenie aj do škôl a školských zariadení. Ďalšími činnosťami sú:

  • tvorba programov vzdelávania s dôrazom na inkluzívny aspekt a ich realizácia v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ,
  • poskytovanie poradenstva školám a školským zariadeniam,
  • realizovanie prieskumov na zisťovanie potrieb PZ a OZ. Všetky aktivity majú spoločný cieľ, ktorým je transfér inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podaktivita 1.3 Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách (realizuje ŠPÚ).

Tretia podaktivita je zameraná na zabezpečenie adekvátnej reakcie vzdelávacieho systému na krízovú a post-krízovú situáciu súvisiacu s prerušením vyučovania v školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 prostredníctvom vytvorenia online platformy adresujúcej potreby všetkých aktérov v školstve (PZ, OZ, vedenia škôl).

Do projektu s celoslovenskou pôsobnosťou bude zapojených cca 8 000 PZ a OZ. Projekt trvá do 31. decembra 2022 a je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1.
Informácie o projekte a možnostiach zapojenia externých expertov budú postupne zverejňované na www.mpc-edu.sk a www.statpedu.sk.

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk