Učíme na diaľku

Webex Korporácia

Aktualizované k 08.05.2021

Zo skúseností škôl na Slovensku, ktoré už zvládli vizuálne vzdelávanie na diaľku, sme pripravili niektoré odporúčania a zásady. Dôležité: každá škola to zvládne, zvážte aj zapojenie vychovávateľov zo školských klubov (pomôcť žiakom s domácimi úlohami a umožniť im navzájom komunikáciu) a materských škôl (výchova sa nemusí zastaviť). Odporúčame nasadenie vizuálneho vzdelávania na diaľku v krokoch:

 1. Riaditeľ školy rozhodne: poraďte sa so školským IT administrátorom, s učiteľmi zručnými v používaní informačných a komunikačných technológií (IKT) a menujte zodpovednú kontaktnú osobu.

 2. Zistite ako sú učitelia vybavení IKT a pomôžte im z výbavy školy (ideálne notebookmi). Učitelia bývajúci blízko školy môžu preferovať učenie na diaľku z učebne (za dodržania bezpečnostných opatrení, sám učiteľ v triede).

 3. Oslovte rodičov, ponúknite im túto iniciatívu ako pridanú hodnotu školy a požiadajte ich o podporu v dobe krízy.

 4. Zistite ako sú žiaci a rodiny vybavené IKT a internetom. Čím nižší ročník, tým dôležitejšia komunikácia s rodičmi a ich podpora učenia dieťaťa na diaľku. Žiaci počnúc druhým stupňom ZŠ už zvyknú používať smartfón – na strane žiaka sa dá dobre využiť. Ak niektorý žiak nie je technicky vybavený a neviete mu pomôcť, pomôžte aspoň ostatným a jeho učiteľ sa mu bude venovať individuálne.

 5. Zvoľte jednotnú komunikáciu pre celú školu. Existujú 3 úrovne komunikácie:

  • a. AscAgenda EduPage (elektronická Žiacka knižka atp.) nástroj základnej dennej komunikácie učiteľov, žiakov a rodičov, na zadávanie, plnenie a kontrolu domácich úloh (menej efektívny, avšak použiteľný je e-mail a telefón)
  • b. Komunikačný nástroj pre vizuálny kontakt Webex Meetings - pri tomto nástroji môžete rátať s podporou call centra MŠVVaŠ SR, školských výpočtových stredísk, odborníkov a dobrovoľníkov a garanciami bezpečnosti komunikácie a identít žiakov. Neodporúčame využívať verejne dostupné nástroje zdarma, ako napríklad Facebook – neviete, kde skončia vaše osobné údaje a identity žiakov. Žiaci do 12 rokov nemajú používať e-mail.
  • c. Digitálny vzdelávací obsah ponechávame na výbere učiteľov a školy.
 6. Získajte bezplatnú licenciu na Webex Meetings a podľa potreby aj osobného asistenta pre celú školu, použite dostupné podporné materiály, videá, video-školenia podľa tejto WEB stránky. Pre registráciu jednej licenciu na celú školu, budete potrebovať zoznam učiteľov školy a ich e-mail.

 7. Ako prvý sa na komunikačný nástroj zaškolí zodpovedná kontaktná osoba - IT správca a ideálne 2-3 učitelia zruční v používaní IKT. Využite do slovenčiny preložené webináre, školiace videá, prezentácie a produktové materiály.

 8. Zodpovedná kontaktná osoba zaškolí na komunikačný nástroj ostatných učiteľov školy. Najprv urobte cez získaný nástroj s učiteľmi poradu a vysvetlite im základy. Učiteľom poskytnite podklady z tejto WEB stránky. Porady učiteľov („zborovňa“) robte na diaľku podľa potreby.

 9. Učitelia so žiakmi urobia triednickú hodinu a naučia ich používať komunikačný nástroj. Termíny si so žiakmi dohodnite. Dobre je k tomu prizvať aj rodičov. Žiakom prvého stupňa ZŠ má vždy pomáhať rodič. Triednickú hodinu si podľa potreby zopakujte, až kým žiaci komunikáciu na diaľku zvládnu. Počnúc druhým stupňom ZŠ požiadajte učiteľov odborných predmetov, aby sa so žiakmi takto skontaktovali. Netlačte na pílu a uistite sa, že učitelia i žiaci nový spôsob učenia zvládajú. Na konci triednickej hodiny umožnite žiakom komunikovať navzájom. Môže to trvať niekoľko dní.

 10. Postupne začnite „učiť na diaľku“. Opierajte sa o platný rozvrh, aby ste sa vyhli kolíziám s kolegami-učiteľmi. Spočiatku veľa hodín z rozvrhu vynecháte. Zmierte sa s tým. Zo dňa na deň sa však budete v komunikácii so žiakmi cez internet zlepšovať. Spočiatku sa sústreďte na výklad dôležitých a náročných častí látky a aby žiaci zvládali domáce úlohy zadané cez EduPage. Viac klaďte otázky a so žiakmi o učive diskutujte.

 11. Skoordinujte sa s kolegami a platný rozvrh si prispôsobte (na „digitálny“). Aj dobré školy po 3 týždňoch z pôvodného rozvrhu nezvládnu všetko, možno len 70-75%. Vynechajte telesnú výchovu, niektorým predmetom ako sú kreslenie, etická výchova ("výchovam" vo všeobecnosti) sa venujte len občasne, alebo ich zo začiatku vynechajte. Skúste sa zamerať na to, čo je podstatné. Všetko nestihnete a netlačte do toho žiakov.

 12. Zaveďte žiakom a učiteľom pravidelný denný a týždenný režim. Nemusíte začínať denne od 8:00, môžete začínať aj končiť neskôr (najneskôr do 15:00 hod). Začínajte celá škola jednotne, zjednoťte aj čas obedňajšej prestávky. Žiak spočiatku zvládne denne 2, neskôr 3 takéto vyučovacie hodiny s vizuálnym kontaktom „na diaľku“. Pre učiteľa to bude ešte náročnejšie. Nie je to pravidlo, avšak na prvom stupni ZŠ to pri cca. 2 vyučovacích hodinách cez internet denne zrejme aj zostane, na druhom stupni zvládnete 3-4 hodiny a starší žiaci na strednej škole maximálne 5 vyučovacích hodín denne. Čím viac hodín denne žiaci zvládajú, tým menší rozsah domácich úloh im zadávajte (sú to tiež ľudia). Na prvom stupni ZŠ môže vyučovacia hodina trvať i dlhšie, učiteľ bude mať i tak viac starosti s udržaním pozornosti detí. Ak rodičia pracujú z domu, pre najnižšie ročníky môže vyhovovať čas vyučovania poobede. Na vyšších stupňoch učitelia matematiky a technických premetov môžu spočiatku potrebovať 60 a viac min. vyučovaciu hodinu, učitelia občianskej náuky to vraj zvládajú aj za pol hodiny.

 13. Aby sa „digitálny“ rozvrh stabilizoval, zorganizujte priebežné plánovanie rozvrhu na škole – potreby jednotlivých učiteľov na vyučovacie hodiny na ďalší týždeň zbierajte na jednom mieste na úložisku školy (EduPage). Každý triedny učiteľ by na konci týždňa mal skontrolovať vyťaženosť žiakov svojej triedy v uplynulom týždni a podľa priebehu vzdelávania skoordinovať presuny a trvanie hodín s kolegami-učiteľmi na ďalší týždeň.

 14. Za dva-tri týždne je každá škola schopná prejsť na vizuálne učenie na diaľku v upravenom „digitálnom rozvrhu hodín“ a režime, ktorý potrvá do konca školského roku.

 15. Stále prispôsobujte vizuálne učenie na diaľku možnostiam učiteľov, žiakov a rodičov – nezabudnite, že aj vo vyučovaní ide o „mimoriadny stav“. Sledujte odporúčania ministerstva školstva (najmä ohľadne samotného vyučovania, klasifikácie a používania digitálneho vzdelávacieho obsahu). Až v kríze sme si začali lepšie uvedomovať možnosti využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní i v živote, nevyhnutnosť redukovať memorovanie a rozsah učiva v prospech toho čo je dôležité a napokon – význam práce učiteľov.