Výzvy na projekty

Aktualizované k 20.08.2020

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu v Slovenskej republike vyčlenilo na rok 2020 účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov.

Vyhlásené výzvy

1. Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020 vo výške 48 000,- Eur.

Vyhlásená výzva je zverejnená na stránke MŠVVaŠ SR link: https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2020/

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.

Ďalšími oblasťami podpory sú:

 • doučovacie aktivity so zameraním na čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov,
 • aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, vrátane rómskeho holokaustu,
 • aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority.

Oprávnení žiadatelia - zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Vyplnenú žiadosť predkladá zriaďovateľ školy do 7. septembra 2020 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja s označením na  obálke „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a  inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do 16. septembra 2020.

2. Podpora inkluzívneho vzdelávania

Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020 vo výške 35 000,- Eur

Vyhlásená výzva je zverejnená na stránke MŠVVaŠ SR link: https://www.minedu.sk/podpora-inkluzivneho-vzdelavania-na-zakladnych-skolach-so-ziakmi-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-2020/

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k podpore inkluzívneho vzdelávania a k odbúravaniu a predchádzaniu segregácie a diskriminácie na základných školách, ktoré vzdelávajú výlučne alebo aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a/ alebo rómskych žiakov.

Medzi prioritné oblasti podpory patria:

 • podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri vzdelávaní žiakov zo SZP (školenia, výmena príkladov dobrej praxe, pomôcky, odborná literatúra a pod.),
 • zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, vzdelávacích výsledkov a motivácie žiakov zo SZP prostredníctvom aplikácie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania,
 • scitlivovanie a budovanie vzájomného rešpektu v etnicky a sociálne zmiešaných kolektívoch žiakov,
 • aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodinami a miestnou komunitou,
 • aktivity podporujúce spoznávanie a budovanie rešpektu k identite, kultúre a jazyku rómskych žiakov.

Oprávnení žiadatelia - zriaďovatelia základných škôl.

Vyplnenú žiadosť predkladá zriaďovateľ školy do 14. septembra 2020 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP“. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do 25. septembra 2020.

3. Zdravie a bezpečnosť v školách

Zdravie a bezpečnosť v školách 2020 vo výške 10 000,- Eur

Vyhlásená výzva je zverejnená na stránke MŠVVaŠ SR link: https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2020/

Oblasťou podpory v roku 2020 sú aktivity a programy zamerané na:

 • odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania ako sú: šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, agresivita, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, sexuálne zneužívanie a násilie aj v online priestore, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi,
 • skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,
 • ochranu duševného zdravia žiakov,
 • formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, prevenciu alergií a respiračných problémov okrem zdravej stravy (na to je určený rozvojový projekt Zdravie na tanieri).

Oprávnení žiadatelia - zriaďovatelia základných a stredných škôl.

Vyplnenú žiadosť predkladá zriaďovateľ školy do 14. septembra 2020 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja s označením na obálke s označením na obálke „Zdravie a bezpečnosť v školách“. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do 25. septembra 2020.

Pripravovaná výzva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje z rozpočtu kapitoly vyčleniť účelové finančné prostriedky vo výške 32 000,- Eur na financovanie rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2020“.

Oblasťou podpory bude tvorba a implementácia výchovných programov zameraných na:

 • inovatívne formy prevencie užívania nelegálnych ako aj legálnych drog a prevencie nelátkových závislostí, rizikového správania,
 • podporu zdravého životného štýlu,
 • podporu zvýšenia povedomia osôb pracujúcich s deťmi v súlade s Dohovorom Rady Európy o ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním,
 • zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia,
 • prevenciu radikalizácie detí a mládeže a predchádzanie extrémizmu.

Oprávnení žiadatelia - centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s uvedením finančných nákladov na  zabezpečenie realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie zriaďovateľovi do 2. októbra 2020 s označením na obálke „Protidrogová prevencia 2020“.