Pre ZUŠ

Aktualizované k 12. 08. 2020

Aktuálne informácie

Princípy:

 • má to zmysel
 • dá sa to
 • má to pridanú hodnotu, napr.
  • zasahuje to do oblastí alebo činností, na ktoré nie je počas bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP ŠVP pre ZUŠ)
  • vytvára to alternatívny potenciál do budúcnosti (otvárame sa novým možnostiam vyučovacích metód v rámci umeleckého vzdelávania)
  • pomáhame deťom striedať činnosti a predchádzať stereotypu, aby sa dokázali na základe svojich schopností za podpory nás pedagógov sami zabaviť a pritom sa niečo naučiť

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Literárno-dramatický odbor

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

 • Využívanie elektronickej formy komunikácie
 • Online vyučovanie zvyšuje nároky na samostatnosť žiaka a jeho technické zručnosti
 • Príprava učiteľa na online vyučovanie je náročnejšia ako pri klasickom vyučovaní

Princíp výberu úloh pre žiaka:

 • Téma na spracovanie musí vychádzať z technického vybavenia žiaka
 • Téma musí rešpektovať možnosti pohybu žiaka, obmedzeného získavania výpovedí respondentov a ilustračných záberov
 • Pri výbere témy je potrebné preferovať jednoduchšiu formu jej spracovania a výber jednoduchších žánrov
 • Obmedzené prostredie zvyšuje nároky na tvorivosť žiaka

Príklady výberu úloh:

Príprava novej relácie s využitím teoretických vedomostí:

 • Nápad = zámer, ideový náčrt, stručná informácia o hlavnej myšlienke a o zámere
 • Témy pri tvorbe nápadu: originalita, oslovenie diváka, možnosť vysielania v TV, reálnosť spracovania do námetu
 • Námet – sformulované myšlienky z nápadu. Vysvetlenie nápadu, objasnenie ústrednej myšlienky, dejovej zápletky a pod.
 • Úloha námetu: zaujať redaktora, dramaturga
 • Obsah námetu: určenie cieľovej skupiny, zámeru a cieľa autora, t. z. aké idey chce autor podporovať a aké potláčať, čo chce svojim dielom autor podporovať, návrh na vysielací čas
 • (Vačíčková, 2002; Tušer a kol., Praktikum mediálnej tvorby)
 • Scenár: písomne formulovaný scénosled s detailne rozpracovanou tzv. obrazovou a zvukovou stranou
 • Scénosled: dôležitý pre spoluprácu autora a realizátora

Individuálne zadanie a spracovanie témy s využitím špecifík TV spravodajstva:

 • Jednoduchosť a zrozumiteľnosť
 • Hovorový charakter
 • Krátke a jednoduché vety
 • Vety, ktoré diváka privádzajú k zmätočnému pochopeniu informácie
 • Obrátený slovosled
 • Jednoduchý jazyk
 • Formát jednoduchého počúvania a pozerania správ
 • Jednoduchý slovník a presnosť vyjadrovania
 • Konkrétnosť
 • Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby na ZUŠ Jána Albrechta spustil projekt TV Karanténa a reláciu Virtuálna trieda. Autormi jednotlivých vydaní sú žiaci školy. Obsah reflektuje aktuálne dianie počas pandémie koronavírusu. V rámci online vyučovania sa na „redakčnej porade“, ktorú vedú pedagógovia, tvorí obsah jednotlivých príspevkov a programová štruktúra celej relácie. Príspevky vyrábajú žiaci v domácom prostredí. Žiaci inovatívnym a zážitkovým spôsobom naberajú nové vedomosti, ktoré im rozširuje všeobecný prehľad.

Práca so žiakmi mimo praktickej výroby:

 • Analýza aktuálneho spravodajstva – rozoberanie situácie, kvôli ktorej bola zavedená izolácia
 • Rozoznávanie poplašných správ
 • Zadanie pre analýzu vybraných filmov
 • Analýza vybraných filmov
 • Dejiny filmu – vybrané kapitoly z diela: Príbeh filmu – Odysea

Motivácia žiakov v izolácii:

 • Informácie o celoslovenskej súťaži Mobilfest (https://www.mobilfest.eu/video-pre-mobilfest-2019)
 • Príprava témy do súťaže Zlatá klapka
 • Príprava príspevkov do novovzniknutej relácie z produkcie vlastnej triedy
 • Striedanie moderátora vlastnej relácie

Webové zdroje pre dištančné vzdelávanie - všeobecné: