Ako učiť všetky deti?

Aj keď sú školy zatvorené, všetkým deťom je potrebné naďalej garantovať rovný prístup k vzdelávaniu. Učenie na diaľku by sa malo prispôsobiť možnostiam vyučujúcich, školy a najmä situácií žiakov a žiačok a ich rodín.

1. Čo zohľadniť pri hľadaní možností diaľkovej výučby

Na to, aby sa mohli učiť všetky deti, je potrebné hľadať možnosti, ako sa s každým dieťaťom spojiť, doručiť mu učebný materiál aj poskytnúť pomoc pri práci do školy a spätnú väzbu. Ak ste na to ešte nemali čas, skúste zistiť, aké podmienky majú vaši žiaci a následne skúste prispôsobiť komunikáciu a výučbu ich možnostiam. Tipy na prispôsobenie online výučby vo vybraných situáciách nájdete nižšie na tejto stránke.

Na identifikáciu možností žiakov môžete využiť nasledovné otázky

MÔŽE SA ŽIAK UČIŤ ONLINE?

Má prístup na internet? Má doma vhodné zariadenie? Môže so zariadením pracovať? Nemusí sa oň napríklad deliť so súrodencami či rodičmi? Dokáže s technikou pracovať?

MÁ PRÍSTUP K TLAČENÝM ZADANIAM? (AK ICH PRI VÝUČBE VYUŽÍVATE)

Je v škole zriadená schránka, kde možno zadania vyzdvihnúť? Má žiaka kto ku škole odviesť? Je zabezpečená distribúcia zadaní pre žiakov, ktorí si po ne nemôžu chodiť?

MÁ DOMA TELEVÍZOR?

Môže žiak sledovať vzdelávacie vysielanie? Dokážete si overiť, čo sa cez televízor naučil či kombinovať vysielanie s ďalšími spôsobmi diaľkového vzdelávania?

DOKÁŽETE SA SPOJIŤ CEZ TELEFÓN?

Má žiak alebo jeho rodičia telefón? Majú telefonický kontakt priamo na vás či na škole? Môžu vás osloviť v prípade potreby (najmä pokiaľ nemajú prístup k internetu)?

DOKÁŽE SA ŽIAK DOSTAŤ K VAŠEJ SPÄTNEJ VÄZBE?

Dokáže vám poslať vypracované zadanie? Viete ho informovať o tom, ako sa mu v práci darí? Má žiak možnosť udržiavať s vami pravidelný kontakt? Môžete ho povzbudzovať k učeniu?

MÁ DOMA VŠETKO, ČO POTREBUJE NA UČENIE?

Ak má žiak zdravotné znevýhodnenie, má doma kompenzačné pomôcky (špeciálny softvér pre žiakov so zmyslovým či pohybovým znevýhodnením, komunikačné pomôcky pri NKS)? Má žiak doma učebnice, papiere či písacie potreby - čokoľvek, čo potrebuje na vypracovanie úloh, ktoré dostáva? Má doma priestor a pokoj na učenie?

DOSTÁVA PODPORU, KTORÚ POTREBUJE?

Dokáže sa s vami žiak spojiť, ak potrebuje pomoc s prácou na zadaní? Je v kontakte s asistentom, či odborným zamestnancom, ak to potrebuje? Potrebuje podporu pri zvládaní záťažových situácií?

MÁ ŽIAK PODPORU RODIČOV?

Dokáže pracovať na zadaniach bez pomoci rodičov? (Keďže rodič nie je učiteľ a nemusí mať čas, od rodičov by sa nemala očakávať pedagogická podpora.) Povzbudzujú rodičia žiaka, aby sa učil? Pomáhajú mu nastaviť si vhodný režim na prácu? Potrebujú rodičia podporu pri zvládaní záťažových situácií?

2. Ako prispôsobiť vyučovanie možnostiam každého žiaka

Ak ste u niektorého žiaka identifikovali konkrétne prekážky, kvôli ktorým sa nedokáže dostatočne zapájať do diaľkovej výučby, pokúste sa ich spolu s vedením školy a vašimi kolegami odstrániť.

Inšpirujte sa tipmi, čo robiť vo vybraných situáciách

Žiak má internet, ale nemá prístup k zariadeniu

Spýtajte sa svojich žiakov alebo ich rodičov, či môžu využívať počítač (tablet, smarfón, telefón) na učenie sa toľko, koľko potrebujú.

Žiak má internet aj zariadenie, ale nevie s tým robiť

Spýtajte sa svojich žiakov alebo ich rodičov, či je pre nich práca na online zadaniach ľahká alebo ťažká.

Žiak nemá ani internet, ani telefón

Ak nemáte so žiakom žiaden kontakt, skúste v škole alebo medzi spolužiakmi zistiť, či má žiak v domácnosti telefón. Ak nie, pokúste sa nadviazať kontakt aspoň sprostredkovane.

Žiak sa nevie dostať k papierovým zadaniam

Spýtajte sa žiakov alebo ich rodičov, či majú možnosť prísť si do školy po tlačené zadania (Bývajú ďaleko? V rodine nie je auto a nemá ho kto odviesť do školy?)

Rodičia nevedia žiakovi s učivom pomôcť

Majú rodičia vašich žiakov dostatočné zručnosti, vedomosti a čas venovať sa žiakovi? Aj keď máte v triede žiakov, s ktorými sa rodičia učia, je potrebné pripravovať zadania tak, aby ich dokázali v prevažnej miere vypracovať žiaci sami. Rodič nie je pedagóg a môžu mu chýbať dôležité zručnosti.

Žiak doma nemá kompenzačné pomôcky

Spýtajte sa žiakov alebo ich rodičov, či majú doma potrebné kompenzačné pomôcky na to, aby sa mohli učiť (napr. špeciálny softvér pre žiakov so zmyslovým alebo pohybovým zariadením, komunikačné pomôcky pri NKS).

Žiak potrebuje dodatočnú podporu pedagogického asistenta alebo odborného tímu

Overte si, či učíte deti, ktoré dostávajú podporu od pedagogického asistenta alebo odborného tímu - školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga, logopéda a i. (možno aj mimo školy).

Žiak nemá pomôcky na vypracovanie zadaní

Spýtajte sa žiakov alebo ich rodičov, či majú doma všetko, čo potrebujú na to, aby mohli pracovať na zadaniach zo školy (učebnice, papiere, perá, ceruzky, pravítka...).

Žiak nemá doma podmienky na učenie

Spýtajte sa žiakov alebo ich rodičov, či majú doma vlastnú izbu, pracovný stôl alebo aspoň pokojný kútik na učenie, či nežije v preplnenej alebo hlučnej domácnosti...

Žiak pochádza z marginalizovanej rómskej komunity

Ak učíte žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, možno sa vám zídu aj ďalšie odborné rady.

Žiak má psychické ťažkosti

Aktuálna situácia môže pre mnohých žiakov predstavovať významnú psychickú záťaž. Zaujímajte sa o to, ako sa žiaci majú. Dajte im k dispozícii telefónne čísla na linky podpory alebo ich skontaktujte s odbornými zamestnancami na vašej škole.

Súvisiace odkazy

Online vyučovanie

Hľadáte návody a tipy, ako pracovať s najčastejšie používanými softvérmi v slovenských školách?

TV inšpirácia

Pri výučbe môžete využívať aj televízne vysielanie na RTVS a kombinovať ho s ďalšími formami výučby.