Učíme na diaľku

Pravidlá ochrany osobných údajov

Aktualizované k 08.05.2021

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to Štátny pedagogický ústav so sídlom: Pluhová 3, 830 00 Bratislava, IČO: 30 807 506 (ďalej ako “prevádzkovateľ”).

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou ste Vy, pretože vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracuváva.

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov;
 • spracovanie administratívnej agendy podujatia;
 • registrácia a prihlásenie sa do webinárov;
 • prevádzkovateľ spracováva Vaše kontaktné údaje, obrazové údaje (podobizeň), prípadne aj zvukový záznam Vášho hlasu za účelom ich uverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracovanie Vašich osobných údajov vyplýva z vášho súhlasu udeleného prevádzkovateľovi v rámci účasti na webinári, seminári a inom organizovanom podujatí prevádzkovateľa.

Osobné údaje:

Údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa vysielajúcej organizácie. V prípade každého jednotlivého spracovania osobných údajov, ktoré od vás získavame, vás informujeme, či je poskytnutie osobných údajov dané zákonom, požaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy, či je povinné osobné údaje poskytovať a aké sú prípadné dôsledky, pokiaľ sa rozhodnete údaje neposkytnúť.

Doba poskytnutia súhlasu:

Vaše osobné údaje budú uchované v súlade nariadením GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov (z.č. 18/2018 Z.z.), t. j. po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby. Pri dobe uchovávania vašich osobných údajov sa zohľadňujú predovšetkým právne požiadavky uvedené v nariadení GDPR, ako aj čas potrebný na dosiahnutie účelu, na základe ktorého sa osobné údaje zhromažďujú a používajú.

Sprístupnenie osobných údajov: Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Príjemcom môže byť napr. náš zamestnanec. Pre účely predídenia straty, zneužitiu, zmeny, zverejnenia alebo prístupu k vašim osobným údajom neoprávneným osobám, prevádzkovateľ zabezpečil potrebné bezpečnostné opatrenia. Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené, či predané pre marketingové účely tretím osobám. Taktiež Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu vašich osobných údajov;
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov;
 • právo na prenosnosť vašich osobných údajov;
 • právo na odvolania súhlasu, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu;
 • právo na informácie o primeraných zárukách v prípade, ak by došlo k prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie;
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Odvolanie súhlasu

 • zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu spu@statpedu.sk, alebo
 • zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zmeny pravidlách ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá ochrany osobných údajov. Upozornenie na každú zmenu pravidiel ochrany osobných údajov bude zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa. Každá zmena je účinná odo dňa jej zverejnenia.

Kontakt

V prípade akejkoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov sa prosím na nás obráťte elektronicky na e-mailovú adresu: spu@statpedu.sk alebo písomne na adresu Štátny pedagogický ústav so sídlom: Pluhová 3, 830 00 Bratislava.