Učíme na diaľku

Prihlasovací formulár pre ZŠ

Aktualizované k 08.05.2021

V tomto školskom roku školy prechádzajú rôznymi formami vzdelávania, či už ide o dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v malých skupinách alebo obnovu prezenčného vzdelávania. Zmeny formy vyučovania, ako aj samotný priebeh vyučovania niekde prebiehal bezproblémovo, niekde nebolo možné plnohodnotne zapojiť všetkých žiakov do procesu vzdelávania. V nadväznosti na vzniknutú situáciu je v aktuálnom školskom roku našou najväčšou snahou poskytnúť v čo najväčšej možnej miere podporu pre všetkých žiakov. Ponúkanou možnosťou je zapojenie študentov zapojených fakúlt, ktorí majú odborné vedenie svojich katedier.

Pomocou študentov vysokých škôl je možné doučovanie Vašich žiakov priamo u Vás v základnej škole.

Máte záujem o podporu?

Vyplňte priložený dotazník a následne Vás budeme kontaktovať.

Názov a adresa školy

Kontaktná osoba pre komunikáciu s príslušnou pedagogickou fakultou

Pre aký stupeň ZŠ hľadáte pomoc?

Prvý stupeň ZŠ
Druhý stupeň ZŠ

Koľko evidujete žiakov s potrebou podpory - doučovania?

Akou formou by malo doučovanie prebiehať?

Osobne
On-line
Áno
Nie

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo) za účelom prihlásenia sa do programu s názvom „Program doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19 (ďalej ako „program“). Zároveň udeľujem súhlas s poskytnutím mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo) tretej osobe, a to vysokej škole spolupracujúcej na programe a študentovi spolupracujúcej vysokej školy na programe, ktorý doučovanie priamo vykonáva. Prevádzkovateľ: Štátny pedagogický ústav, IČO: 30 807 506, sídlo: Pluhová 8, 830 00 Bratislava, adresa elektronickej pošty: spu@statpedu.sk, tel. číslo: +421249276111. Viac informácií o spracovaní osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov