Učíme na diaľku

Viera Hincová: „Deti možno zabudnú, ako sa počíta mierka mapy, ale nezabudnú, ako sa cítili a či sme ich podporili, alebo zostali samé.“

21.04.2022|Ľubica Ťapajová

21.04.2022 Posledné obdobie nám prinieslo zvýšené množstvo záťaže a stresu. Ako pracovať v tejto situácii s klímou triedy a manažovať riziká s tým spojené? Ako reagovať a identifikovať prejavy stresu u žiakov a akými technikami im môžeme pomôcť ho regulovať? O tom sme sa rozprávali so psychologičkou, lektorkou a autorkou podcastu o deťoch s poruchami autistického spektra Deti bez návodu Vierou Hincovou. Záznam z webinára „Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii” si môžete pozrieť na našom YouTube.

Dva roky pandémie nás postavili pred množstvo nových situácií. Menili sme zaužívané postupy, museli sme riešiť nepredvídateľné situácie, zapájať vysokú mieru kreativity a flexibilne reagovať na každodenné zmeny. Na jednej strane sa vďaka tomu podarilo v školách presadiť zmeny, ktoré sa predtým zdali nemožné, na strane druhej môže po takom dlhom období dochádzať k vyčerpávaniu adaptačných kapacít. Je preto potrebné sledovať samých seba, ale aj svojich žiakov a mať pripravené krátkodobé (tu a teraz), strednodobé (do konca školského roka) a dlhodobé stratégie vysporiadania sa s touto situáciou. V článku sme pre vás vybrali z webinára niekoľko základných tipov, ktoré vám môžu pomôcť vo vašich triedach.

Princíp kyslíkovej masky

Prvú pomoc podajte v prvom rade sebe ako dospelému. Na to, aby učitelia, psychológovia a iní odborní zamestnanci v školstve mohli fungovať a podporovať žiakov, musia mať zabezpečenú istú mieru vlastnej pohody. Tá vo veľkej miere závisí aj od atmosféry v škole a kolegiálnych vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami. Dobrá klíma v škole a v pedagogickom zbore totiž ovplyvňuje aj klímu v triedach.

Žiaci a ich reakcie

Je potrebné myslieť na to, že deti prejavujú vnútorné stresy správaním a ich schopnosť regulovať stres z veľkej miery závisí aj od zrelosti centrálnej nervovej sústavy. Deti nevedia ešte dobre sformulovať, čo sa v nich deje a ich prejavy v správaní, ktoré my vnímame ako problémové, môžu byť často dôsledkom stresu alebo traumy. Svojím správaním nám dávajú najavo, že potrebujú podporu a pomoc. A tu veľmi záleží na našej reakcii.

Počuli ste už o tichých formách stresu? Prejavy stresu nemusia byť vždy priamo viditeľné navonok. Niektoré deti obracajú svoj stres dovnútra, a preto sa na prvý pohľad môžu javiť, že zvládajú záťažovú situáciu bez ťažkostí a problémov. Mali by sme byť vnímaví aj k takýmto skrytým prejavom a podať pomocnú ruku aj týmto deťom.

Reakcií na dlhodobú záťaž existuje ale viac. Medzi ďalšie reakcie, ktoré môžeme sledovať na sebe i deťoch, sú ťažkosti s koncentráciou, zhoršenie výkonu, nepokoj, vnútorné napätie, problémy so spánkom, intenzívne negatívne myšlienky spojené s budúcnosťou a telesný diskomfort ako napríklad bolesť hlavy, brucha, žalúdočné problémy atď.

Nástroje na redukciu stresu pri krátkodobej a dlhodobej záťaži

Ako deťom podať pomocnú ruku v týchto situáciách? To, čo najviac v praxi funguje, je zaistiť im pocit bezpečia a prijatia, potvrdiť emóciu, ktorú cítia v danom momente. Nasleduje budovanie vzťahu cez pozitívnu spätnú väzbu a nakoniec aj prinášanie tém spolupatričnosti, altruizmu, kooperácie, ktoré pomáhajú nájsť v danej situácii formu vlastnej pomoci a užitočnosti.

nastroje-na-redukciu-stresu

Zdroj obrázka: Viera Hincová

Ako deťom pomôcť zvládnuť stres a upokojiť sa?

V triedach sa často stáva, že sa niektorí žiaci kolíšu a hojdajú, obhrýzajú gumu ceruziek alebo poklepkávajú nohou. To, čo sa ale na prvý pohľad javí ako vyrušovanie, môže byť iba snaha o sebareguláciu. Ako to môžu využiť v rámci vyučovania učitelia? Najlepšou formou je zapojiť niektoré nástroje na uvoľňovanie do každodenného života tried. Medzi takéto aktivity patria napríklad cviky napodobňujúce rôzne morské zvieratká. Učitelia ich môžu využiť na preladenie sa pri príchode do školy alebo ak vznikne v triede nejaký problém. Štyri jednoduché cviky morských zvieratiek nájdete na obrázku nižšie.

ako-detom-pomoct-zvladnut-stres

Zdroj obrázka: https://www.yourkidsot.com/blog/quick-ways-to-calm-down-sea-life-sensory-solutions

Ak hľadáte viac inšpirácií na uvoľňovacie cviky pre vašich žiakov, môžete sa inšpirovať napríklad knihou „Hlavu hore. Malá kniha prežitia“, ktorú odporučila pani Hincová počas webinára. Nájdete v nej veľa jednoduchých aktivít, ktoré sú zamerané na pozície tela a pomáhajú upokojiť našu nervovú sústavu v spojení s prácou s telom. Patrí medzi ne napríklad zdvihnutie hlavy, vypnutie hrudníka, dupanie, zívanie, mávanie rukami, zlepšenie dýchania alebo držania tela. Spomínané cviky môžu učitelia využívať v triede, napríklad ak vidia, že sú deti unavené a opadá z nich energia. Prekrví sa im mozog a učitelia dosiahnu, aby sa problémové správanie redukovalo hravou formou. Zároveň tým deti učíme, ako si vytvárať nástroje na redukciu stresu.

Čo pomáha zvládnuť krízovú situáciu alebo stres u detí?

Základným pravidlom práve pri mladších deťoch je ísť na fyzickú úroveň dieťaťa, čím zvyšujeme u neho pocit bezpečia. Dôležité je hovoriť na neho pokojným hlasom a privolať k nemu niekoho, s kým má dobrý vzťah.

Pri nadviazaní kontaktu myslite na tieto pravidlá:

 • Zaistite očný kontakt.
 • Použite dotyk.
 • Upozornite na ďalší krok.
 • Dajte časový rámec alebo počítajte.
 • Potvrdzujte emócie a nevychovávajte.
 • Humor pomáha.

Nezabúdajme, že pri práci s triedou je dôležité, aby sme do každodenného života triedy zapojili spoločné aktivity na budovanie pozitívnej klímy a vzťahov k sebe navzájom.

K základným princípom patria:

 1. Pravidelná spoločná práca na emočnej regulácii a ranné kruhy. Napríklad pomocou rôznych cvikov pred písomkou alebo po písomke, aby sa deti emočne vyladili.
 2. Zaviesť do komunikácie nenálepkujúci spôsob vyjadrovania. Používať vysvetlenia, ktoré nezraňujú.
 3. Rešpektujúca komunikácia ako základ bezpečnej školy. Reflektovanie vlastného prežívania rešpektujúcim spôsobom.
 4. Zaviesť tieto aktivity ako súčasť každodenného života.


Čo ešte môžeme využiť pri práci s triedou?

 1. Využitie príbehov, ktoré zavedieme do vzdelávania.
 2. Zapojenie rodičov, ktorí sú súčasťou riešení.
 3. Spoločné projekty, kooperatívne aktivity v triedach.
 4. Primerane veku a schopnostiam zapojenie sa do pomoci vo svojom okolí.

Prežívame náročné obdobie dvojitej záťaže. Po dlhom období pandémie a jej dopadov na našu psychickú pohodu tu máme novú záťaž v podobe vojnového konfliktu v susednej krajine. Každý z nás dospelých i detí sa so záťažovými situáciami môže vyrovnávať iným spôsobom i s rôznou intenzitou. Čo nám môže v tejto situácii pomôcť a na čo by sme mali myslieť?

 • Uvedomme si, že všetky pocity sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu, prijmime ich, neodsudzujme a neposudzujme ich u seba ani u iných.
 • Prijmime fakt, že táto situácia tu jednoducho je, ale jedného dňa prejde.
 • Snažme sa zachovať pokoj, zhlboka dýchajme.
 • Buďme predovšetkým láskaví k sebe samému i k ostatným okolo nás.
 • Nezabúdajme, že učíme deti, nie učivo. Možno deti raz zabudnú, ako sa počíta mierka mapy, ale nezabudnú, ako sa cítili a či sme ich podporili, alebo zostali samé.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2021. Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii. YouTube [online]. [cit. 2020-01-11]. Dostupné na: Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii - YouTube