Učíme na diaľku

Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie

04.05.2022|Veronika Kevély

04.05.2022 Čo si myslíte, akú pomoc môžu poskytnúť školské kluby detí (ďalej i ŠKD) v kontexte kompenzačných foriem v čase pandémie žiakom?

Aké môžu byť prekážky pre žiakov z chudobných rodín a vylúčených komunít pre pravidelnú dochádzku do ŠKD? Aj k tejto téme sa vyjadrujú naše hosťky z webinára, ktoré vám postupne predstavíme. Naším cieľom vám bolo ponúknuť inšpiratívne námety na tvorivú prácu s deťmi v ŠKD ako nástroje na podporu a odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube

Je dôležité, aby aj formovanie školského klubu detí smerovalo do 21.storočia, a to v kontexte medzinárodného vedeckého poznania výchovy mimo vyučovania. Viete, v akej pozícii sú školské kluby detí, ktoré môžu pomôcť deťom efektívnejšie prekonávať dôsledky pandémie ochorenia Covid-19? Čo si myslíte, aké úlohy a funkcie plní ŠKD po formálnom vyučovaní? Na to, aby ste vedeli odpovedať na tieto otázky je potrebné oboznámiť sa s platnou legislatívou. Mgr. Gabriela Zábušková vám vo webinári prezentuje kompletný prehľad všetkých legislatívnych noriem vymedzujúcich výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD.

Vychovávatelia a školské kluby detí nezostávali nečinné v čase pandémie celoplošne. Niektoré školské kluby boli zatvorené. Niektoré pani vychovávateľky, páni vychovávatelia mali znížený pracovný výkon. Ako uvádza pani Zábušková, veľmi veľa ŠKD bolo takých, ktoré vykonávali činnosti v plnej miere a najčastejšie sa pri tom zamerali na:

 • individuálne potreby dieťaťa;
 • prevenciu sociálnej deprivácie v čase domácej karantény (sociálny kontakt detí);
 • efektívne využívanie voľného času (alternatíva k apatii a nude u detí).

Príklady aktivít, ktoré dominovali:

 • kreatívne online aktivity (výtvarná výchova, telesná výchova...);
 • hravé online aktivity (hry);
 • individuálna pomoc pri príprave na vyučovanie;
 • doručovanie pracovných listov;
 • starostlivosť o deti rodičov v prvej línii (ŠKD boli otvorené);
 • asistentská pomoc učiteľom;
 • nahrádzanie chýbajúcich učiteľov;
 • interaktívne webstránky ŠKD – mnohé majú webstránky umožňujúce vstup detí do ŠKD aj online formou, slúžia na získavanie materiálov na doučovanie, mimočasové online aktivity.

Práca v ŠKD je zameraná najmä na činnostné a aktívne učenie. Pani Zábušková zdôrazňuje, aby vychovávatelia zabudli na bežný štýl výučby počas vyučovania. Motivujte preto vašich žiakov k tomu, aby získavali poznatky vlastnou činnosťou, praktickou skúsenosťou, prostredníctvom zážitku. Zadávajte žiakom úlohy, ktoré vedú k hodnoteniu, tvorbe úsudkov, úvah a postupov (t. j. k vyšším formám myslenia). Veďte so žiakmi kritické dialógy a poskytnite im príležitosti argumentovať, vyjadrovať svoje postoje a názory. Zároveň je dôležité, aby ste aktívne zvyšovali podiel pohybových aktivít u detí po vyučovaní.

Vo webinári nájdete odkazy sprostredkujúce množstvo námetov. Pani Zábušková vám zároveň predstaví prácu s tzv. mimickou bábkou, ktorá je zaujímavá svojimi veľkými ústami a žartovnou tvárou. Pomáha prekonávať rečové bariéry u detí, podporuje ich fantáziu a dramatický talent.

Chcete sa inšpirovať konkrétnymi príkladmi dobrej praxe na aktivity ŠKD?

Ďalšie zaujímavé námety vám ponúka Mgr. Lucia Purdová, preto vám odporúčame pozrieť sa na ne bližšie v našom webinári. Jednotlivé didaktické aktivity majú bádateľský charakter a sú zamerané na prírodovednú gramotnosť s cieľom vzbudiť záujem o osvojovanie si vedomostí a zručností z problematiky životného prostredia. Ako tvrdí pani Purdová, s environmentálnou výchovou úzko súvisí aj regionálna výchova. Odporúča preto u žiakov rozvíjať cit ku krásam svojho regiónu a spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Nakoľko kultúrne besiedky absentovali počas trvania protipandemických opatrení, odporúča v takýchto prípadoch kultúrny program detí spracovať vo forme videonahrávky a zverejniť ju na internetových stránkach školy, resp. obce (prednes básne, hudobný/tanečný program, dramatizácia...).

Dopad pandémie a ako si s tým poradíme

Pracujete vo vašich školách s menším alebo s veľkým počtom detí? Máte skúsenosti s prácou na škole s deťmi pochádzajúcimi z marginalizovanej skupiny? Naša tretia hosťka Mgr. Körtvélyesiová je zástankyňou názoru, že aj napriek rôznemu prostrediu a podmienkam je možné poskytnúť všetkým deťom priestor na:

 • sebarealizáciu;
 • zážitok z úspechu;
 • poučenie z chýb;
 • zvyšovanie zdravého sebavedomia;
 • získavanie priateľov a udržiavanie priateľstiev;
 • radosť z pobytu v škole.

„Aj trieda je ako taká bonboniéra - nikdy neviete, čo Vás v nej čaká“. Mgr. Jana Körtvélyesiová

Tipy z osvedčenej pedagogickej skúsenosti pani Körtvélyesiovej: použitie myšlienkových máp, didaktické hry – asociačné hry (pamäťovka, reťazovka); didaktické hry na rozvoj slovnej zásoby a podporu učenia (hra truhlica, klbko); na matematiku a finančnú gramotnosť (matematický kráľ, rodinkovo). Ak vás niektorá z aktivít zaujala a radi by ste ju využili pri práci s deťmi, postup na ich realizáciu nájdete v našom webinári.

Nezabúdajte, že školský klub ponúka obrovské množstvo príležitostí na rozvoj životných zručností. Ako upozorňuje pani Körtvélyesiová, pandémia odkryla veľa problémov v oblasti prosociálneho správania detí, ako aj mieru ich zručností pre život. Vychovávateľky/vychovávatelia každodenne riešia rôzne druhy konfliktov a problémov. Pestrá paleta tematických oblastí výchovy umožňuje vytvoriť priestor nielen pre vedomostný, ale hlavne pre charakterový rozvoj dieťaťa.

V nadväznosti na uvedený webinár vydal Štátny pedagogický ústav rovnomennú publikáciu Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy pandémie, v ktorej nájdete množstvo praktických námetov na aktivity. Publikácia bola realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý je financovaný Európskou úniou – NextGenerationEU.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie. Youtube [online]. [cit. 2022-04-28]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=hBiWaDi7lz4&t=445s

Spracovala: Mgr. Veronika Kevély