Učíme na diaľku

Hodnotenie

Aktualizované k 27.07.2021

Celkové hodnotenie žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov základných škôl: a) slovným hodnotením, b) klasifikáciou („známkou“), c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. prerokujú a odsúhlasia v pedagogickej rade školy.

Bližšie informácie poskytne Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školsko mroku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ

Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na ZŠ a SŠ v školskom roku 2020/2021

Koniec školského roka prináša otázku, ako po dlhšom období dištančného vzdelávania a rozdielneho prístupu žiakov k nemu hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov. Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl prináša zásady hodnotenia, ktoré by mali učitelia základných a stredných škôl pri záverečnom hodnotení (nielen) v tomto školskom roku rešpektovať.

METODICKÉ ODPORÚČANIE K VYKONÁVANIU KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK PREŽIAKOV PLNIACICH SI POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU VŠKOLÁCH MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Žiak, ktorý podľa § 23 písm. b) ac) zákona č. 245/2008 Z. z. ovýchove avzdelávaní (škol-ský zákon) ao zmene adoplnení niektorých zákonov vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky, môže nazáklade žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. Vžiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, zaktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Viac informácie o tom, ako postupovať sa dozviete v metodikocm materiáli ŠPÚ nižšie: