Učíme na diaľku

Návrat do škôl 2021

Aktualizované k 08.05.2021

Návrat do škôl

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Manuál „Návrat do škôl" s účinnosťou od 3. 5. 2021

UPOZORNENIE: Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 3. 5. 2021 bol aktualizovaný v piatok 30. 4. 2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

Aktualizované prílohy potrebné k Návratu do škôl nájdete na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Prehľadne spracované infografiky k Návratu do škôl:

Regionálny COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Od 26. apríla sa zapína regionálny COVID školský automat. Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované v tejto infografike.

Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní. Prehľad COVID školského semaforu podľa jednotlivých stupňov vzdelávania.

Interaktívna mapa COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Na stránke MŠVVaŠ SR je zverejnená interaktívna mapa s regionálnou charakteristikou obmedzení, ktorá je pravidelne každý týždeň aktualizovaná.

Mapa platná od 10. mája 2021

Mapa platná od 3. mája 2021

Manuál „Covid školský semafor“

Manuály pre materské, základné a stredné školy upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky MŠ, ZŠ a SŠ škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dokumenty boli aktualizované 19. 4. 2021 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Usmernenie k otváraniu internátov pre žiakov stredných škôl

Usmernenie MŠVVaŠ SR zverejnilo v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu ašportu Slovenskej republiky č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 vo veci obnovenia prevádzky školských internátov.

Manuál „Návrat do škôl" s účinnosťou od 26. 4. 2021

Metodický materiál „Ako podporiť návrat žiakov do škôl“

Po dlhšom období dištančného vzdelávania v súčasnosti v školách dochádza, za sprísnených protiepidemiologických opatrení, k postupnej obnove prezenčnej výučby. V súvislosti s tým sa v mysli mnohých učiteľov a odborných zamestnancov vynára otázka: „Ako pomôcť žiakom znova sa adaptovať na podmienky štandardného školského vyučovania?Žiaci prichádzajú po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl v náročnej situácii, z rodín, kde mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, ktoré so sebou prináša súčasná pandemická situácia. To pre nich pochopiteľne predstavuje veľkú záťaž a táto situácia môže mať vplyv aj na správanie žiakov vracajúcich sa do školských lavíc, na ich pracovné návyky či sociálne kompetencie a fungovanie v triednych kolektívoch. Tento materiál je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov a školské podporné tímy. V situácii, keď je potrebné reagovať na zmeny vo vzdelávaní či vo fungovaní a prežívaní žiakov, prináša vhľad do toho, aké prejavy správania možno u žiakov očakávať, návrhy, ako na ne primerane reagovať, a ako podporovať ich mentálne zdravie. Cieľom tohto metodického materiálu je zamerať pozornosť na niektoré javy, ktoré sú nápomocné pri návrate žiakov do školského života a poskytnúť odporúčania a konkrétne námety na aktivity. Materiál vznikol v spolupráci Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, spoluautorkou je aj PaedDr. Jana Lednická z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III.

Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (platné od 19.4.2021)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencované pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Pravidlá sú zhrnuté v manuáli pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semafor),ktorý vydalo a pravidelne aktualizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR).

Pravidlá pre zabezpečovanie prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania, platné od 19. apríla 2021 sú zhrnuté v manuáli Návrat do škôl 2021.

Od 26. apríla 2021 sa prevádzka škôl riadi pravidlami zadefinovanými v COVID AUTOMATE, vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR. Školy a školské zariadenia bez ohľadu na fázu varovania na národnej úrovni postupujú podľa regionáleho Covid automatu.

Infografiky k návratu do škôl

Právne stanovisko k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením školského vyučovania v školách a s obnovením prevádzky školských zariadení

Z dôvodu množstva otázok riaditeľov škôl a školských zariadení a zákonných zástupcov detí a žiakov súvisiacich s obnovením školského vyučovania v školách a s obnovením prevádzky školských zariadení, vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky právne stanovisko k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením školského vyučovania v školách a s obnovením prevádzky školských zariadení