Učíme na diaľku

Návrat do škôl 2021

Aktualizované k 27.07.2021

Návrat do škôl

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring.

Rozhodnutia a usmernenia

Rozhodnutia

Usmernenia

Dodatok č. 9 k Štátnemu vzdelávaciemu programu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. 7. 2021 pod číslom 2021/13381:2-A2140 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2021

Zohľadňujúc potreby žiakov v súvislosti s prerušením školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „mimoriadna situácia“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva Dodatok č. 9 ku štátnym vzdelávacím programom pre základné školy:

  1. Upravené vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí pre 1. až 3. ročník základných škôl (ďalej len „upravené vzdelávacie štandardy“) vydané ako prílohy Dodatku č. 7 schválené dňa 29. 6. 2020 pod č. 2020/13534:1–A2110 (ďalej len ako „Dodatok č. 7“) je možné za rovnakých podmienok používať aj pre žiakov, ktorí boli žiakmi 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021. Vzdelávacie štandardy vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu schválené dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0, v znení neskorších dodatkov, t. j. doterajšie štandardy sú naďalej platné. Škola má možnosť si pre každú vzdelávaciu oblasť jednotlivo vybrať, či bude postupovať podľa doterajších štandardov alebo podľa upravených vzdelávacích štandardov v prílohe k Dodatku č. 7. Prípadné rozhodnutie postupovať podľa upravených vzdelávacích štandardov sa zaznačí v školskom vzdelávacom programe.

  2. V ŠVP v bode 12 „Zásady a podmienky na vypracovanie školských vzdelávacích programov“ sa vkladajú odseky s obmedzenou časovou platnosťou do 31. 8. 2022: „V učebných osnovách školského vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 2020/2021 žiakmi 3. a 4. ročníka základnej školy je možné časť štandardov určených v ŠVP pre 4. ročník presunúť do 5. ročníka. Takýto presun odsúhlasí pedagogická rada kedykoľvek v priebehu školského roka 2021/2022 a zaznamená sa v školskom vzdelávacom programe ako zmena platná pre jeden školský rok. V učebných osnovách školského vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 2020/2021 žiakmi 1. až 8. ročníka základnej školy je možné v súvislosti s odstraňovaním dôsledkov mimoriadnej situácie rozsah vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch v školskom roku 2021/2022 v nevyhnutne potrebnej miere redukovať. Takúto redukciu odsúhlasí pedagogická rada kedykoľvek v priebehu školského roka 2021/2022 a zaznamená sa v školskom vzdelávacom programe ako zmena platná na jeden školský rok. V predmetoch, ktoré sú v školskom roku 2021/2022 profilovými predmetmi pre prijímacie skúšky na stredné školy (https://www.minedu.sk/data/att/17510.pdf), t. j. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny ak je vyučovacím jazykom, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika, biológia, chémia, dejepis je možné vykonať redukciu najviac v takom rozsahu, aby bolo zabezpečené dosiahnutie výstupných vzdelávacích štandardov v prílohe 1. až 4. Dodatku č. 9.

  3. Zmeny v ŠVP podľa bodov č. 2., 4. a 5. Dodatku č. 7 zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.

Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (platné od 17.5.2021)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencované pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Pravidlá sú zhrnuté v manuáli pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semafor),ktorý vydalo a pravidelne aktualizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR).

Od 17. mája 2021 sa obnovuje školské vyučovanie prezenčnou formou vo všetkých základných školách. Pri zabezpečovaní rôznych foriem vzdelávania pre žiakov základných škôl sa pri rešpektovaní stanovenýchepidemiologických opatrení za prioritu považuje:

Covid školský semafor - manuály opatrení pre školy a školské zariadenia s účinnosťou od 17.5. (aktualizované 18. 5. 2021)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 ako základné odporúčacie materiály pri zabezpečovaní prevádzky škôl a školských zariadení v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva účinného od 17. 5. 2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály majú odporúčací charakter a sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Viac informácií nájdete tu: https://www.minedu.sk/formular-na-komunikaciu-s-riaditelmi-skol-covid-skolsky-semafor/

Materské školy

Všetky prílohy k Manuálu pre materské školy nájdete na stránke MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-13-5-2021/

Základné školy a školské zariadenia

Všetky prílohy k Manuálu pre základné školy a školské zariadenia nájdete na stránke MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-13-5-2021/

Stredné školy

Všetky prílohy k Manuálu pre stredné školy nájdete na stránke MŠVVaŠ:https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-13-5-2021/

Vysoké školy a študentské domovy

Metodický materiál „Ako podporiť návrat žiakov do škôl“

Po dlhšom období dištančného vzdelávania v súčasnosti v školách dochádza, za sprísnených protiepidemiologických opatrení, k postupnej obnove prezenčnej výučby. V súvislosti s tým sa v mysli mnohých učiteľov a odborných zamestnancov vynára otázka: „Ako pomôcť žiakom znova sa adaptovať na podmienky štandardného školského vyučovania?Žiaci prichádzajú po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl v náročnej situácii, z rodín, kde mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, ktoré so sebou prináša súčasná pandemická situácia. To pre nich pochopiteľne predstavuje veľkú záťaž a táto situácia môže mať vplyv aj na správanie žiakov vracajúcich sa do školských lavíc, na ich pracovné návyky či sociálne kompetencie a fungovanie v triednych kolektívoch. Tento materiál je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov a školské podporné tímy. V situácii, keď je potrebné reagovať na zmeny vo vzdelávaní či vo fungovaní a prežívaní žiakov, prináša vhľad do toho, aké prejavy správania možno u žiakov očakávať, návrhy, ako na ne primerane reagovať, a ako podporovať ich mentálne zdravie. Cieľom tohto metodického materiálu je zamerať pozornosť na niektoré javy, ktoré sú nápomocné pri návrate žiakov do školského života a poskytnúť odporúčania a konkrétne námety na aktivity. Materiál vznikol v spolupráci Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, spoluautorkou je aj PaedDr. Jana Lednická z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III.

Právne stanovisko k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením školského vyučovania v školách a s obnovením prevádzky školských zariadení

Z dôvodu množstva otázok riaditeľov škôl a školských zariadení a zákonných zástupcov detí a žiakov súvisiacich s obnovením školského vyučovania v školách a s obnovením prevádzky školských zariadení, vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky právne stanovisko k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením školského vyučovania v školách a s obnovením prevádzky školských zariadení